Křížové cesty Srdcí Lásky

1) Křížová cesta Srdcí Lásky s o. Montfortem

1. zastavení: Ježíš je odsouzen k smrti
Můj Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, pomoz mi Tě následovat. To já bych měl být odsouzen na smrt a místo mě jsi byl odsouzen Ty a já jsem byl osvobozen. Já jsem jako Barabáš, zločinec a vrah, a Ty nevinný Bůh. Odpusť mi. Pomoz mi, můj Pane, abych také dal svůj život za své bratry a sestry, a zvláště za duše v očistci, abych dodržoval modlitební časy a žil čistým a svatým životem…“, aby nastala vláda Tvé lásky, aby vládlo tvé Srdce, přišlo Tvé království a už nebyli odsuzováni nevinní lidé, jen ten zlý, ďábel, aby byl odsouzen a poslán tam, kam patří – do pekelného ohně.

Po každém zastavení:
Ježíši! Maria! Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen.

2. zastavení: Ježíš bere svůj kříž
Můj Ježíši, děkuji Ti za to, jak láskyplně jsi nesl kříž, který jsi s takovou mírností a odevzdaností přijal. Objal jsi a políbil svůj kříž, což rozzlobilo dva zločince, odsouzené spolu s Tebou: „Proč neseš svůj kříž?“ Oni nejdřív ty své vzít odmítli, ale pak k nim byli přivázáni a přinuceni je také nést. Ty jsi svůj vzal s tou největší láskou a mírností. Můj Ježíši, kříž, který neseš, je můj hřích, břímě mého hříchu, hříchy mých bratří a sester, zejména hříchy kněží, zasvěcených osob, hříchy těch, kteří se za tebou vydali, ale opustili tě, hřích slavení mše bez vroucí lásky, hřích zapomínání na to, co jsi pro nás vytrpěl ve Svaté Eucharistii, hřích nedodržování našich modlitebních časů a života čisté a svaté lásky, hřích, kdy říkáme „miluji Tě“, ale naše srdce je ve skutečnosti někde jinde. Můj Ježíši, děkuji Ti, že jsi mi také dal nést kříž; kříž, který jsi mi dal nést, jsi Ty: Tvá Láska, Tvé Srdce. Kéž nesu Tvé Srdce s největší láskou a pozorností, jako Tě naše Paní nesla ve svém lůně s tou největší láskou, kterou nelze vypovědět. Pomoz mi nést Tvé Srdce, které je mým křížem, s veškerou láskou, abych miloval modlitbu Dvou Srdcí, miloval život čistoty a svatosti, miloval dodržování modlitebních časů. Pomoz mi milovat tento můj kříž. Ty jsi miloval svůj kříž, kterým byl hřích, ale kříž, který jsi dal nést mně, je Tvé Srdce, Tvé Srdce Lásky, Tvá Láska. Pomoz mi milovat je, objímat je, nést je s velikou radostí.

3. zastavení: Ježíš poprvé padá pod křížem
Pane Ježíši, upadl jsi pod těžkým břemenem kříže, protože já jsem nepřestal hřešit, protože my stále hřešíme a naše hříchy zvětšují váhu Tvého kříže. My v našem světě každý den vymýšlíme a vynalézáme nové způsoby, jak hřešit. (Dříve neslýcháno, že by lidé své vlastní, lidské zárodky (uměle potracené) používali k výrobě pomády, pudru a někteří je dokonce jedí! Strašné. Lidské bytosti používají k experimentům ve zkumavkách.)
Tebe, můj Ježíši, dáváme stranou, do kouta. Tebe a Tvůj svatostánek zahalují pavučiny a po léta se na něm vrství prach. Odpusť nám. Všechno toto zvětšuje tíži hříchů, kterou neseš. Proto jsi upadl. Pane, mohu Tě utěšit? Pane, pomoz mi utěšit Tě alespoň tím, že dnes nebudu hřešit tím, čím obvykle hřeším nejčastěji, a pomoz mi to úplně odstranit z mého života a říci: „Už tento hřích páchat nebudu!“ Pane, pomoz mi, ať už nikdy nic nepřidávám k břemenu, které už neseš. Ty mi říkáš: „Můj synu, tvé hříchy mě zraňují více než hříchy ostatních, protože od tebe očekávám útěchu.“ Když se Ježíš rozhlédl kolem, viděl oči plné zloby; křičeli: „Zabijte ho! Ukřižujte ho!“ Kde je láska k Tobě, můj Ježíši? Pomoz mi, abych Tě miloval. Pomoz nám, abychom Tě v naší kongregaci milovali, pomoz Katolické Církvi, aby Tě milovala!

4. zastavení: Ježíš potkává svou Matku
Vidíme naši Paní a našeho Pána, Dvě Srdce navždy spojená v Lásce, jak se setkávají na cestě na Kalvárii. Ježíš nese kříž. Všichni kolem se mu posmívají. Vojáci a dav se mu pošklebovali a radovali se: „Dnes zemře!“ Někteří byli zvědaví, kdo to je, kdo se stane další obětí hrozného římského trestu. Používali tak odstrašující způsob nemilosrdné popravy, aby se nikdo jiný už neodvážili spáchat stejný zločin, v tomto případě to, co oni nazývali zločinem. Proto byl Ježíš odsouzen k nejukrutnějšímu trestu: nést si svůj kříž a zemřít na něm. Bylo tam jen jediné srdce, které jej milovalo. Mariino Srdce. Ostatní, kteří jej milovali, se skrývali, protože se báli. Maria vyšla zjevně setkat se se svým Synem. Tak my jsme povoláni zjevně vyjít s naší láskou, abychom se setkali se Dvěma Srdci. Už nikdy neskrývejte svou lásku. Všude říkejte: „Miluji Ježíše, miluji Marii.“ Všude se modlete tuto modlitbu lásky, všude žijte život lásky, čistoty, svatosti, dodržování přikázání. Nebojte se říkat: “Toto je má Láska, můj Bůh, mé Všechno! Ježíš. Miluji Tě, Ježíši.“

