Krížová cesta Srdcí Lásky

1. zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť

Môj Ježišu, dávam sa celý Tebe, pomôž mi nasledovať Ťa. Ja by som mal byť tou osobou odsúdenou na smrť ale Ty si bol radšej odsúdený a ja som bol oslobodený. Som ako Barabáš, vrah, kriminálnik, a Ty si nevinný Boh. Odpusť mi. Pomôž mi môj Pane aby som daroval môj život pre mojich bratov a sestry, špeciálne aby som obetoval môj život za duše v očistci. Pomôž mi dodržiavať určený čas pre modlitby a žiť čistý a svätý život tak aby Tvoja láska mohla znovu kraľovať. Tvoje srdce bude kraľovať, Tvoje kráľovstvo príde a už viac nebudú nevinní ľudia odsúdení. Odsúdený bude iba ten zlý. Diabol bude odsúdený a bude poslaný tam kam patrí. On patrí výlučne do pekelného ohňa.

Po každom zastavení:
Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás. Strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen

 

2. zastavenie: Ježiš berie na seba svoj kríž

Môj Ježišu, ďakujem Ti za kríž ktorý si niesol s takou láskou, prijímajúc ho tak jemne, objímajúc ho. Objal si a pobozkal si svoj kríž. A toto nahnevalo tých dvoch kriminálnikov odsúdených s ním. “Prečo nesieš svoj kríž?” Oni odmietli niesť svoj kríž ale potom boli zviazaní a donútení niesť svoje kríže. Ale Ty si vzal svoj kríž s celou láskou a nežnosťou. Môj Ježišu, ten kríž ktorý nesieš je môj hriech. Ťarcha môjho hriechu. Hriechy mojich bratov a sestier. Zvlášť hriechy kňazov, zasvätených osôb. Hriechy Tvojich nasledovníkov ktorí Ťa ale opustili. Hriech slúženia svätej omše bez dostatočnej lásky. Hriech zabúdania na to čo si vytrpel pre nás v Svätej Eucharistii. Hriech nedodržiavania času modlitby a nežitia čistej a svätej lásky. Hriech vyznania “milujem Ťa” s tým, že naše srdce je práve niekde inde. Môj Ježišu, ďakujem Ti za to, že si mi dal kríž aby som ho tiež niesol. Tento kríž ktorý si mi dal si Ty, Tvoja láska, Tvoje srdce. Daj aby som niesol Tvoje srdce s najväčšou láskou a jemnosťou tak ako Ťa niesla Panna Mária s láskou v jej živote. S neopísateľnou láskou. Pomôž mi niesť Tvoje srdce, môj kríž, so všetkou láskou aby som miloval modlitbu Dvoch Sŕdc Lásky. Aby som miloval život čistoty a svätosti. Aby som miloval dodržiavanie určeného modlitbového času. Pomôž mi milovať tento môj kríž. Ty si miloval svoj kríž, ktorym je hriech, ale ten kríž, ktorý si dal niesť mne je Tvoje Srdce. Tvoje Srdce Lásky. Tvoja Láska. Pomôž mi milovať ho, objímať ho, niesť ho so všetkou radosťou.

 

3. zastavenie: Ježiš prvý krát padá pod krížom

Môj Ježišu, padol si pod ťažkou váhou kríža pretože som neprestal hrešiť. Pretože stále hrešíme a naše hriechy zväčšujú ťarchu ktorú nesieš. Každý deň na svete vyrábame, vynachádzame nové spôsoby ako hrešiť. (Predtým nebolo počuť, že by ľudské bytosti mali použiť iné ľudské bytosti na výrobu kozmetiky. Ale dnes využívame potraty, tie potratené bábätká na výrobu kozmetiky a púdrov. Niektorí ich dokonca jedia. Je to hrozné. Používajú ľudské bytosti v skúmavkách na experimenty).
Môj Ježišu, dáváme Ťa do kúta, pavučiny obklopujú Teba, Tvoj Bohostánok. Počítaš roky navŕšenia prachu. Odpusť nám. Všetko toto pridáva na váhe hriechu ktorý nesieš. Preto padáš. Pane. Môžem Ťa utešiť? Pomôž mi utešiť Ťa aspoň tým, že dnes zastavím aspoň bežné páchanie hriechov. Tak aby som ich zrušil v mojom živote a aby som povedal: “Nespácham toto znovu. Nie!” Pane pomôž mi aby som už nikdy nepridával nič k tomu čo už teraz nesieš. Povedz mi: “Môj synu, tvoj hriech ma uráža viac ako hriech iných, pretože u teba hľadám útechu.” Keď sa pozrel okolo seba, videl oči plné zloby. Kričali: “Zabite ho! Ukrižujte ho!” Kde je láska pre Teba, môj Ježišu? Pomôž mi milovať Ťa. Pomôž nám v tejto kongregácii milovať Teba. Pomôž katolíckej cirkvi aby Ťa milovala.

