Vánoční přání 2009, Essen

Přejeme vám radostné vánoční svátky a Boží požehnání pro nadcházející rok 2010

Milí členové a přátelé Rodiny Dvou Srdcí Lásky,

            V těchto adventních dnech hledíme na to, co pro nás Bůh připravil vtělením svého Syna. Jak se můžeme připravit na tento svátek? Bůh sám nám ukázal zvláštní cestu. Prosí nás skrze Otce Montforta, abychom mu zasvětili sebe samé a vše, co jsme a co máme, a vrátili mu vše zpět jako Jeho vlastnictví. Jak hoří Ježíš z lásky k nám a jak mnoho si přeje od nás, abychom odpověděli na jeho lásku. Jak hluboko sestoupil, aby se s námi mohl důvěrně setkávat.  Proč?

         Aby se v něm všechno na nebi i na zemi sjednotilo.

         Pro nás je tato cesta zasvěcení jedním malým krokem. Pokud je však vykonán v důvěře v Boží přislíbení, má nedozírný účinek. Bůh nás, všechna srdce, všechny lidi, všechny rodiny, všechna společenství, všechny země a kontinenty, celý svět, celé stvoření vyzývá, aby se mu zasvětili. Všechno je Boží vlastnictví, všechno stvořil Bůh z lásky a všechny z lásky vykoupil. Všechno mu patří a On by chtěl, aby se k němu všichni navrátili. Muže, který nemohl sám chodit, přinesli lidé k Ježíši. Protože nemohli vstoupit do místnosti, v níž se Ježíš zdržoval, odkryli střechu, aby nemocného   k němu dopravili. Tak může být k Ježíši donesen  každý, dokonce i ten, kdo se před ním ještě uzavírá.

       To neznamená, že my druhé lidi budeme proti jejich vůli k něčemu nutit, ale znamená to, že je svěříme Bohu, Bohu, který je láska sama. Modleme se za všechny, také za ty, kteří jsou proti nám a proti takovému zasvěcení. Jeho smyslem je, aby byla přivedena všechna srdce k Bohu, tomu, jenž sám je pouze Láska. Všechny, které my milujeme láskou Boží, láskou Ježíšovou a Mariinou, všechny tyto lidi získáme zpátky pro Boha. Všichni lidé dobré vůle mají při této celosvětové akci být nápomocni, při misi lásky, misi jednoty, aby, jak je psáno v Písmu svatém, všechno na nebi i na zemi bylo sjednoceno v Kristu.

     Toto zasvěcení se děje na více rovinách: V první řadě existují lidé, které Bůh již od věčnosti vyvolil jako osobní vlastnictví, jako např. Maria, Jan Křtitel nebo také Jeremiáš, o kterém se píše: Již dříve než jsem tě stvořil, již jsem tě poznal a vyvolil.

       Potom existují lidé, kteří se zcela Bohu odevzdají ve svobodě a lásce sami.Ve třetí rovině můžeme my sami Bohu zasvětit lidi, kteří nám jsou svěřeni, naše rodiče, sourozence, děti, příbuzné. Ale nejen tyto; i ty, s nimiž nás pojí společenství a sociální vztahy, ty, kteří za nás nesou politickou a společenskou odpovědnost, kněze a církevní autority. Všichni tito lidé mají být přivedeni k Bohu, Jemu mají být zasvěceni.

       Dále máme přinášet k Bohu všechny, každou osobu, každou skupinu osob, kterou bychom chtěli zasvětit Bohu. Zde neexistují žádné hranice, žádný limit, nikdo, koho nosíme v srdci, nemá být vyloučen z Boží lásky. Bůh nás povzbuzuje, abychom se připodobnili malomocnému v evangeliu, který plný důvěry říká: Pane, jestli chceš, můžeš mě uzdravit. Tak můžeme my říci Bohu: Pane, jestli chceš, můžeš zachránit všechny duše. Když my Bohu svěříme ty, kteří ho odmítají, můžeme Bohu říci: Pane, tito lidé nechtějí přijít, ale Ty jim pomoz, zachraň je.  Mysleme na plnou moc, kterou Bůh dal Petrovi a církvi, když řekl: Co svážete na zemi, bude svázáno také v nebi…Využívejme také této možnosti, kterou Bůh dává, a zasvěťme všechny duše Dvěma Srdcím Lásky, eucharistické lásce, lásce Nejsvětější Trojice.

       Srdečně zveme, abyste se připojili k této velké akci za záchranu všech duší. Naléhavě proste Boha, přednášejte mu jména těch, které chcete vidět zachráněny. Můžete nám také nám poslat seznam se jmény lidí, které chcete Bohu zasvětit, na formě nezáleží. Tyto seznamy, pokud chcete, zde budou shromažďovány a v centru Dvou Srdcí Lásky v Nigérii při každé mši svaté položeny na oltář.

         Ať společně s radostí  očekáváme příchod našeho Vykupitele v pevné jistotě, že Bůh splní svá přislíbení a že všechno bude skrze Ježíšovo narození, utrpení, smrt a Jeho zmrtvýchvstání v Něm sjednoceno.

Přejeme Vám požehnaný adventní čas a k vánočním svátkům pokoj a lásku od našeho božského Vykupitele. Děkujeme Vám také současně za všechnu lásku a věrnost, kterou jste Dvěma srdcím lásky v uplynulém roce rozmanitým způsobem věnovali.

      Otec Montfort bude nadále  při každé mši svaté  myslet na vás a vaše potřeby.

          Ať plnost života, spása, sláva  a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a zůstává s námi navždy.

                     Essen v adventě 2009, Váš tým Společenství Dvou Srdcí Lásky

Formulář Zástupné zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky ke stažení.