5. zastavení: Šimon Cyrénský pomáhá Ježíši nést kříž
Šimone, jak jsi požehnaný. Jako jediný člověk fyzicky pomáháš Ježíšovi nést kříž. Chci být jako Šimon. Byl sice přinucen, ale jakou si získal slávu! Co jej přitáhlo na scénu? Bylo to setkání se Dvěma Srdci. Jen tak procházel kolem, když se vracel z pole. Když slyšel, že jdou popravit zločince, ukřižovat je (Římané jich ukřižovali tisíce), zeptal se sám sebe: „Co ale udělal tento?“ Nic! Hleďme, slušně vypadající mladý muž, dobrota, nevinnost, jemnost, pokora z něj vyzařují. Ale i přes svůj soucit se Šimon drží v povzdálí, dokud nepřijde matka. Ó! Přišla matka toho muže! Šimon se snaží protlačit si cestu davem, aby viděl, kdo je matka tohoto odsouzence, a Římané vidí, že má sílu. „Pojď a nes kříž!“ Nutili ho, aby nesl kříž. Kéž nás Dvě Srdce Lásky přitahují blíž a blíž k Bohu, blíž a blíž k Ježíšovi a Marii, blíž a blíž k ranám ostatních lidí, blíž a blíž k těm, kdo potřebují naši pomoc! Neměli bychom odmítat pomoc. Ať se nestane, že byste viděli někoho v nouzi a jen byste prošli kolem něho, i kdybyste měli jiné povinnosti – věnujte mu trochu času. Kéž Bůh pomůže celému světu přijít k Srdcím Lásky, ke Dvěma Srdcím Ježíše a Marie, kde Šimon z Kyrény našel příležitost pomoci. Vykonáme však svůj úkol správně? Toto nové společenství, tato nová kongregace, toto nové zasvěcení – poneseme svůj kříž správně? Toto je náš kříž – Srdce Lásky, je to kříž nás všech, kříž celého světa. Každý je pozván, aby nesl tento kříž, aby pomohl nastolit vládu Srdcí Lásky. Kéž nikdo neřekne „ne“, kéž všichni řeknou „ano“. Řekněte „ano“ kříži Srdcí Lásky.

6. zastavení: Veronika otírá Ježíšovi tvář
Veroniko, jaká jsi slavná světice! Většina ostatních byli jen přihlížející, ale ty jsi nemohla skrývat svou lásku a nedbala jsi na vojáky, kteří každého šlehali bičem. Prodrala ses zástupem, plná odvahy a horlivosti, abys Ježíšovi vzdala poctu. A přišla jsi a otřela jsi mu tvář, tu Božskou tvář pokrytou plivanci, pokrytou krví, potem a prachem! Ach! Ježíšovou tváří jsem já. My jsme Ježíšovou tváří! My jsme tváří Boha! Bůh nás na samém počátku stvořil ke svému obrazu a podobě. Podívejte se na mě teď! Viděl někdo ve mně to Božské? Jaká hanba, že jsem teď obrazem Boha. Podívejte se na mě. Boží obraz, Boží podoba. Zabil jsem tu Boží podobu svými hříchy, svou nečistotou, svými hloupými myšlenkami, slovy a činy. Nyní ji musíme znovu otřít, znovu ji omýt pokáním. Veronika znala jednoho z těch dvou. Bylo jí Ježíše líto, možná ani nevěděla, že to je právě Ježíš, protože jak jsem už řekl, ukřižování nebylo ničím neobvyklým, byl to obvyklý způsob, jak Římané popravovali zločince. Ale když uviděla Marii, poznala, kdo Ježíš doopravdy je. Dovolte mi říci: Kdo říká, že zná Ježíše, ale nezná Marii, ten ještě nepoznal Ježíše ani z poloviny. Aby člověk plně poznal Ježíše, musí znát Marii. To je tajemství této Veroniky. Znát je oba, Dvě Srdce, to je plné poznání. A toto poznání už potom nelze skrývat, nelze už skrývat svou lásku – nemůžete už dále skrývat svou lásku. Musíte vyjít a otřít Ježíšovu tvář. Proč Ježíšovu tvář? Protože Ježíš se podobá Marii, a když mu otřete tvář, objeví se Jeho podoba, a skrze ni Dvě Srdce Lásky. Toto je cesta sjednocení se se Dvěma Srdci. Šimon se sjednotil tím, že nesl kříž, Veronika se sjednotila tím, že otřela Ježíšovi tvář. Cokoliv uděláme pro Ježíše a Marii, to nám dá věčnou odměnu. Kristus otiskl svou tvář na kus látky a ten kus látky je dodnes uctíván. Nikdy nebyl smazán. Můžete jít na místo, kde je uchováván, a vidět ten závoj. Pane Ježíši Kriste, pomoz mi očistit Tvou tvář svou láskou, a potom zanech na mé lásce otisk své tváře, aby každá láska, kterou prokazuji, byla Ježíšovou pečetí. To je význam slov: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“

7. zastavení: Ježíš padá podruhé
Proč Ježíš upadl podruhé? Byl to hrozný pád. Útěcha Matky Marie ho upokojovala, Šimonova útěcha ho upokojovala, Veroničina útěcha ho upokojovala. Tito lidé dali Ježíšovi útěchu, ale vojáci byli jako pomatení a odstrčili ty, kdo ho chtěli utěšovat. Odstrčili i Marii. Ježíš viděl, jak zacházejí s jeho matkou a s Veronikou, jak je odstrkují… To byl ten nejhorší pád. Že oddělili Dvě Srdce, oddělili Ježíše od Marie a Marii od Ježíše. To je jeden z našich nejhorších hříchů. Lidé to nevědí. Je mi líto těch lidí, kteří to nevědí. Snaží se oddělit Marii od Ježíše, nazývají Marii různými urážlivými jmény, říkají, že byla jen neužitečnou obálkou (ve smyslu, že Maria přinesla Ježíše na tento svět, jako obálka nese důležitou zprávu, a pak už obálku nepotřebujete a vyhodíte ji). Nikdy neoddělujte Ježíše od Marie. Je naší povinností, abychom je viděli společně, přiváděli je dohromady, drželi je pospolu, milovali je společně, ctili je společně, modlili se k nim společně, chválili je společně, sjednocovali se s nimi oběma. To je zvláštní úkol, který Bůh dal nám, tomuto společenství, této kongregaci, této formě úcty, této době. Tato naše doba je dobou sjednocení srdcí. Všechna srdce by se měla sjednotit, dokonce i v marketingu, i ve světě obchodu. Vidíte, že firmy se slučují, vytvářejí globální společnosti, lidé slučují své podniky, spojují se – proč? Aby mohli soutěžit a být šampioni, být první. Banky se spojují, aby vítězily. Vojáci se spojují, Evropa se spojuje – Evropská unie, jedna měna, jedno vízum, když máte vízum do Německa, můžete jet do Itálie, můžete jet do Řecka! Sjednocení! Toto je doba sjednocení. Ale tím nejdůležitějším sjednocením je sjednocení srdcí. Proto byste měli sjednotit svá srdce s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci, což je jediné řešení. Můj Ježíši, děkuji ti, že jsi nám tohle zjevil – tajemství své lásky, svého Srdce. Pomoz nám, abychom jej žili, abychom jej chápali, abychom jej hlásali, kázali, vylévali tuto lásku jako déšť na celý svět, vylévali ji jako sluneční svit na celé stvoření. Ať všichni poznají tajemství Dvou Srdcí, sjednocení našich lidských srdcí se srdcem Boha, našeho ubohého hříšného srdce s čistým Srdcem Mariiným, se Srdcem Ježíšovým a potom sjednocení všech s Otcem. Kéž jsou všichni jedno.