 

4. zastavenie: Ježiš sa stretá so svojou matkou

Tu vidíme Pannu Máriu a nášho Pána. Dve Srdcia navždy spojené v Láske ktoré sa stretajú na ceste na Kalváriu. Ježiš nesie svoj kríž. Všetci okolo sa mu posmievali. Vojaci a dav kričali, radovali sa: „Dnes zomrie! “Niektorí boli zvedaví kto je táto osoba, ďalšia obeť rímskeho odsúdenia na strašný trest. Odstrašujúci spôsob. Zabiť človeka tak neľútostne aby sa druhí neopovážili spáchať ten istý kriminálny čin. To isté čo oni nazvali kriminálnym činom. Preto odsúdili Ježiša na najhorší typ trestu. Niesť kríž a zomrieť na ňom. Bolo tam jediné srdce, ktoré ho milovalo: Máriino srdce. Mnohí iní, ktorí ho mohli milovať sa schovali. Mali strach. Mária prišla otvorene aby sa stretla so svojim synom. Preto sme povolaní aby sme vyšli s našou láskou a stretli tieto Dve Srdcia. Neskrývajte viac svoju lásku. Hovorte všade: “Milujem Ježiša, milujem Máriu.” Hovorte všade túto modlitbu lásky. Žite všade tento život lásky, čistoty, svätosti a dodržiavania Božích prikázaní. Nebojte sa hovoriť: “Ježiš je moja Láska, môj Boh, moje Všetko!” Milujem Ťa Ježišu.

 

5. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Šimon! Aký si len požehnaný, že si jedinou osobou ktorá pomáha Ježišovi fyzicky niesť Jeho kríž. Chcem byť ako Šimon. Bol donútený, ale akú má slávu! Čo ho pritiahlo ku tejto udalosti? Bolo to stretnutie Dvoch Sŕdc. Šimon prechádzal bez záujmu, prichádzajúc z poľa. Počul, že idú popraviť kriminálnikov, ukrižovať ich. Tisícky boli zabití Rimanmi na kríži. Ale tento, čo tento urobil? Nič! Hej, mladý muž, dobre vyzerajúci, plný spanilosti, nevinnosti, jemnosti, pokory, vyžarujúci, hej! Je mu ho ľúto, ale stále sa drží diaľky, kým nepríde jeho matka! Čo? Prišla matka tohto muža! Potom sa Šimon pokúšal pretlačiť aby videl kto je matkou tohto muža… A Rimania videli, že tento muž Šimon sa vie tlačiť. “Poď a nes kríž!” Oni ho donútili niesť kríž. Nech nás Dve Srdcia Lásky pritiahnu bližšie ku Bohu, bližšie ku Ježišovi a Márii, bližšie a bližšie k ranám iných ľudí. Bližšie a bližšie k tým ktorí potrebujú našu pomoc! Nesmieme odmietnuť pomôcť. Neprejdi okolo niekoho kto potrebuje tvoju pomoc. Aj keby si bol prinútený tak urobiť okolnosťami. Strať trochu času. Nech Boh pomáha celému svetu aby prišiel k Srdciam Lásky. K Dvom Srdciam Ježiša a Márie, kde Šimon z Cyrény našiel pomoc.
Ale robíme to dobre? Toto nové spoločenstvo, túto novú kongregáciu, túto novú spiritualitu, nesieme tento kríž dobre? Toto je náš kríž, Srdcia Lásky, kríž nás všetkých, kríž celého sveta. Každý je vyzvaný niesť tento kríž, aby pomohol tejto vláde Sŕdc lásky. Nech nikto nehovorí nie, ale všetci nech povedia áno. Povedz áno krížu Sŕdc lásky.

