Bůh má řešení na všechny problémy ve světě

z cyklu kázání o Království Boží Lásky

páteční vigilie, 18. 8. 2017

P. Montfort Okaa, SHL

Evangelium: Mt 11.25-30

 

Drazí bratři, drahé sestry,

musíme začít poděkováním Bohu, našemu neustále milujícímu Otci, Bohu Nejsvětější Trojici Lásky, za jeho nekonečnou Lásku a Milosrdenství, za milosti, které na nás vylévá zvláště v tomto čase, za Jeho Lásku k celému Jeho stvoření.

Chci, abyste věděli, že Bůh zná všechny vaše problémy. Ve světě není nic, co by ušlo Boží pozornosti. Boží pozornosti neunikne jediná maličkost. Bůh zná všechno. Ví o všech problémech, které máme jako jednotlivci, jako rodiny, komunity, jako Církev, jako celé lidstvo, lidské pokolení a celé stvoření. A na všechny tyto problémy Bůh nabídl řešení.

Toto řešení nám Bůh dal k tomu, aby byly vyřešeny všechny problémy na světě. Tímto řešením je osoba našeho Pána Ježíše Krista, Bůh sám, který se vtělil mocí Ducha Svatého a narodil z Panny Marie. On je Boží Mocí, On je Boží Láskou. V Něm je plnost Boží Lásky.

Zve nás, abychom vstoupili do Jeho Srdce: “Přijďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi a já vám dám odpočinutí.” On zná všechny naše námahy, všechna naše břemena. Poskytl nám místo pro odpočinek. Kde? “Pojďte a učte se ode mě, od Mého Srdce, neboť jsem tichý a pokorného Srdce a naleznete pro své duše odpočinek.”

Velebil Otce: “Velebím tě, Otče,” jak jsme slyšeli v evangeliu, “že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.” Letos oslavujeme Boží zjevení jeho Lásky, Jeho tajemství, Jeho řešení bezvýznamným dětem, stoleté výročí zjevení ve Fatimě. Bůh zde posílá svého nejvyššího vyslance, svou vlastní Matku Marii k malým fatimským dětem. A Bůh jim dal řešení, zjevil jim, co je třeba udělat, aby se včas předešlo zhoubě války, zkáze, bezbožnosti, ateizmu, komunizmu: zasvěcení Neposkvrněnému Srdci.

Tato Dvě Srdce Lásky, Ježíšovo a Mariino, tato Dvě Srdce jsou Božím řešením na všechny problémy ve světě; ať už politické, nebo rasové, dokonce i zdravotní, psychologické, problémy ekonomické a finanční. Ať máme jakýkoli problém, na každý z nich má Bůh řešení. Setrvejme tedy v tomto řešení, které nám Bůh dal, a přestaňme si na tyto problémy naříkat. Podívejme se na to řešení!

Když Židé opouštěli Egypt, měli mimořádný problém: za nimi faraon, který je pronásledoval, aby je buď uvrhl zpět do otroctví, nebo aby je zničil. A před nimi bylo Rudé moře. Bědovali, protože neviděli žádné východisko. Před nimi Rudé moře, za nimi faraon se svým vojskem; ani na jedno, ani na druhé jejich lidské síly nestačily.

V Egyptě byli otroky. Před nimi bylo moře. Jsou lidé, a ne ryby! Nemají loď, žádné plavidlo. Ztratili naději. Zoufali si, dokonce i jejich vůdce plakal s nimi. Ale Bůh řekl Mojžíšovi: „Proč ke mně úpíš? Vždyť máš řešení.“ Bůh věděl, co se stane, a od začátku vše připravoval. Vše obstaral. Dal Mojžíšovi řešení: hůl, kterou měl v ruce.

Bůh věděl, že se náš svět dostane do této fáze, kdy zlo bude neobyčejně útočit. Věděl, že to nastane. A dal nám řešení: Dvě Srdce. Sjednocení s těmito Dvěma Srdci Lásky. Nemusíme „mýtit džungli“ a tak ztrácet čas. Řešení jsme dostali od Boha. My řešení nehledáme. My jsme je již nalezli. Bylo nám dáno.

Naším jediným problémem je: Dokážeme Boha poslechnout… a dělat, co nám říká?

Drahý Boží lide, bratři a sestry, poslouchejte mě. Bůh vás vyvolil ze všech národů světa. Z více než 7 miliard lidí na světě si Bůh vyvolil vás za svůj vlastní lid, v této době, abyste byli příjemci a nositeli řešení pro celý svět.