8. zastavení: Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem
Autor jednoho rozjímání řekl: „Možná, že ženy plakaly proto, že vzpomínaly na dobré časy s Ježíšem.“ To je „možná“, ale já si jsem jistý, že ženy plakaly proto, že viděly Ježíšovu lásku k matce. Tato láska způsobila, že podruhé upadl. Hledal svou matku: „Kde je moje matka? Kde je moje matka?“ Vyjadřoval to nahlas svými gesty. „Oni odstrčili mou matku, vojáci.“ Zapomněl na své vlastní utrpení – to, jak tvrdě jednali s jeho matkou, bylo pro Ježíše hrozné, nemohl to snést. To proto se zhroutil a ty ženy to viděly. „Hle, jaká láska k matce!“ A protože to byly také ženy, rozplakaly se. Tento jejich pláč byl něco podobného, jako když ta žena v zástupu zvolala: „Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily“, když slyšela Ježíše mluvit. Nemohla jinak, než že se odkazovala na Marii a začala Marii blahoslavit. Když tedy Ježíš upadl kvůli své lásce k matce, ženy se také rozplakaly a říkaly: „Takový dobrý syn, takový skvělý syn, takový šlechetný syn! A oni ho zabíjejí! Takový syn, taková láska k matce!“ A přály si, aby také měly takového syna. Ale Ježíš řekl: „Neplačte nade mnou, plačte nad sebou a nad svými dětmi, protože i s vašimi dětmi budou Římané špatně zacházet kolem roku 70. Vaše děti, národ bude zničen. Plačte! Čiňte pokání, aby k tomu nedošlo. Pokud nebudete dost plakat, musí k tomu dojít! Protože proroci jsou ignorováni.“ Ježíš plakal nad Jeruzalémem: „Jeruzaléme, Jeruzaléme! Kolikrát jsem vás chtěl shromáždit pod svými křídly jako…“ – ale co se stalo?

9. zastavení: Ježíš padá potřetí
Když jsme se dívali na film Umučení Krista, viděli jsme tento Ježíšův pád. Byl úplně, naprosto vysílený. Bylo to jen ještě asi čtyřicet nebo padesát kroků k vrcholu Golgoty, kde měl být ukřižován, ale on už se nedokázal pohnout. Byl naprosto vyčerpaný, spotřeboval už veškerou svou sílu! Bičovali ho: „Vstaň! Vstaň!“ Ale on už nemohl. Jen jedno způsobilo, že Ježíš vstal – co to bylo? Maria. Maria se protlačila zástupem a podívala se na něj a Ježíš se podíval na Marii. Ten pohled mu dal sílu k těm posledním několika krokům, poslední energii, poslední energii. Můj Ježíši, prosím, ustanov hroznou nenávist mezi mnou a hříchem, zejména hříchem nečistoty. Kéž už nikdy nepřičichnu k žádnému hříchu nečistoty, k žádnému hříchu nedostatku lásky, k žádnému hříchu, že bych přišel pozdě na modlitbu, k žádnému hříchu, který by mě jakýmkoliv způsobem odváděl od mých slibů čistoty, chudoby, poslušnosti, lásky, modlitby, apoštolátu a pravdivosti. Můj Ježíši, pomoz mi, abych miloval Tebe a abych miloval mou i Tvou Matku Marii a abych tuto lásku všude hlásal. Kéž už nikdy neupadnu do hříchu. Prosím, Pane, já už nechci znovu upadnout. To nepřátelství, které jsi ustanovil mezi potomstvem Satanovým a mezi potomstvem ženy, toto nepřátelství nyní ustanov mezi mnou a každým hříchem! Aby se ke mně hřích už nikdy nemohl přiblížit a abych se já už nikdy nepřiblížil ke hříchu, protože hřích způsobil tohle všechno, co jsi vytrpěl. Podívejte se na účinek, který způsobuje váš hřích. Je jako žíravina. Můj Ježíši, prosím, prosím Tě, pro Tvůj svatý kříž, pro Tvou svatou smrt, ať už nikdy proti Tobě nezhřeším.

10. zastavení: Ježíš je vysvlečen ze šatů
Vzpomeňte, co Pán řekl mně i vám: „Bez čistoty a svatosti nemůže být vláda Srdcí Lásky.“ Prosme zejména při tomto zastavení o čistotu a svatost. Kristus byl svlečen úplně donaha. Panna Maria ve Fatimě zjevila, že nejvíce duší jde do pekla kvůli hříchům těla. Devadesát procent hříchů, které vás zavedou do pekla, jsou hříchy těla. To tělo, které teď nosíte, jednoho dne svlečete jako šaty. Ale cokoliv, co se svým tělem děláte, ulpí na vaší duši.
Proto řekněte svému tělu: „Mé tělo, budu tě nosit sto let, pak tě svléknu a ty potom budeš na věčnosti a moje duše nikdy nezemře.“ Proto vás prosím, nepoužívejte už toto tělo ke hříchu. Byli jsme varováni: Bez čistoty nemůžeme mluvit o vládě Srdcí Lásky, ale ďábel v našich dnech neustále do všeho vkládá nečistotu. Můj Ježíši, pomoz nám, prosím, dej nám milost čistoty. Čistoty, čistoty, čistoty. Cudnosti, cudnosti, celibátu, panenství.

11. zastavení: Ježíš je přibit na kříž
Děkuji Ti, můj Ježíši, že jsi byl přibit na kříž. Ty jsi přibit na svůj kříž. Prosím Tě, přibij i mě na můj kříž, na můj kříž Srdcí Lásky. Přibij mě ke svému Srdci, přivaž mě ke svému Srdci, přilep mě ke svému Srdci, přibetonuj mě ke svému Srdci, aby se od Tebe nikdy, nikdy neodloučil. Tvé Srdce je mou Láskou, Tvé Srdce je mým křížem, tento život Srdcí Lásky je mým křížem, modlitba Srdcí Lásky je mým křížem, život čistoty a cudnosti je mým křížem. Pomoz mi, můj Pane, abych byl přibit na tento svůj kříž a abych tam zůstal, navěky věků sjednocen s Tebou, jako jsi Ty jedno s Otcem. Jako je s Tebou sjednocena Tvá Matka Maria, tak se sebou sjednoť i mne. Děkuji Ti, můj Ježíši, za to, co jsi mi slíbil. Nikdo a nic mě nemůže odloučit od Tvé Lásky. Miluji Tě, můj Ježíši. Ty jsi můj Bůh, má Láska, mé Všechno. Pane, pomoz nám, abychom se nevyhýbali kříži, ale abychom jej přijímali a ve všem konali Tvou vůli.