 

6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Veronika, aká si slávna svätica! Väčšina ostatných tam boli iba ako diváci. Ale ty si nemohla skrývať svoju lásku. Bez ohľadu na vojakov, ktorí bičovali všetkých. Predrala si sa cez dav plná odvahy a nadšenia aby si si uctila Ježiša. Prišla si a utrela si Jeho tvár. Túto svätú tvár pokrytú pľuvancami, pokrytú krvou, potom a prachom! Ó! Tvár Ježiša ktorou som aj ja. My sme tvárou Ježiša! My sme tvárou Boha! Boh nás stvoril na samom počiatku na svoj obraz a podobu. Pozri sa teraz na mňa! Uvidel niekto to božské vo mne? Aká hanba, že som teraz Božím obrazom, pozri sa na mňa! Boží obraz. Božia podoba. Zabil som tento obraz mojimi hriechmi, mojou nečistotou, mojimi hlúpymi myšlienkami, slovami a skutkami. Teraz ju musíme znovu utrieť. Utrieť ju pokáním. Veronika poznala jedného z týchto dvoch. Sympatizovala s Ježišom. Možno nevedela, že to je Ježiš, pretože ako som povedal, poprava na kríži nebola nič nezvyčajného. Bol to bežný spôsob ako Rimania popravovali kriminálnikov. Ale potom uvidela Máriu. Potom si uvedomila kto Ježiš skutočne bol. Nechajte ma vysvetliť: Hocikto kto povie, že pozná Ježiša bez toho aby poznal Máriu, nikdy nepoznal ani polovicu z Ježiša. Na to aby niekto celkom poznal Ježiša, musí poznať Máriu. Toto je Veronikino tajomstvo. Poznajúc obidvoch, Dve Srdcia, je kompletné poznanie. A potom sa toto poznanie už nemôže skrývať. Už nemôžete skrývať svoju lásku. Musíte vystúpiť a utrieť Ježišovu tvár. Prečo Ježišovu tvár? Ježiš sa podobá na Máriu a keď utrieš jeho tvár, objaví sa jeho obraz, a cez tento obraz Dve Srdcia Lásky.
Toto je spôsob zjednotenie s Dvoma Srdcami. Šimon sa zjednotil nosením kríža, Veronica sa zjednotila utretím Ježišovej tváre. Čokoľvek urobíme pre Ježiša a Máriu – dá nám večnú odmenu. Kristus odtlačil svoju tvár tam na šatke a do dnes sa táto šatka uctieva. Nikdy sa nevymazala. Choďte tam kde je uchovávaná a pozrite sa na tú šatku. Pane Ježišu Kriste, pomôž mi očistiť Tvoju tvár mojou láskou. Potom odtlač svoju tvár tam na mojej láske, tak aby každý čin lásky ktorý urobím, niesol Ježišovu pečať. Toto je to čo znamená: “milujte sa navzájom ako som Ja miloval vás.”

 

