Ranní modlitba – v 6 hodin

 1. Anděl Páně
 2. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek
 3. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
 4. Eucharistické požehnání: „Pán s vámi – I s tebou“, píseň Tantum Ergo (Před svátostí touto slavnou), eucharistické požehnání, Božské chvály
 5. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky: O! Jesus! O! Mary! You are the Hearts of Love! I love You. Consume me. I am your victim of Love. (zkraje nahrávky) 

   

  2. v místním jazyce dané země: Ó Ježíši! Ó Maria! Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost.

   

  3. v jazyce igbo (rodný jazyk otce Montforta):

  O! Jesu! O! Mary! I bu Obi Ihunanya! A huru m Gi n’anya. Richaa m! A bu m ihe aja ihunanya Gi –  zvuková nahrávka je jako třetí, za anglickou verzí viz výše.

 6. MODLITBA ZA NOŠENÍ HÁBITU
 7. Modlitba breviáře – Ranní chvály
 8. Úmysly: modlíme se za našeho Otce zakladatele a prosíme Boha, aby nám dal svého Ducha :V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

  O: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

  V: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

  O: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

  V: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,

  O: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

  V: Ježíši,

  O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

  Memorare sv. Bernarda:

  V: Pamatuj,

  O: láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno Panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.

  V: Nejsvětější Srdce Ježíšovo,    O: smiluj se nad námi (2x)

  V: Neposkvrněné Srdce Panny Marie,     O: oroduj za nás. (2x)

  V: Ježíši tichý, Srdce pokorného,      O: přetvoř naše srdce podle Srdce svého. (2x)

  V: Svatý Josefe,     O: oroduj za nás.

  V: Svatý (podle daného dne),      O: oroduj za nás.

  V: Modlitba Dvou Srdcí Lásky

  V: Ježíši,

  O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

  V: Ó Srdce Lásky!

  O: Ó Srdce Lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce…

  V: Modlitba za papeže a biskupy

  O: Ó Bože, náš Otče, ty jsi Otec Lásky a Bůh veškerého dobra. Děkujeme ti za dar tvého Svatého Ducha a chválíme tě za dar tvé Církve na zemi. Děkujeme ti, že jsi svěřil péči o svou Církev na celém světě našemu papeži Františkovi a péči o Církev v Orlu a v (místní) (arci)diecézi Augustinu Okuomovi a… (místnímu biskupovi), našim biskupům. Chraň je od veškerého zla, neustále je veď, aby posvěcovali a posilovali tvůj lid. Skrze jejich službu nastol vládu své Lásky v Orlu, v (místní) diecézi a na celém světě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

  V: Ježíši,

  O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

  V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

  O: Amen.

  V: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.

  O: Nyní i navěky. Amen.

  V: Pokoj

  O: Láska