12. zastavení: Ježíš na kříži umírá
Ježíši, když umíráš, mám jen jednu žádost, jen o jednu věc prosím: Ty jsi zemřel pro mě, kéž já zemřu pro Tebe. Ty jsi zemřel z lásky ke mně, kéž já zemřu z lásky k Tobě. Tvá smrt mi přinesla spásu, kéž Tobě má smrt přinese slávu. Kéž se Ti líbí můj život i má smrt.
Kéž se Ti líbí smrt všech našich sester a bratrů, našich kněží a laických apoštolů. Kéž všichni zemřeme z lásky k Tobě, Ježíši! Modleme se za milost šťastné smrti.
Vojáci se mu posmívali: „Jsi-li židovský král, sestup z kříže!“ Ale jeden z lotrů ho začal bránit: „Tento muž neudělal nic zlého!“ A pak řekl: „Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Ježíš odpověděl: „Dnes budeš se mnou v ráji.“ Potom se obrátil ke své Matce Marii a dal nám před svou smrtí svůj poslední dar. Co to bylo? Matka. Maria je Ježíšovou závětí. Maria jako závěť. Maria je Matkou Boží, ale nyní Bůh učinil Marii naší matkou. Maria nemohla zrodit hříšné lidi, nemohla zrodit hříšníky, mohla zrodit Boha, čistého a svatého! Ale Ježíš řekl: „Matko, vezmi si je, jsou to tvé děti.“ A ona nás přijala. Děkuji Ti, Matko Maria, děkuji Ti, Ježíši. Děkuji vám, Srdce Lásky! Ó Ježíši! Ó Maria!… Ježíš z kříže zvolal: „Je dokonáno! Naplnil jsem tvou vůli!“ Svatý Pavel říká: „Běh jsem dokončil, jsem hotov.“ Pomoz nám zůstat vytrvalí až do konce v dodržování modlitebního života, v žití života lásky, čistoty a svatosti. Kéž nikdo z nás neodpadne, Pane Ježíši. Kéž všichni zůstaneme čistí, svatí a vytrvalí až do konce. Kéž všichni dojdeme do Tvého nebeského království, Pane Ježíši. Buď vůle Tvá.

13. zastavení: Ježíš je položen do náručí své požehnané Matky
Kde Ježíš započal svůj pozemský život, kde? V Mariině lůně. A kde ho skončil? V Mariině náručí. Maria je tedy určitým způsobem Ježíšovou alfou i omegou, počátkem i koncem Ježíše Krista jako člověka na zemi. Stejně tak je Ježíš počátkem i koncem všeho, on je alfou i omegou všech! Ale Maria je alfou i omegou Ježíše Krista, počátkem i koncem Ježíše Krista. Začal v Mariině lůně a skončil v Mariině náručí. Děkuji Ti, Matko Maria. Proč jsou lidé tak slepí? Proč nevidí sjednocení těchto Dvou Srdcí? Nikdy nemůžete mít Ježíše bez Marie, to není možné! Ach, všichni ti naši bratři, kteří sešli z cesty, nazývají se křesťany, ale nemilují Marii. Je mi jich líto, protože až přijdou do nebe – pokud vůbec přijdou do nebe, modlím se, aby nebyli zatraceni, ať jsou spaseni – uvidí, že Ježíš je v Mariině náručí. Maria není Bohem, ale Maria je právě tam, kde je Nejsvětější Trojice. Tam, kde je ona, Ježíš zůstává v nebi Mariiným dítětem. Proto ti, kdo se stydí hlásit se k Marii tady na zemi, co budou dělat, až uvidí Marii v nebi? Velebím Tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi toto tajemství Dvou Srdcí Lásky skryl před chytrými a odhalil jsi je maličkým. Když Ježíš přišel na svět, neměl nic, a stejně tak neměl nic, když nás opouštěl. Neměl ani místo, kde by mohl spočinout. Matka našeho Pána, moje matka, je ponechána opuštěná. Snáší se noc, noc je všude kolem. Dílo vykoupení je dokonáno. Ach, nikdy nezapomenu na Pietu v Kolíně nad Rýnem, je velmi, velmi zvláštní: Maria drží Ježíše v náručí – a usmívá se. Proč? Zdá se, jako by říkala: „Zvládli jsme to. Dokázali jsme to. Můj syn to dokázal, spasil celý svět. Hurá!“ Maria zpívala „hurá“, když si brala Ježíšovo tělo. Moje sestry, mí bratři, jaká to pro nás bude radost, vidět naše sestry, naše bratry, naše kněze, že jsou svatí, že umírají svatou smrtí. Ale pokud chcete zemřít svatou smrtí, musíte žít svatým životem. Protože je jen velmi málo těch, kdo se jako ten lotr v poslední minutě přehoupnou do svatosti. Je jen velmi málo těch, kdo v poslední minutě dokážou naskočit a stát se mučedníkem. Ten muž vedle Ježíše byl ukřižován pro své hříchy, ale dostal milost se změnit, stát se mučedníkem pro Ježíše. Když umíral, obhajoval Ježíše. Ne každý bude mít takovou šanci, jen jeden z milionů. Začněte proto nyní žít život. Kam se strom naklání, tam zemře, tam padne. Moje Matko Maria, prosím, nes mě ve svém náručí. Běžte do Mariina náručí. Ať vás Maria nese, ať vás nese v náručí, a všechno bude v pořádku. Matko Maria, nes mě.