7. zastavenie: Ježiš padá druhý raz pod krížom

Prečo padol Ježiš po druhý krát? Hrozný pád. Útecha Matky upokojuje, útecha Šimona upokojuje, útecha Veroniky upokojuje. Toto všetko poskytlo Ježišovi utešenie, ale potom zhypnotizovaní vojaci odtlačili všetkých ktorí ho chceli utešiť. Máriu tiež odtlačili. Ježiš videl ako strkajú jeho Matku a Veroniku, odtláčajúc ich preč… Toto je ten najhroznejší pád. Oddeliť Dve Srdcia, oddeliť Ježiša od Márie a Máriu od Ježiša. Toto je jeden z našich najhorších hriechov. Ľudia to nevedia. Ľutujem ľudí, ktorí to nevedia. Pokúšať sa oddeliť Máriu od Ježiša, nazývať Máriu rozličnými urážajúcimi menami, nazývať ju zbytočnú obálkou
(čo znamená, že Mária priniesla Ježiša na tento svet, rovnako ako obálka nesie dôležité posolstvo, a potom už nepotrebujete obálku a vyhodíte ju.) Nikdy neoddeľujte Ježiša od Márie. Je našou povinnosťou vidieť ich spolu, dať ich spolu, držať ich spolu, milovať ich spolu, uctievať ich spolu, modliť sa k nim spolu, vzývať ich spolu, zjednotiť sa s nimi. Toto je špeciálna práca, ktorú Boh dal našemu spoločenstvu, tejto kongregácii, tejto zbožnosti, tomuto obdobiu. Tento náš čas je časom jednoty sŕdc. Všetky srdcia sa majú zjednotiť. Dokonca aj vo svete marketingu, aj vo svete biznisu. Vidíte, že firmy sa zjednocujú, globálne firmy, ľudia zjednocujúci sa v biznise, spájajú sa aby robili čo? Aby boli schopní konkurovať a byť víťazmi. Byť prvými. Banky sa zjednocujú aby vyhrali. Vojaci sa zjednocujú, Európa sa zjednocuje, Európska Únia, jedna mena, jedny víza. Ak máte vízum do Nemecka tak môžete ísť do Talianska, môžete ísť do Grécka. Únia, zjednotenie. Toto je čas zjednotenia. Ale najdôležitejšie zjednotenie je jednota sŕdc. Preto zjednotenie vašich sŕdc s týmito Dvomi Zranenými a Krvácajúcimi Srdcami je jediným riešením. Môj Ježišu, za to, že si nám toto odhalil, odhalil tajomstvo Tvojej lásky, Tvojho Srdca, pomohol nám žiť to, rozumieť tomu, vyznávať to, kázať to, vyliať túto lásku ako dážď na celý svet, vyliať ju ako žiaru slnka na celé stvorenie, nechaj všetkých aby spoznali tajomstvo Dvoch Sŕdc, zjednotenia ľudských sŕdc so Srdcom Boha, nášho úbohého hriešneho srdca s najčistejším srdcom Márie, so srdcom Ježiša a potom všetkých s Otcom. Nech sú všetci jedno.

 

8. zastavenie: Ježiš stretáva plačúce Jeruzalemské ženy

Pisateľ jedného zamyslenia hovorí: “Možno ženy plakali pretože si pamätali dobré časy s Ježišom. To je “možno”. Ale ja som si istý, že ženy plakali pretože videli lásku Ježiša k jeho Matke. “Kde je moja matka? Kde je moja matka?” Hovoril to nahlas svojim gestom. “Oni odtlačili moju matku, vojaci.” Zabudol na svoje utrpenie a hrubé zaobchádzanie s jeho matkou bolo hrozné pre Ježiša. Nemohol to zniesť. Skolaboval a keď to ženy uvideli, povedali: “Hľa! Aká láska k svojej Matke!” A preto teda ako ženy začali plakať. Tento plač bol podobný žene ktorá v dave kričala: “Blahoslavený život, ktorý Ťa nosil, a prsia ktoré si požíval” – pretože počula Ježiša hovoriť. Musela sa odvolať na Máriu a začala požehnávať Máriu. Takže Ježiš padal kvôli láske svojej matky a ženy začali plakať. “Aký cnostný syn, aký slávny syn, aký vznešený syn! Oni ho zabíjajú! Aký syn, aká láska k matke!” A želali si mať takého syna. Ale Ježiš povedal: “Neplačte nado mnou, ale nad sebou a svojimi deťmi, pretože s vašimi deťmi budú Rimania zle zaobchádzať v blízkej budúcnosti. Vaše deti, váš národ bude zničený. Plačte! Kajajte sa aby sa to nestalo. Ak nebudete dostatočne plakať tak sa to musí stať! Pretože proroci sú ignorovaní.” Ježiš plakal nad Jeruzalemom, “Jeruzalem, Jeruzalem! Ako som si len želal mať ťa pod svojimi krídlami…” ale čo sa stalo?