Když si kdysi Bůh vyvolil Izraelity, Mojžíš jim řekl: „Jste zvláštní lid vyvolený Bohem“, ne sami pro sebe, ale pro Boha a pro celý svět, aby byli nositeli, příjemci, světlem a solí země.

Fatimské poselství zaujímá v poselství Dvou Srdcí Lásky ústřední místo, od začátku až do konce. Bůh svoji Vůli učinil zcela zřejmou. Přeje si úctu ke Dvěma Srdcím Lásky; je to jeho řešení na všechny problémy ve světě, v církvi i v rodinách, v této době. A toto řešení svěřil nám, mně a vám.

Je to řešení modlitbou; modlitbou a obětí, modlitbou a pokáním, životem v čistotě, svatosti, životem soustředěným na Svatou Eucharistii, Mši svatou a adoraci. Toto Boží řešení je neomylné, nemůže selhat. Jediným selháním je – nepoužívat je, neuplatnit je. Jakmile toto řešení od Boha aplikujeme, musí uspět. Je to také částí proroctví naší Paní z Fatimy: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!“

Chci ujistit vás i všechny na celém světě, že je pouze jediný Bůh. Žádný jiný neexistuje. A Bůh svůj svět plně řídí. Může se zdát, že dovolil zlu, aby se vzmáhalo, ale nenechme se mýlit: ďábel neřídí svět. Zlo nemůže vládnout světu. Bůh své stvoření nikdy neopustil a neopustí, protože všechno, co učinil, učinil z Lásky, zvláště když se Jeho jednorozený Syn vtělil a přišel na svět. Nemůže nás nikdy opustit, vždyť Jeho Syn je přítomen v mnoha svatostáncích na světě. To musí být oslavováno. Bůh nikdy nemůže svět opustit. Jedinou věcí, kterou potřebujeme dělat, je ponořit se skrze modlitbu do tohoto milosrdenství, do nekonečného oceánu Božího milosrdenství.

Neočekávejte, že tomu bude každý naslouchat, že to každý vyslechne a bude se tím řídit. Z tohoto důvodu Bůh potřebuje některé lidi, kteří budou obětními dušemi. Obětní duše, které dají samy sebe, obětují samy sebe, budou trpět jako Kristus až k smrti, aby zachránily všechny. Máme od Boha pověření, abychom se modlili a činili oběti pro spásu všech duší. Chci ujistit vás i všechny, že Boží vůle musí být vykonána.

Nakonec Bůh musí naplnit to, co naplánoval, sjednotit všechno v Kristu, všechno na nebi i na zemi. Slíbil nám, oznámil nám to: „Je možné zachránit všechny duše!“ Ale potřebuje vás, potřebuje mě, lidi, kteří se odevzdají tomu, že budou žít život víry, naděje a lásky, tento život modlitby a pokání, ve dne v noci. Panna Maria nám ve Fatimě oznámila: „Mnoho duší jde do pekla proto, že se za ně nikdo nemodlí!“

Když tedy teď získáme dostatek lidí, kteří se budou modlit tuto modlitbu Srdcí Lásky, když získáme dostatek lidí, kteří se budou modlit tuto modlitbu Srdcí Lásky, kteří se budou takto modlit a žít tuto modlitbu celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší (tito lidé jsou oběti Lásky, jsou žijícími mučedníky Lásky), Bůh je použije k tomu, aby spasil všechny. Toto Boží milosrdenství není nic nového. Vždycky byl takový, Bůh milosrdenství a slitování.

Tehdy v době Lota a Abrahama byl Bůh připraven kvůli deseti lidem zachránit všechny v Sodomě a Gomoře, ale Pán nemohl těch deset lidí najít.

V naší vlastní době Bůh stále hledá lidi, kteří dobrovolně nabídnou sami sebe jako obětní duše a odpoutají se od všech ostatních zbytečností, od všech neužitečných a nesmyslných věcí, od vší marnosti, od všeho, co odvádí jejich pozornost, a budou se soustředit jen na Boží Království tím, že budou žít tento život čistoty, život modlitby, život pokání a smírného odčiňování, který má svůj souhrn v Nejsvětější Svátosti a v této modlitbě uctívání.