14. zastavení: Ježíš je položen do hrobu
Když Ježíš přišel na svět, neměl nic. Neměl ani místo, kde by si mohl odpočinout, neměl ani hrob, kde by mohl být pohřben. Vypůjčený hrob, chudoba. Neměl kam složit hlavu, neměl ani kde být pohřben. Byl to vypůjčený hrob.
To všechno udělal kvůli mně. Musíme do svého života zavést umrtvování, zcela se zříci sami sebe. Čím více se zřeknete sami sebe, tím více vás naplní Bůh. Musíme zemřít skrze umrtvování a pokání. Proto se nebojte toho, že vás pálí kolena, nebojte se slunce, potu, prachu, tyto věci nám pomáhají k dosažení milosti. Každá maličkost, kterou vytrpíte, zachrání nesčetné duše. Přijměte každý pot, každou zátěž a jděte ve stopách Ježíše Krista s horoucí touhou po vykoupení celého lidstva, všech duší, všech duší. Modlíme se za spásu všech duší. Buďte připraveni vytrpět všechno, zcela se zřekněte sami sebe. Ježíš Kristus byl potom uložen do hrobu, můj Pán Ježíš v hrobě… V hrobě se zdálo, že ho přemohli. Ale je to počátek triumfu. Stejné je to s námi, s tím, jak jsme pronásledováni, jak jsme pomlouváni, odmítáni, trpíme všemožné zlé zacházení. Oni si myslí, že nás rozdrtili. Ale to není pravda. Je to vítězství. Bůh potom ukáže, je On je Bůh. Kristus byl poslušný až k smrti, k smrti na kříži, a Otec přišel a vzkřísil ho. Když teď trpíte a pak budete vzkříšeni, budete zářit jako slunce. Takhle to s námi bude, až budeme vzkříšeni. Proto nehleďte na to, jak teď trpíte, jak je vaše tělo trestáno, na tom nezáleží. Až vás Bůh v poslední den vzkřísí, budete zářit více než slunce. Budete podobní andělům, budete podobní Bohu! Uvidíte Ho tváří v tvář. Proto se teď nešetřete v žádném umrtvování pro spásu všech duší.

Tuto křížovou cestu se otec Montfort (otec Láska) modlil na Velký pátek roku 2008.

Křížová cesta ke stažení v PDF

křížová cesta ke stažení v PDF slovensky


 2) Krížová cesta so Srdcami Lásky

Úvodné modlitby:

Kríž je našim životom. Krížová cesta je spôsob akým by sme mali prežívať náš život či už to chceme alebo nie. Moje vlastné hriechy a hriechy mojich blížnych mi prinášajú utrpenie. Dnes si chceme vykonať túto krížovú cestu na česť Božiu, pretože vieme, že keď ju vykonali Ježiš a Mária, stala sa svätou. Pretože Srdcia Lásky boli spolu prebodnuté v ich jednote na kríži, stalo sa toto znakom lásky. Ó Srdcia Lásky! Spolu s vami chceme ukázať lásku nášmu milujúcemu Otcovi v nebi a prijať to, že On nám chce dať Jeho kríž a Jeho slávu. My toto nemôžeme urobiť sami. Spoj nás s Tebou aby sme mohli prežiť túto krížovú cestu spolu s Tebou. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Pri kríži držala stráž,

stála smútiaca matka,

plačúc pri Ježišovi až do samého konca.

 

  1. zastavenie: Naše Srdce Lásky je odmietnuté a odsúdené na smrť.

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ježišu, ty sám si Láska. Mária, Ty si sa obetovala aby si nám priniesla Božiu Lásku, Tvojho Syna. Láska je najsvätejšou a najväčšou Osobou, ale aj napriek tomu On je odmietnutý. Ty si odmietnutý pretože niektorí ľudia sa chceli podieľať na Tvojej sláve a boli sklamaní, že si sa totálne ponížil. Ty si odmietnutý pretože niektorí Ti závideli a cítili sa obvinení Tvojim životom nezištnosti a čistoty.

My tiež chceme priniesť Tvoju lásku do sveta. Vieme teraz, že tiež budeme odmietnutí a odsúdení na smrť kvôli tomu. Pomôž nám prijať každé odmietnutie tak ako ty – trpezlivo a odpúšťajúc v duchu uzmierenia hriechy tých, ktorí nás chcú odsunúť preč a tiež za tých za ktorých sa chceme modliť. Daj, aby sme nikdy nestratili z očí tú skutočnosť, že Tvoja láska premôže všetko a je o mnoho silnejšia ako každá iná osoba v dave. A my nikdy nebudeme oddelení od Tvojej lásky iba ak by sme si to sami želali. Nech je Tvojou vôľou aby sa to nikdy nestalo. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Cez jej srdce,

ktoré zdieľa smútok,

ktoré zdieľa všetky horké muky,

teraz meč prenikol celou svojou dĺžkou.

 

2. zastavenie: Naše Srdce Lásky zdvíha svoj kríž

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Ježišu, Pane, ten kríž ktorý dostávame je často odlišný od toho čo sme očakávali. Vždy si myslím, že som pripravený trpieť, ale potom zistím, že môj kríž znamená poslúchnuť niekoho kto chce mať všetko spravené tak ako to ja nemám rád. Alebo zostať pri niekom koho milovať nie je ľahké. Alebo cítiť slabosť a bolesť keď som plánoval urobiť niečo pre Teba. My vieme, že chceš aby sme sa stále radovali. A samozrejme, aj keď musíme niesť ťažký kríž, musíme sa znovu radovať z toho, že sme s Tebou zjednotení tak ako Mária. Ale kedykoľvek my najprv uvidíme kríž na našej ceste, často sme smutní. Náš Spasiteľ, pomôž nám zmeniť náš smútok vždy na modlitbu tak aby sme boli schopní sa podrobiť svätej vôli Otca. Tak ako to urobila Mária v jej jednote s Tebou. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Ó aká smutná a bolestne nešťastná

bola tá Matka výsostne požehnaná

toho jediného, ktorého porodila.

 

3. zastavenie: Srdce Lásky padá po prvý krát

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó srdcia Lásky! Vstúpili sme do nášho Spoločenstva, pretože veríme, že Boh Vás poslal aby ste všetko zjednotili v sebe a, že Vaše Srdcia musia triumfovať. Veríme, že žiadna sila nie je väčšia ako Láska. Chceme sa zjednotiť s Tebou aby sme dostali túto silu Lásky a niekedy sníme o o tom, že táto sila bude zázračná. Ale teraz Ťa vidíme padať. Celé stvorenie je šokované, že vidí svojho Stvoriteľa, svojho silného Boha padať. Takto nám chcete ukázať ako zlo a hriech sveta Ti naozaj ubližujú. Bolí Ťa to ako človeka a Tvoja ľudská duša je tiež prebodnutá keď vidíš nevinné, jemné srdce Márie ako je drvené a krváca keď Ťa vidí trpieť a padať. Takže sa snažíš ukryť svoje bolesti a krv, ktorá tečie z Tvojich zranených kolien. A ideš ďalej. My vieme ako trpíš na tele i na duši. Ale neveríme, že Ťa tieto veci dokážu premôcť. Znášajúc ich Ty ich premeníš na slávu a víťazstvo. Z tejto myšlienky my získavame silu na to aby sme pokračovali s Tebou.

Ale hlavný dôvod prečo by sme mali ísť s Tebou aj napriek každému sklamaniu je Tvoja láska k nám. Ak padneme na našej ceste s Tebou a ak stratíme nádej a ostaneme ležať v prachu, verím, že Ty budeš trpieť s nami tak ako Mária boli zranená s Tebou. My chceme vstať s Tebou a pre Teba. Pomáhaj nám ó Pane! (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Kristus visel hore v mukách,

Ona pod ním prijíma prebodnutie

Jej umierajúceho, slávneho syna.