 

9. zastavenie: Ježiš padá tretí krát pod krížom

Pri pozeraní filmu “Umučenie Krista” sme videli Ježišov pád. Bol absolútne, totálne vyčerpaný. Bolo to len asi 40 až 50 krokov od vrcholu Golgoty a ukrižovania, ale on sa už nemohol pohnúť. Totálne vyprahnutý, kompletne celá jeho sila! Bičovali ho, “Vstávať! Vstávať!” Ale on nemohol, nič viac. Iba jedna vec dokázala Ježiša postaviť na nohy. Čo to bolo? Mária. Mária sa pretlačila cez dav, pozrela sa naňho a Ježiš sa pozrel na ňu. Tento pohľad mu dal silu na posledných pár krokov, poslednú silu – poslednú silu.
Môj Ježišu, prosím, daj hroznú nenávisť medzi mňa a hriech, hlavne nečistotu. Nech nikdy viac nezacítim pach nečistoty. Ani žiadny hriech nedostatku lásky, žiadny hriech oneskorenia sa s modlitbami, žiadny hriech ktorý by ma hocijakým spôsobom odviedol od mojich sľubov čistoty, chudoby, poslušnosti, lásky, modlitby, apoštolátu a pravdovravnosti. Môj Ježišu, pomôž mi aby som Ťa miloval a miloval moju a Tvoju matku Máriu a aby som to všade vyznával. Nech nikdy viac neupadnem do hriechu. Prosím, Pane, nechcem znovu padnúť. Prosím, daj to nepriateľstvo ktoré si dal medzi potomkov Satana a potomkov ženy, teraz medzi mňa a každý hriech. Tak aby sa hriech ku mne nikdy znovu nepriblížil a aby som sa ja nikdy nepriblížil k nijakému hriechu. Pretože hriech spôsobil všetky tieto veci ktoré si pretrpel. Pozrite sa na následok hriechu ktorý páchate. Je to ako kyselina. Môj Ježišu, prosím, prosím Ťa, pre Tvoj svätý kríž, pre Tvoju svätú smrť, nech nikdy viac nezhreším proti tebe. Daj mi pokoru, čistotu, svätosť, poslušnosť, chudobu a ducha modlitby. Daj mi seba. Ja sa Ti dávam kompletne a úplne. Som Tvoj.

10. zastavenie: Ježiša zo šiat vyzliekajú

Pamätáte si čo Pán povedal mne a vám? “Bez čistoty a svätosti nemôžu Srdcia Lásky vládnuť.” Pane, daj aby sme sa modlili zvlášť pri tomto zastavení za čistotu a svätosť. Kristus bol vyzlečený kompletne donaha. Väčšina duší ide do pekla, Panna Mária povedala vo Fatime, väčšina duší idú tam kvôli čomu? Hriechy tela. 90% hriechov za ktoré sa padá do pekla sú hriechy tela. Toto telo ktoré máte teraz, jedného dňa vyzlečiete ako oblečenie. Ale čokoľvek urobíte s týmto telom sa pripojí k vašej duši. Preto povedzte vášmu telu: “Telo moje, budem ťa mať 100 rokov, zbavím sa ťa a potom budeš v nekonečne ale moja duša nikdy nezomrie. Preto nepoužívajte viac svoje telo na hriech. Sme varovaní: Bez čistoty nemôžeme hovoriť o vláde Sŕdc Lásky. Preto diabol teraz vkladá nečistotu do všetkého. Môj Ježišu, pomôž nám prosím. Daj nám milosť čistoty. Čistoty – čistoty – čistoty. Cudnosť – cudnosť, celibát, panenstvo.

11. zastavenie: Ježiša pribíjajú na kríž

Ďakujem ti môj Ježišu, že si bol pribitý na kríž. Si pribitý na kríž. Prosím Ťa pribi ma tiež na môj kríž, môj kríž Sŕdc Lásky. Pribi ma na svoje srdce, priviaž ma k Tvojmu srdcu, prilep ma k Tvojmu srdcu, pribetónuj ma k Tvojmu srdcu tak aby som sa už nikdy, nikdy neoddelil od Teba. Tvoje srdce je moja láska, tvoje srdce je môj kríž. Tento život Sŕdc Lásky je môj kríž, modlitba Sŕdc Lásky je môj kríž. Život čistoty a cudnosti je môj kríž. Pomôž mi môj Pane, aby som bol pribitý na môj kríž a aby som tam zostal naveky a vždy zjednotený s Tebou tak ako si Ty zjednotený s Otcom. Tak ako je Tvoja matka Mária zjednotená s tebou, tak ma zjednoť so sebou. Ďakujem Ti môj Ježišu za to čo si mi prisľúbil. Nič a nikto ma nemôže oddeliť od Tvojej Lásky. Milujem Ťa môj Ježišu. Si môj Boh, moja Láska, moje všetko. Pane pomáhaj nám aby sme sa nevyhýbali krížu ale aby sme ho objali a plnili tvoju vôľu vo všetkom.