Proto vás zvu, bratři a sestry, abyste z lásky k Bohu, kvůli duším, kvůli lidstvu, kvůli Církvi učinili rozhodnutí a odpověděli jako Maria a nabídli sami sebe jako Maria, která řekla: „Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova!“

Jestliže dnes uslyšíte Boží hlas, jak vás volá, nezatvrzujte svá srdce. Pohleďte, co to bude znamenat, když řeknete ANO tomuto Božímu volání, kterým vás dnes v noci volá – pokud uslyšíte Jeho hlas a řeknete: „Zde jsem, Pane, slyšel jsem tě, jak mě v noci voláš. Půjdu, Pane. Obětuji se.“

Nemůžete se svým životem zde na zemi udělat nic lepšího. Není žádná profese, žádné zaměstnání, kterému se můžete na světě věnovat, které by bylo větší než povolání být obětní duší. Není nic většího, co byste mohli tady na zemi dělat, než zachraňovat duše. Nemůžete udělat nic, není žádná vznešenější práce než zachraňování duší. A toto je Boží vlastní řešení: Sjednocení se Dvěma Srdci Lásky. A Bůh použije vás a použije mě a použije ty, kteří se tomu oddají, aby zachránil všechny duše. Tohle je jedno z největších poselství, z nejšťastnějších poselství, z nejslavnějších poselství (toto je to největší poselství, nejšťastnější poselství, nejslavnější poselství), které Bůh dal světu. Ale přesto jeho účinnost závisí na mně, na vás.

Je nutné, aby ho někteří lidé přijali, obětovali se a dali sami sebe, a já vás této noci prosím, moji bratři a sestry, abyste měli soucit s padlým lidstvem, abyste měli soucit s Církví, na kterou jsou útoky ze všech stran, ale která nikdy nemůže být přemožena silami zla. Mějte soucit s lidským pokolením, se svými spolubratry a spolusestrami, kteří byli napadeni všemožnými druhy zla.

Použijte nyní toto řešení a uvidíte, co s vámi Bůh vykoná. Budete tím nejšťastnějším člověkem, když řekněte ANO a když toto ANO budete myslet vážně a budete na něm stát až do konce. Budete trpět, ano, ale nakonec vás Bůh použije k tomu, aby spasil všechny. A budete tím nejšťastnějším člověkem, až uvidíte, že zlo je poraženo, že ďábel je zničen, že nemoc je odstraněna, a tak je připraven svět, který přijde.

Nyní Boží sláva září a potom je uskutečněna Boží vůle tady na zemi tak, jako tomu je v nebi. Jeho Království přijde. Jediné řešení, jediné řešení, které mi Bůh zjevil, je toto: Sjednotit se s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. Jiné řešení neexistuje.

Slavnostně vám říkám: toto zjevení Boží Lásky je tím nejhlubším i nejvyšším z Boží Lásky a je to pozvání pro vás, abyste i vy učinili závazek, nebo pokud jste ho již učinili, abyste ho z lásky k Bohu obnovili, abyste se sjednotili s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci, a tak abyste do tohoto sjednocení přitáhli všechny tím, že se za ně budete modlit, že je zasvětíte.

A Bůh se již rozhodl, že zachrání celé své stvoření bez ohledu na překážky, že vylije krev své Lásky na celý svět bez ohledu na překážky. Ale potřebuje vás, potřebuje mě jako obětí duše v jednotě s Nejvyšší Obětní Duší – samotným Ježíšem Kristem a Jeho Matkou Marií.

Kéž vám Bůh požehná, když necháváte toto poselství vnořit se do vašeho srdce, když přijímáte tuto Boží Lásku, pro kterou vás Bůh stvořil. Když uslyšíte Boží hlas, jak k vám mluví, dá vám světlo.

Zpívejme teď všichni: Zde jsem, Pane, jsem to já, Pane, slyšel jsem, jak mě v noci voláš. Půjdu, Pane, když mě povedeš. Tvůj lid bude v mém srdci.

Toto je řešení: sjednotit se s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. Prosím, používejme toto řešení celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší.

Jako Panna Maria učila služebníky v Káně: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ Ježíš jim řekl, co mají udělat: „Naplňte džbány vodou.“ A oni to udělali, naplnili džbány až po okraj. Naplňme džbány až po okraj svou čistotou, svou modlitbou, svým šířením (tohoto poselství) a uvidíme, že tento svět bude zcela proměněn v místo, kde bude Boží Láska a Boží vůle uskutečňována tady na zemi tak, jako je tomu v nebi.

Slibuji vám, že budete tím nejšťastnějším člověkem bez ohledu na to, jak budete trpět, protože Bůh vás použije. Jako Maria, která zpívala Magnificat: „Velebí má duše Hospodina!“ Dovolte Bohu, aby vás použil!

Kéž vám Bůh požehná a skrze vás požehná všem, nyní i na věky. Amen.

Vytisknout

Původní anglický text