 

4. zastavenie: Srdcia Lásky sa stretnú vo svojom utrpení

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Srdcia navždy spojené v láske! Vy budete vždy spolu v tej istej láske Boha a ľudstva, v tej istej modlitbe: „Otče, nech sa stane Tvoja vôľa.“ V tej istej nádeji: zachrániť duše. Odkedy bol Ježiš počatý a narodený, Vy dvaja ste rástli každým dňom v čistej a svätej láske. Rástli do nekonečne novej jednoty. Vy ste cítili túto lásku jeden k druhému a vyjadrovali ste túto lásku jeden k druhému. Odovzdávali ste Vašu lásku jedného k druhému aj všetkých milovaným bratom a sestrám – celému ľudstvu. Teraz je táto Vaša sladká láska skúšaná. Ježiš a Mária, stretli ste sa vo svojom utrpení úplne novým spôsobom a Vaša láska bola skutočná. Ó Mária, teraz si konečne porozumela čo znamenajú  všetky tieto slová o rozdrvenom a prebodnutom „Božom Služobníkovi“ v Izaiášovi. Porozumela si utrpeniu ako mesiánskemu znameniu. Nikdy si nestratila vieru. S tebou chcem milovať kríž ako svätý kríž. Nič nám nesmie oddeliť od Božej Lásky. Ani hlad, ani meč, ani mrzutosti, ani prenasledovanie. Ani to, že vidíme Božiu Lásku ako nesie smrteľný kríž. (Krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Je tam niekto kto by neplakal,

zavalený biedou tak hlbokou.

Hľa, Kristova drahá Matka.

 

5. zastavenie: Srdce Lásky dostáva pomocníka

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Srdcia Lásky! Pomáhajte nám aby Vás ostatní milovali. Ale nikdy nech nie smie sklamaní keď ich vidíme opúšťať nás. Ty sám, ako dlho si učil a miloval vyvolených dvanásť a mnoho ďalších učeníkov? Koľko si sa modlil a postil za nich. A ako málo ich zostalo s Tebou do samého konca? Ale Boh Ti vždy dával pomocníkov. Pomocníkov lásky, pretože nikto Ti nemôže pomôcť ak to nie je urobené z lásky. Tento Šimon, ktorý Ťa predtým nenasledoval bol cudzinec z veľkej diaľky, z Cyrény v Afrike. Bol donútený niesť kríž pre Teba časť cesty a rozhodol sa to urobiť dobrovoľne. Urobil to pretože ľutoval Ježiša? Alebo to urobil pre Máriu aby mohla objať svojho syna? Nie je to dôležité. Pre Teba sú jedno a požehnal si ich spolu. Kedykoľvek nám pošleš ochotného pomocníka do cesty, akceptujme ho ktokoľvek by to mal byť. Nech veríme, že Ty budeš vždy volať ľudí na pomoc v diele lásky, aj keď tí prví utečú. A verme, že Tí, ktorí od Teba utečú v hodine temna, sa nakoniec navrátia a budú verní ako Tvoji apoštoli. Ale nám, Pane, daj nám milosť byť vernými od začiatku do konca. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Môže sa ľudské srdce zdržať

od zdieľania jej bolesti

v tej nevýslovnej bolesti matky.

 

  6. zastavenie: Ježiš odmeňuje Veronikinu lásku

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ježiš, chválime Ťa za tento zázrak odpovede na znak Veronikinej lásky. Videla Tvoje ťažkosti, Tvoje oči oslepené vlastnou krvou, Tvoje bezmocné potkýnanie sa. Pretože verila v Teba, nebála sa ani jej vlastných ľudí ani vojakov. A ty si jej ukázal, že jej odvaha je správna – Ty si stále Boh a Ty robíš čo chceš. Ty si ju odmenil jednou s najvzácnejších relikvií Cirkvi. Ty si urobil, že ťa nazývajú požehnanou po stáročia. Veronika Ti pomohla pretože bola inšpirovaná Máriou ktorá Ťa sprevádzala bez strachu. A Ty si jej dal účasť na sláve Tvojej Matky. Tak ako Mária, my chceme inšpirovať všetkých aby Ťa milovali, poslúchali, pomáhali Ti. My ich chceme povzbudiť, aby sa nebáli nikoho a, že Ty vysoko odmeníš každý aj najmenší znak lásky. Cez tých, ktorých privádzame bližšie ku Tebe nám Ty ukážeš Tvoju veľkosť. Ukážeš nám svoju tvár lásky a posilníš nás. Ďakujeme Ti. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Poudieraný, povysmievaný, prekliaty, znesvätený,

Ona držala svoje nežné dieťa

pokryté biča ranami

 

   7. zastavenie: Naše Srdce Lásky padá po druhý krát

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Ježišu, Mária ide s Tebou. Sprevádzaná neďaleko Jánom, ktorého miluješ. Šimon Ti krátko pomáhal. Veronika Ti prejavila lásku. Ale čo znamenajú tieto malé útechy oproti oceánu nenávisti, ktorá Ťa obklopuje? Ty si nekonečná láska. A Mária musí zakúsiť, že aj jej perfektná láska nepostačuje pre Teba. Ty si zaslúžiš a chceš spoločnú lásku Tvojho celého stvorenstva, ktorá Ti nikdy nebola daná. Sila Tvojho srdca slabne. Znovu padáš. Ó Srdcia Lásky, pádom Tvojho tela zabráň našim dušiam aby padli do zúfalstva. Ak my stratíme nádej, tým sa určite oddelíme od Teba a potom určite upadneme do hriechu. Dokonca budeme hrešiť proti svätej čistote. Zabráň nám aby sme stratili nádej tým, že padneš po druhý krát. Pretože kedykoľvek ležíme pred Tebou v prachu, modliac sa našu bezmocnú malú modlitbu lásky proti všetkej hanebnosti vo svete, my Ťa nachádzame tam dole vedľa nás. Ty sám sa modlíš s nami a v nás. Preto naša modlitba nie je nikdy márna. A v Tebe my povstaneme znovu aby sme išli ďalej. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Pre hriechy jeho vlastného národa,

videli ho visieť v opustenosti,

pokým neodovzdal ducha.