 

12. zastavenie: Ježiš na kríži zomiera

Ježišu, pri Tvojej smrti žiadam len o jedno. Žiadam len jednu vec. Zomrel si pre mňa. Dovoľ aby som ja zomrel pre Teba. Ty si zomrel z lásky ku mne. Nech ja zomriem z lásky k Tebe. Tvoja smrť priniesla spásu. Nech moja smrť prinesie Tebe slávu. Nech sa môj život a moja smrť páčia Tebe. Nech sa Ti páči smrť všetkých našich sestier a bratov, našich kňazov a laických apoštolov. Nech my všetci zomrieme z lásky k Tebe Ježišu! Modlime sa za milosť šťastnej smrti. Vojaci sa mu posmievali: “Ak si židovský kráľ, zostúp z kríža.” Ale jeden z lotrov sa ho zastal: “Ale on neurobil nič zlého!” Potom povedal: “Pane spomeň si na mňa keď prídeš do svojho kráľovstva.” On mu odpovedal: “Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.” Potom sa obrátil na svoju matku Máriu a dal nám jeho posledný dar pred tým ako zomrel. Čo to bolo? Bola to Matka. Mária je Ježišov závet. Mária ako závet. Mária je Božou Matkou ale Boh teraz Máriu urobil našou matkou. Mária nemohla porodiť hriešnych ľudí. Nemohla porodiť hriešnikov. Preto porodila Boha, čistého, svätého! Ale Ježiš povedal: “Matka, prijmi ich, to sú Tvoje deti.” Ona nás prijala. Ďakujeme Ti matka Mária. Ďakujeme Ti Ježišu. Ďakujeme Vám Srdcia Lásky. Ó Ježišu! Ó Mária…! Ježiš zvolal na kríži: “Je dokonané! Splnil som Tvoju vôľu.” Svätý Pavol hovorí: “Beh som dokončil do konca. Skončil som.” Pomáhaj nám zostať vzpriamene v dodržiavaní života modlitby, života lásky, čistoty a svätosti až do konca. Nech žiadny z nás neodpadne Pane Ježišu. Nech všetci zostanú čistí, svätí, pevní až do konca. Nech sa všetci dostaneme do kráľovstva nebeského Pane Ježišu. Nech sa stane Tvoja vôľa.

 

