Svatá hodina (když není Mše svatá)

1. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
2. Píseň k Duchu Svatému.
3. Pět desátků Modlitby Dvou Srdcí Lásky – mezi každými dvěma desátky můžeme rozjímat o Kristově utrpení: čteme krátký úryvek z Písma (zejména Mk 14,23-40; Jan 19,31-37) nebo z poselství o Svaté Eucharistii, nebo můžeme zpívat písně k adoraci
4. LITANIE DVOU SRDCÍ LÁSKY
Ó Srdce Lásky, miluji vás.
Ó Srdce Lásky, miluji vás.
Ó Bože, náš nebeský Otče, ty sám jsi Láska, miluji tě, smiluj se nad námi.
Ó Bože Synu, Spasiteli světa, ty sám jsi Láska, miluji tě, smiluj se nad námi.
Ó Bože Duchu Svatý, naše útěcho, ty sám jsi Láska, miluji tě, smiluj se nad námi.
Ó Ježíši, ty jsi Láska, miluji tě.
Ó Maria, ty žiješ v Lásce Boží, miluji tě.
Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ty jsi Srdce Lásky, miluji tě.
Ó Neposkvrněné Srdce Mariino, ty jsi Srdce Lásky, miluji tě.
Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Mariino, navždy spojená v Lásce, miluji vás.
Ó svatý Michaeli, vůdce andělů, a všichni svatí andělé, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
Ó svatý Josefe, ochránce Ježíše a Marie a Církve, ty žiješ v Lásce Boží, miluji tě, oroduj za nás.
Ó svatý Petře a Pavle, svatí apoštolové, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
Ó svatý Jakube a Jene a všichni svatí apoštolové, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
Ó všichni patriarchové, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
Ó všichni proroci, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
Ó všichni svatí, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
Ó Srdce Lásky! Miluji vás, smilujte se nad námi. (3x)
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ušetři nás, ó Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, milostivě nás vyslyš, ó Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Modleme se:
Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko! Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky. Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem svého Syna. Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

5. Tichá adorace do 16:00
6. V 16:00 jeden desátek Modlitby Dvou Srdcí Lásky.
7. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
8. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (viz Modlitba v poledne)
9. Modlitba breviáře – Nešpory
10. Úmysly: modlíme se za své přátele a dobrodince

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

O: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

V: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

O: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

V: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,

O: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

V: Ježíši,

O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

Memorare sv. Bernarda:

V: Pamatuj,

O: láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno Panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.

V: Nejsvětější Srdce Ježíšovo,    O: smiluj se nad námi (2x)

V: Neposkvrněné Srdce Panny Marie,     O: oroduj za nás. (2x)

V: Ježíši tichý, Srdce pokorného,      O: přetvoř naše srdce podle Srdce svého. (2x)

V: Svatý Josefe,     O: oroduj za nás.

V: Svatý (podle daného dne),      O: oroduj za nás.

V: Modlitba Dvou Srdcí Lásky

V: Ježíši,

O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

V: Ó Srdce Lásky!

O: Ó Srdce Lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce…

V: Modlitba za papeže a biskupy

O: Ó Bože, náš Otče, ty jsi Otec Lásky a Bůh veškerého dobra. Děkujeme ti za dar tvého Svatého Ducha a chválíme tě za dar tvé Církve na zemi. Děkujeme ti, že jsi svěřil péči o svou Církev na celém světě našemu papeži Františkovi a péči o Církev v Orlu a v (místní) (arci)diecézi Augustinu Okuomovi a… (místnímu biskupovi), našim biskupům. Chraň je od veškerého zla, neustále je veď, aby posvěcovali a posilovali tvůj lid. Skrze jejich službu nastol vládu své Lásky v Orlu, v (místní) diecézi a na celém světě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

V: Ježíši,

O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

O: Amen.

V: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.

O: Nyní i navěky. Amen.

V: Pokoj

O: Láska