 

8. zastavenie: Naše Srdce Lásky nás volá k pokániu

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Niektoré ženy plačú za Ježišom bez porozumenia tomu čo sa práve odohráva. Ježišu, milujem Ťa. Pretože aj v tom Tvojom najväčšom utrpení uznávaš a prijímaš lásku týchto žien. Aj keď je to láska pozemská a bez sprievodcu. A znovu je Ti ľúto týchto Tvojich ovečiek, ktoré sú bez pastiera. Chválim Ťa za to, že chceš aby porozumeli. „Neplačte nado mnou. Plačte nad sebou.“ Radšej chceš aby sme spievali Aleluja, kvôli Tvojmu vykupiteľskému nadšeniu. Radšej ako začať zbytočne plakať nad Tebou. My si myslíme, že musíme plakať. Svojim utrpením nás chceš viesť k pokániu. Samozrejme, náš hriech je obrovský. Obetoval si svoj život aby sme žili pre Teba, ale my sa staráme len o seba veľa hodín cez deň. Dal si nám veľa vecí a veľa vedomostí o Tebe aby sme sa s nimi podelili s našimi súrodencami. Ale my zahadzujeme veľa príležitostí na zdieľanie. Dal si nám moc a lásku modlitby, ale my sme veľmi často odvrátení od Teba. Niekedy hľadáme spôsob ako sa od Teba odvrátiť… Koľko duší, ktoré si chcel aby sme ti pritiahli, sme stratili? Koľko času sme premrhali tým, že sme presadzovali vlastnú vôľu namiesto Tvojej vôle? Mám veľa dôvodov aby som plakal sám nad sebou. Cez Vaše utrpenie a kríž, Ó Srdcia Lásky, pomôžte mi zmeniť môj život. Mária, ži v nás, Ty navždy úrodná Panna, ktorá sa musela kajať sa svoje deti. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Ó Ty Matka,

prameň Lásky,

dotkni sa môjho ducha zhora,

pretvor moje srdce podľa Tvojej vôle.

 

9. zastavenie: Naše Srdce Lásky padá po tretí krát

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

 

Ó Ježišu, niekedy sa cítime totálne vyčerpaní, na konci svojich síl. Padáme vo svätyni a chceli by sme si len odpočinúť. Zložiť naše ťažkosti pred Tebou a potom spať. Tak ako učeníci v Gecemanskej záhrade. Ale máme toho tak veľa o čo sa starať a o čo prosiť. Práca ešte nebola ukončená. Ak by sme my odpočívali, druhí by trpeli. Tvoj tretí bolestný pád nám dodá síl a vôľu znovu povstať. Nič by Ťa nedonútilo vstať okrem Tvojej vlastnej vôle tak urobiť. Vedel si, že ak nevstaneš, mnoho duší bude navždy stratených. A Matkine Srdce Lásky v jednote s Tebou by trpelo dlhšie. Preto si sa postavil, hlava sa Ti točila a všetky kosti boleli, aby si splniť Otcovu vôľu až do konca. Padnúť je veľkým pokušením hľadať pokoj. Prekonal si ho tri krát aj keď si bol obklopený davom ľudí ktorí si želali aby si ležal zdrvený na zemi. Ktorí si želali aby si vzdal ten boj. Ale ty poznáš svoj cieľ, svoj osud: Byť vyzdvihnutý na kríži. Ježišu, Pane, ukáž mi môj vlastný cieľ a nenechaj ma stratiť moju vôľu bojovať až kým nezomriem kde mám zomrieť. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Nechaj ma cítiť tak ako si sa ty cítil,

nechaj moju dušu žiariť a roztaviť sa,

Kristovou láskou, môj Pane.

 

10. zastavenie: Najčistejšie Srdce Lásky je vyzliekané na verejnosti

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

„Vy všetci ktorí ma milujete – odvráťte svoje oči!“ Takto kričí Tvoja duša v úzkosti. Najčistejšie telo bez akejkoľvek poškvrny, vystavené hriešnemu davu. Si pokrytý iba vlastnou krvou ktorá tečie z mnohých rán po bičovaní. Nechal si to tak byť aby nikto nemohol ani len pomyslieť na nečistotu keď Ťa videl nahého. Ó môj Bože! Prišiel si na svet aby Ťa Tvoji ľudia mohli vidieť, veriť v Teba a milovať Ťa. A oni Ťa chceli vidieť, dokonca ti strhli šaty aby Ťa videli lepšie. Len aby Ti ublížili a vysmievali sa Ti. Niekedy sa to stáva aj nám. Ľudia k nám prichádzajú a kladú mnoho otázok. Predstierajú, že by chceli pomôcť a zbierajú informácie bez toho aby im porozumeli. Potom idú na verejnosť a rozprávajú. Prevracajú pravdu naopak vo svojej ignorancii. Prezrádzajú naše tajomstvá svetu. Snažia sa nás zahanbiť. Skúšajú zničiť to čo máme. Pane, Srdce Lásky, Ty si odpustil svojim nepriateľom. Daj nám svoju svätosť aby sme boli schopní robiť to isté. Ale my sa nemodlíme len za seba. My sa tiež modlíme aj za nich. V Tvojej milosti, ktorú si preukázal pri tomto zastavení, maj zľutovanie nad tými ktorí dnes bojujú proti členom tohto spoločenstva a daj im tú drahocennú milosť pokánia. Daj im milosť teraz. Pretože už čoskoro môže byť neskoro na pokánie. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Svätá Matka,

celkom ma prebodni,

v mojom srdci každú ranu obnov,

rany môjho Spasiteľa ukrižovaného.

 

11. zastavenie: Srdcia Lásky sú pribité na kríž

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Mária! Si to ty pribitá na kríži, alebo je to Ježiš? Samozrejme, Ty cítiš bolesti s ním, pretože si jedno s ním. Vždy si chcela byť celkom zjednotená s Ježišom a bola si dosť smelá aby si ho žiadala o to aby si s ním mohla zdieľať jeho utrpenie. Teraz máš svoj podiel a si duchovne ukrižovaná so svojim Synom. Ó Srdcia Lásky, Váš kríž je pripravený a Vy ste vyzdvihnuté, vysoko. Ale v ten deň na Golgote, Vaša spoločná jednota je skrytá vo Vašich srdciach. Jedného dňa bude Váš kríž pripravený znovu a potom táto jednota Lásky bude jasne zjavená celému svetu. A spolu budete panovať na svojom tróne, ktorým je kríž. Založíte vládu Vašich Sŕdc Lásky v triumfe Vašej Lásky. Láska triumfuje keď niekto zomiera za svojich blížnych. Chceš aby sme boli ako Mária. Dokážem to? Byť pribitý s Tebou na kríž? Neviem si predstaviť ako by som znášal tie bolesti ktoré som nikdy nezakúsil. A znášať rany Tvojho ukrižovania. Ale ak toto je ten kríž ktorý mi chceš dať, tak potom to chcem aj ja. Pretože vždy chcem konať Tvoju vôľu. Ale, Pane, daj mi Tvoju Božskú silu aby som prekonal slabosť a ničotu. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Nechaj ma s Tebou znášať Jeho bolesť,

ktorý bol pre moje hriechy zabitý,

ktorý pre mňa v mukách zomrel.