13. zastavenie: Ježiša skladajú z kríža

Kde začal Ježiš svoj život tu na zemi? Kde? V lone Márie. A kde ho skončil? V náručí Márie. Takže takto je Mária Alfa a Omega Ježiša. Začiatok a koniec Ježiša Krista je človek na zemi. Tou istou cestou je Ježiš na začiatku a na konci všetkých vecí. Je Alfou a Omegou všetkého! Ale Mária je Alfa a Omega Ježiša Krista, začiatok a koniec Ježiša Krista. Začal v lone Márie a skončil v náručí Márie. Ďakujeme Ti matka Mária. Prečo sú ľudia tak slepí? Nevidia toto spojenie tých Dvoch Sŕdc. Nikdy nemôžete mať Ježiša Krista bez Márie. Nie je to možné! Všetci títo bratia ktorí stratili cestu. Nazývajú sa Kresťanmi, ale nemilujú Máriu. Ľutujem ich, pretože keď prídu do neba, tam – ak vôbec prídu do neba, modlím sa aby neboli zatratení, nech sú spasení – uvidia, že Ježiš je kde? V náručí Márie. Mária nie je Boh, ale Mária je práve tam kde je Božia Trojica. Tak kde je ona, Ježiš ostáva v nebi ako Máriine dieťa. Takže tí, ktorí sa hanbia uznať Máriu tu na zemi, čo urobia keď uvidia Máriu tam v nebi? Velebím Ťa Otče, Pán neba a zeme, že si ukryl toto tajomstvo Dvoch Sŕdc Lásky pred múdrymi a zjavil si ho prostým deťom. Ježiš prišiel do tohto sveta s ničím. A odišiel od nás taktiež s ničím. Dokonca bez miesta kde by si mohol odpočinúť. Matka nášho Pána, moja matka, žena ktorá nasledovala majstra z Galiley, ženy ktorá sa starali o všetko, tiež odišli. Nadišla noc, noc je všade navôkol. Úloha spásy je dokončená. Ó, nemôžem zabudnúť na pietu v Kolíne, veľmi, veľmi zvláštna: Mária má Ježiša v náručí a robí čo? Usmieva sa. Prečo? Dosiahli sme to. Dokonali sme to. Môj syn to dokonal. Spasil celý svet. Hurá! Bolo to slovo “hurá” ktoré Mária spievala keď dostala Ježišovo telo. Moji sestry a brata, aká to bude radosť pre nás vidieť naše sestry, našich bratov, našich kňazov, svätých, zomierať svätou smrťou. Ale ak chcete zomrieť svätou smrťou, musíte žiť svätý život. Pretože len veľmi málo takých ako ten zločinec skočia na poslednú minútu do svätosti. Iba veľmi málo ľudí dokáže preskočiť na poslednú minútu a stať sa mučeníkom. Ten lotor na Kalvárii bol ukrižovaný za svoje hriechy, ale tam dostal milosť aby sa zmenil, aby sa stal mučeníkom pre Ježiša. Zomrel obhajujúc Ježiša. Nie každý z nás bude mať tú príležitosť. Iba jeden z milónov. Tak začnite teraz žiť svoj život. Keď sa strom nahýna, tak zomrie. Padne. Moja matka Mária, prosím, nes ma vo svojom náručí. Kam mám ísť? Do náručia Márie. Nechaj Máriu aby ťa niesla. Niesla ťa v jej náručí a všetko bude OK. Matka Mária, prosím nes ma.

 

14. zastavenie: Ježiša ukladajú do hrobu

Ježiš prišiel na svet bez ničoho. Nemal ani miesto na odpočinok. Nemal ani hrob kde by bol pochovaný. Požičaný hrob. Chudoba. Bol to požičaný hrob. Všetko toto urobil pre mňa. Musíme priniesť umŕtvovanie do nášho života. Totálne vyprázdnenie seba. Čím viac sa vyprázdniš od seba samého, tým viac budeš naplnený Bohom. Musíme zomrieť cez umŕtvovanie a pokánie. Preto sa nebojte toho, že vaše kolená budú horieť, nebojte sa horúceho slnka, potenia, prachu. Tieto veci sú tu na to aby vám pomohli ku milosti. Akúkoľvek malú vec pretrpíte, ona zachráni nespočítateľné množstvo duší. Akokoľvek veľký pot, akokoľvek veľká námaha a potom nasledovanie v šľapajach Ježiša Krista so zápalom na vykúpenie ľudstva, všetkých duší – všetkých duší. Modlíme sa za spásu všetkých duší. Buďte pripravení pretrpieť všetko. Vyprázdnite sa úplne a potom uložte Ježiša Krista do hrobu. Môj Pan Ježiš v hrobe. Zdalo sa, že v hrobe nad ním zvíťazili. Ale to je začiatok triumfu. To isté platí pre nás keď nás prenasledujú, ohovárajú, odmietajú. Naše pretrpenie každého trestu. Myslia si, že nás rozdrvili. Nestalo sa. Je to víťazstvo. A potom Boh ukáže, že on je Boh. Keď sa Kristus odovzdal až za hranicu smrti, zomrúc na kríži, Otec prišiel a vzkriesil ho. Keď teraz trpíte ale potom budete vzkriesení, budete žiariť ako slnko. Takí budeme keď budeme vzkriesení. Preto nehľaďte na to koľko teraz trpíte v tele. To nič neznamená. Keď budete vzkriesení Bohom v posledný deň, budete žiariť viac ako slnko. Budete ako anjeli. Budete ako Boh! Uvidíte ho z tváre do tváre. Preto sa teraz nezdržiavajte žiadneho umŕtvovania pre spásu všetkých duší.

Tuto křížovou cestu se modlil Otec Montfort (Otec Láska) na Velký Pátek r. 2008

křížová cesta ke stažení v PDF (s obrázky)