Dvě Srdce Lásky jsou mostem k Nejsvětější Trojici

Kázání při Vigilii v pondělí 8. 6. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

ÚVOD

Chci zdůraznit, že Společenství sv. Cecilie a sv. Ludvíka, rodina Okanwikpových, sestry, které tady žijí, v budoucnosti bratři a kněží, kteří tady budou žít, tahle kaple, tady je most mezi Katedrálou Nejsvětější Trojice a Ugwu-Nso. Oni jsou mostem, oni nesou propojení, oni musí konat práci, aby se Ugwu-Nso, Univerzální centrum Dvou Srdcí Lásky, a Katedrála Nejsvětější Trojice stékaly k sobě. To je Boží vůle.

A Eucharistické slavení, které jsme tady konali včera, bylo také v tomto světle, protože včera byla slavnost Nejsvětější Trojice a my jsme slavili v kapli a měli jsme hostinu v rodině Okanwikpových. A ještě něco se událo: šli jsme na Mariánský vrch. Tamhle je Mariánský vrch. V Umuchimě máme Mariinu zemi. Růžencové procesí každou sobotu postupuje z Mariiny země v Umuchimě a směřuje na Mariánský vrch. Musíme to ještě vystavět. Hm… nebude to levné, bude to velmi nákladné, je potřeba udělat to dobře. Děkujeme Bohu za všechny jeho plány, které už učinil. Nakonec budou všichni sjednoceni se Dvěma Srdci Lásky Ježíše a Marie a s Nejsvětější Trojicí Lásky, která je počátkem i cílovým bodem všeho.

 

KÁZÁNÍ

Nebuďte překvapeni, že každý nepřítel Boha, každý nepřítel Církve, každý nepřítel duší proti nám bude bojovat. Nebuďte překvapeni, neznepokojujte se, pokud k tomu dojde, protože k tomu musí dojít. Nutnou činností ďábla a jeho agentů je ničit, brzdit nás, mařit naši činnost, rozptylovat nás, rušit nás, snažit se držet nás daleko od sta procent. Ale teď je boj. Teď byl vyhlášen boj. Stojím na základě, který mi byl dán, který nám byl dán od Nejsvětější Trojice Lásky, a vyhlašuji válku proti každému, proti každé síle, každé moci, všemu, co se snaží povyšovat se a povstat proti Dvěma Srdcím Lásky, odehnat lidi a zničit je.

Netrapte se, když vás ani nebudou chápat, zítra ponesou dítě v náručí a to dítě odmítne jít dolů. „Musíš mě nést celou dobu.“ Pokud umíráš, zemři, pokud žiješ, žij. Ale toto Společenství, tato Kongregace, toto jméno musí požívat velkou úctu. Bůh to chce. Nejsvětější Trojice Lásky to chce. Matka Maria, Zachariáš, svatý Josef, Alžběta, všichni tito lidé se radovali z dítěte v lůně. Ó můj Bože, ó má Lásko, ó mé Všechno.

Spojení Dvou Srdcí Lásky, stékají se, všechny proudy Dvou Srdcí s oceánem, nekonečným oceánem Nejsvětější Trojice. Děkuji ti, můj Bože! Děkuji ti, má Lásko! Děkuji ti, mé Všechno! Všechna chvála, všechna sláva, všechna čest, všechno díkůvzdání patří tobě, nyní i na věky věků. Amen.

Proto vás chci požádat, abyste si nedělali starosti s lidským porozuměním, ani od Církve. Není to vaše věc, abyste získali lidské porozumění, ani od Církve. Neplýtvejte časem. Soustřeďte se na to, na co se od vás žádá, abyste se soustředili. Je povinností našeho Boha, naší Lásky, našeho Všeho, aby oznámil a řekl celému světu, že to, co tady na Ugwu-Nso děláme, je dokonale v souladu s Jeho nejsvětější vůlí. Ale dříve než to my budeme moci říkat, musíme vědět, že mluvíme pravdu. Nemůžete sloužit Bohu pomocí lží, nemůžete sloužit spáse duší pomocí lží. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.

Dvě Srdce Lásky nejsou jen mostem k Nejsvětější Trojici, ale proudí (s ní?) společně. Ó můj Bože, ó má Lásko, ó mé Všechno. Nikdy ti nemůžu dost poděkovat, ale mám někoho, kdo ti dokáže poděkovat s takovou láskou, kterou roztaje i Srdce Boha. Zdrávas Maria… Mám Matku po svém boku… Zdrávas Maria… (píseň)

Jediné, co potřebujeme dělat, už jsem vám řekl: zapomeňte na každý nesmysl a soustřeďte se jen na tento modlitební život. Zapomeňte na každý nesmyslný nesmysl a soustřeďte se jen na toto nejdůležitější poslání nyní a stále až po celou věčnost, věčnou vládu Království Lásky. Ó, tenhle krásný Žalm 30, děkuji ti, můj Bože, že jsi nám dal tento žalm, abychom ho recitovali, abychom se ho modlili dnes v noci, při této Vigilii. Je to úžasné: „Zachraň mě ve své lásce“. Tento žalm shrnuje všechno, co se s obtížemi snažíme vyjádřit slovy jako jasnost, jednoduchost, majestátnost, to nelze než obdivovat.

Je to dílo Páně, je to podivuhodné v našich očích. Je to dílo Páně, budu tě chválit. Každý ať se snaží být mostem, přes který lidé přejdou a vstoupí do Boha. Poskytněte sami sebe jako most. Dovolte lidem přejít po vás a vstoupit do jednoty s Bohem. Dovolte, abyste byli mostem, který Bůh použije pro spásu všech duší. Dovolte, abyste byli mostem, který bude moci každý křesťan, každá duše použít, aby byla zasvěcena každá duše; aby vás jakákoliv duše a každá duše mohla použít, aby byly zasvěceny, obnoveny a spaseny všechny duše. Když k tomu dojde a vy budete tím mostem, chci vás ujistit, že na vaši odměnu se nikdy nezapomene. Vaší odměně se nic nestane.

Chci poděkovat Bohu, dělám to i posmrtně za ty, kdo jsou už mrtví a kdo odešli do nebe, i za ty, kteří teprve přijdou. Chci poděkovat Bohu za rodinu Okanwikpových, za jejich oběti po celé ty roky, které činili pro vládu čisté a svaté lásky, už předtím, než bylo to řešení dáno jejich malému chlapci, trvali na tom, že není možné jít do postele bez modlitby růžence. K tomu nikdy nedojde. Nezáleží na tom, jak jsi slabý, musíš tam být (při modlitbě).

Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, já vím, že ať si vybereš a povoláš kohokoliv, ať si vybereš a povoláš jakoukoliv rodinu, ať si vybereš a povoláš jakékoliv společenství, musí přinášet oběti, musí trpět. Někdy se cítí opuštěni i od tebe, Bože, jako Kristus volal na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ A měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, že každý člověk klame. I když se nedá věřit nikomu, stále musíte mít důvěru kvůli Bohu.

Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Všechna chvála, všechna sláva, všechno díkůvzdání patří tobě, úplně a zcela. Nikdo a nic, žádná síla mě nemůže odloučit od Boží Lásky. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, že jsi mě vyvolil, děkuji ti, můj Pane. Aleluja!