 

  1. zastavenie: Srdcia lásky sú zlomené

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó môj Ježišu, dýchaš tak ťažko a pomaly… V Tvojom srdci už skoro nezostala žiadna krv… Tma padá na krajinu… Posledné zvolanie Božieho muža sa ozýva v plači Svätej Panny. Vaše Srdcia Lásky prestali biť, Život zomrel! (ticho kľačíme)

Aký zázrak, že Mária ešte stále žije! Nie kríž, ale jej srdce bolo tým pravým oltárom na ktorom si slávil obetu Tvojho Tela a Krvi. Nebola to Mária, ktorá prvá prelomila svätú Eucharistiu, Tvoje Srdce Lásky, tým, že tak veľmi trpela pod krížom až pokým si už nemohol zniesť pohľad na jej utrpenie? S jej pomocou, Tvoja obeta bola bezchybne dokonaná. A Ty si zomrel víťazne. Ó Srdcia Lásky, dovoľte nám porozumieť tomuto tajomstvu Vašej jednoty lásky. A denne Vás prosíme: Nechajte nás byť účastnými na ňom. Chceme byť súčasťou Tvojho tela, cirkvi. Chcem byť súčasťou Tvojej obety ako obeť Vašej Lásky. Chceme byť súčasťou triumfu Vašich Sŕdc Lásky! (Krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Nechaj zmiešať moje slzy s Tvojimi,

trúchliť za Tým ktorý trúchlil za mnou,

po všetky dni môjho života.

 

  1. zastavenie: Srdcia Lásky sú zjednotené aj v smrti

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Ježišu! Tvoje utrpenie sa skončilo, ale pokračuje v Márii ktorej srdce je teraz zlomené pretože vidí Tvoje Srdce kruto prebodnuté. Tvoj pocit, že si bol opustený Bohom, teraz pokračuje v Márii. Tvoja ťažoba starosti o učeníkov a celú cirkev pokračuje v Márii. Tvoje mŕtve telo je uložené do lona Jej živého tela. A tak ako prevzala Tvoje utrpenie, ona Ti už teraz dala život znovu. Aj keď musí počkať dlhé hodiny pokiaľ je jej dovolené vidieť realitu Tvojho nového života. Nikdy si nezomrel, bolo to nemožné, pretože Ty si Láska a život sám o sebe. Vaše Srdcia Lásky pokračujú v živote po celé obdobie v cirkvi ich ochotou milovať Boha a blížneho. Ó Srdcia Lásky! Urobte nás hodnými aby sme k Vám mohli náležať ako apoštol Ján. Nech si uchováme vieru, aj keby to malo vyzerať ako koniec Spoločenstva Vašich Sŕdc Lásky. Nech zostaneme vo Vašej láske aj vtedy keď by sme mali držať Tvoje mŕtve telo v našom náručí a dajte nám útechu a nádej v každej situácii temna prítomnosťou a silnou vierou Márie. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Byť s Tebou pri kríži,

Tam s Tebou plakať a modliť sa,

To je všetko o čo Ťa prosím aby si mi dala.

 

  1. zastavenie: Srdcia Lásky sú pochované

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó môj Bože, pozri na Máriu a udeľ milosť Tvojmu ľudu. Ona ponúkla Svojho syna symbolicky ako dieťa v chráme a Ty si prijal jej obetu. Ty si jej daj roky rastu do hlbokej a intímnej jednoty s Kristom. Všetky Tvoje skryté tajomstvá a záhady jej boli zjavené. Ale potom Ona mala uskutočniť jej symbolickú obetu. Najprv Ťa musel od neho fyzicky oddeliť pretože si mal ešte splniť svoju úlohu vo svete. Ona zatiaľ sa mala pripraviť v tichosti a modlitbe. A potom Ťa mala uvidieť ako zomieraš v tele. Teraz, konečne, ona musí obetovať, že už nikdy neuvidí ani Tvoje mŕtve telo. Telo je uložené do hrobu a jaskyňa použitá ako hrob je uzatvorená veľmi dobre. Každé viditeľné spojenie medzi Srdcami Lásky, také silné a ktoré rástlo každým dňom, je teraz prerušené. Totálne zničené. Už neexistuje žiadna známka lásky pre Máriu od Ježiša. Jej duša bola uvrhnutá do tmy. Ale jej viera sa ukázala dokonalou. Jej viera je tou silou ktorá ju drží nažive a umožňuje jej zjednotiť rozpŕchnutých učeníkov. Nikdy sa nevzdala viery, že Ty si Láska a Život sám o sebe. Hriech prvej Evy, nevera v Božiu Lásku, ktorý by jej nikdy nebol dal prikázanie aby ju oklamal a aby jej odoprel niečo, bol pretvorený v dobro a vymazaný. Nepoškvrnené srdce Márie, naša Matka, daj nám svoje Nepoškvrnené Srdce, tak silné vo viere a schopné vykonať takú hrdinskú obetu, že my môžeme premôcť smrť a diabla prostredníctvom Vašich Sŕdc Lásky. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Zakiaľ sa moje telo tu rozpadá,

nech moja duša Tvoju dobrotu chváli,

bezpečne s Tebou v raji.

Záverečná modlitba

Môj Bože, nemohol si dlho vydržať sa pozerať na to ako Mária trpí medzi nádejou a zúfalstvom, a pre jej plač a modlitbu boli tri dni tmy skrátené. Skoro ráno v nedeľu budeš vzkriesený z mŕtvych. Silou si vezmeš svoje predošlé telo z hrobu a premeníš ho na nové telo slávy, s ktorým sa zjavíš svojej Matke, ktorá prebdela čakaním celú noc. Akáto to len bude radosť pre Vás oboch keď sa znovu objímete! Vaša spoločná Jednota bude teraz znovu obnovená a veľmi prehĺbená spôsobom aký si žiadny človek nevie ani predstaviť. Teraz je triumf Sŕdc Lásky dokonalý, konečný a zjavený svetu vo svojej sláve. Anjeli budú tancovať, zem začne spievať, pokoj a láska budú navždy ustanovené. Sláva buď Bohu na výsostiach! (krátke ticho)

S Modlitbou Dvoch Sŕdc Lásky, zjednoťme sa teraz slávnostne s Dvomi Srdcami Lásky v ich utrpení.

(Modlitba Dvoch Sŕdc Lásky, Požehnanie, Hymna)