UNIVERZÁLNÍ MISE ZASVĚCENÍ A SJEDNOCENÍ VŠEHO V KRISTU

8. listopadu 2009

Má Lásko, tvá zodpovědná práce začala. Postav se k tomuto poslání čelem a dej mu všechno, čím jsi a všechno, co máš. Já sám tě učiním tím nejúspěšnějším od počátku světa. Přiveď všechny do Mé Lásky. Zasvěť všechny Mé Lásce – všechna srdce, všechny lidi, všechny rodiny, všechna společenství, všechny země, všechny světadíly, celý svět, celé stvoření, všechno v nebi a všechno na zemi. Vše je Mé. Všechno jsem z Lásky stvořil a všechno z Lásky spasím. Ať ke Mně přijdou všichni. Ty, kteří přijít nemohou, Mi můžete přinést. Dokonce Mi můžete přinést i ty, kteří za Mnou nechtějí přijít. Modlete se za všechny, i za ty, kteří nenávidí vás, Mě a toto zasvěcení. Všechny přineste do Mé Lásky. Zasvěťte všechny Mně – v Mých Srdcích Lásky. Toto zasvěcení všech Mé Lásce znamená přivádět všechny do Mé Lásky, to znamená milovat všechny Mou Láskou, Mými Srdci Lásky. Všechny, které milujete Mými Srdci Lásky, přivádíte zpět ke Mně. Ať všichni lidé dobré vůle pomohou v této celosvětové, univerzální akci – misi Lásky – zasvěcení a sjednocení všech srdcí – sjednotit všechno v Kristu, všechno na nebi a všechno na zemi.

Existuje pět druhů a úrovní zasvěcení: zasvěcení Mnou, samotným Bohem: dříve, než jsem tě stvořil, znal jsem tě a vybral jsem tě a posvětil a vyhradil si tě pro sebe; osobní zasvěcení člověka Mně; zasvěcení těch, kdo jsou vám svěřeni, jako například rodiče a děti; zasvěcení těch, za které zodpovídáte – jako opatrovník, učitel, starosta, vedoucí; zasvěcení těch, které zastupujete, reprezentujete; zasvěcení těch, s nimiž jste v jakémkoli (příbuzenském) vztahu.

Nejširší (škála zasvěcení) je zasvěcení těch, které chcete (toužíte) zasvětit – zde nejsou žádná omezení, vzpomeňte, co Mi řekl malomocný ubožák: “Chceš-li, můžeš mě zachránit/uzdravit.“ Vzpomeňte na moc, kterou jsem dal Petrovi a své Církvi: „Cokoli svážeš zde, bude svázáno i v nebi a cokoliv rozvážeš zde, bude rozvázáno i v nebi.“ Použijte nyní tuto moc, kterou jsem vám dal k záchraně všech duší, přiveďte všechny do Mé Lásky a všechny zasvěťte Mé Lásce, Mým Dvěma Srdcím Lásky, Mé Eucharistické Lásce, Nejsvětější Trojici Lásky.

Jdi a najez se a naplánuj a proveď všechno, co jsem svěřil tobě a tvým bratřím a sestrám, které jsem ti dal, aby ti pomáhali v této velké misi Lásky, největší Misi všeobecné Lásky od stvoření světa. Jsem s tebou nyní i navěky věků. Amen. Žehnám ti svou nekonečnou a věčnou Láskou a žehnám a odměňuji všechny, kteří s tebou spolupracují, a kteří ve spolupráci s tebou vytrvají. Jsem, který Jsem, jsem Bůh Lásky, a ty jsi Má Čistá a Svatá Láska.

Má Lásko, osobně ti slibuji: tato mise bude mít obrovský úspěch. Já sám ji učiním úspěšnou. Jen dělej všechno, oč tě žádám, a varuj se všeho, co zakazuji.

Pouze plň Mou Svatou Vůli, to je vše a Já dám práci svých Rukou největší možný úspěch. Toto Poslání všeobecné Lásky je dílem Mých rukou, dílem Mým – Boha Otce, Syna a Svatého Ducha.

Dělej vše z Lásky a zůstaň pokorný a poslušný ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.