Používejte Boží zbraně

– Lásku, pokoru, modlitbu, čistotu, pokání, adoraci.
Z cyklu kázání Království Boží Lásky.
Svatá hodina v pátek 18. 8. 2017, P. Montfort Okaa, SHL,

evangelium: Mt 19,3–12

Drazí bratři a sestry,

musíme děkovat našemu Bohu, protože On je Láska. Miluje všechno, co stvořil. Nic z toho, co existuje, není vyňato z Boží Lásky, vůbec nic. Z Boží Lásky není vyňat ani Lucifer, dokonce ani Jidáš. Kristus na Jidáše vylil svou Lásku. Bůh nikdy nepřestane milovat všechno, co stvořil, ale zcela jistě hledá ty, kdo konají Jeho Vůli, a ty zaplaví svou Láskou přebohatě.

Jozue v prvním mešním čtení (Jozue 24:1-13) vyučoval Židy a volal na ně, že oni i jejich předkové uctívali modly – předkové Abrahámovi. Byl to Bůh, kdo ho povolal od uctívání model k službě samotnému pravému Bohu. Z tohoto lidu pak Bůh připravil lid, který bude Jeho vlastním lidem, který Ho bude znát, milovat Ho, následovat Ho a konat Jeho Vůli. A nakonec jim dal zaslíbenou zemi, z níž odstranil národy, které Ho nemilovaly, nesloužily Mu a neuctívaly Ho.

Pokud byste byli Bohem, udělali byste totéž. Co uděláte, když máte ve svém pokoji věci, které jsou proti vašemu vkusu? Dáte je pryč a přinesete takové, které vašemu vkusu vyhovují. Bůh je stvořitelem všeho. On má právo dělat cokoli si přeje.

Řekl Židům: „Dal jsem vám zemi, kterou jste neobdělávali; bydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a oliv, které jste nesázeli.“ Bůh zahrne přehojným požehnáním ty, kdo Mu slouží a konají Jeho vůli. Ale možná budou muset nejprve trpět, musejí být vyzkoušeni.

Slyšeli jsme samotného Ježíše Krista, jak nás v evangeliu seznamuje s původním Božím plánem, který se nemění; s plánem pro lid Boží, pro člověka. Na začátku Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Bůh neustanovil rozvod.

Bůh stvořil manželství, ustanovil manželství; manželství je božská instituce. Pochází od Boha, k dosažení Jeho cíle lidské reprodukce, Jeho záměru společenství, Jeho cíle Lásky. V každém rozvodu je nenávist, nejednota. Při každém rozvodu chybí Bůh a Jeho Vůle. Když je dnes v naší společnosti tolik rozvodů, jen velmi málo manželů zůstane věrných až do konce manželství. A tak se ptáme: kam směřujeme?

Ježíš krásně objasnil, co Bůh, Stvořitel na počátku pro lidstvo naplánoval: člověka k obrazu a podobě Boha, Nejsvětější Trojice, Otce, Syna a Svatého Ducha, jednu vůli, tři osoby, Lásku.

Lidé v manželství mají také být jedním tělem, jedním tělem, bez rozdělení, bez odloučení, bez rozvodu. Ten není od Boha. Proto  všichni, kteří lidem tak usnadňují žít proti Boží Vůli, musí vědět, ať jsou to vůdci, vládci nebo zákonodárci, musí vědět, že nejednají tak, jak chce Bůh. Dokonce ani Mojžíš, který Židům dovolil rozvod; oni ale musí uvést důvod pro odloučení.

Kristus ale řekl: „Takhle to Bůh nechce.“ Nebyla to Boží Vůle. Bylo to kvůli tvrdosti srdcí lidí, kvůli jejich neochotě dát se poučit. Místo podle Boží Vůle tvrdohlavě jednali podle své vlastní. A Mojžíš jim to dovolil.

Vůdcové, zákonodárci, nedovolte těm, které vedete, aby vás svedli ke hříchu. Budete za to trpět. Pokud podlehnete jejich nátlaku, abyste tvořili a podepisovali zákony, které jsou proti Boží Vůli, budete kvůli tomu trpět VY. Bylo mnoho věcí, kvůli kterým náš velký prorok Mojžíš zaslíbenou zemi pouze uviděl, ale nevstoupil do ní. Nebylo to požehnání, byl to trest. Kvůli lidem neposlouchal Boha. Kvůli lidem mnoha způsoby Boha urazil.

Kdykoli tedy jste v nějakém postavení, máte nějakou funkci, nejprve se ptejte sami sebe: Co chce Bůh? A prosím, vykonávejte svou funkci, řiďte se ve svém postavení Vůlí Boží, protože nakonec vás bude soudit jenom Bůh. Nakonec musíte být souzeni. Když vás Bůh bude soudit, ti lidé, kteří vás nutili, abyste se rozhodli proti Boží Vůli, tam nebudou, aby vás hájili.

Mí drazí bratři a sestry, Kristus nám také jasně říká, že to, co On učí, je pravda, tvrdá pravda, ale mnozí ji asi nebudou schopni přijmout. Ale ti, kteří toto Kristovo učení přijímají, budou nazváni pravými Božími dětmi. Kdo je má matka, kdo je můj bratr a sestra? Každý, kdo koná vůli Mého Otce v nebi, je Můj bratr, sestra i matka.

Nyní k našemu konkrétnímu tématu: ke království Boží Lásky, kvůli níž nás Bůh přivedl do světa a dal nám zde na zemi tento úkol. Dnes je ve světě mnoho zlých sil, které usilují o zkázu světa. Slyšíte o tom každý den: terorismus, bombové útoky, zabíjení, ničení, vraždy, potraty, všechny druhy zla zaměřené na zkázu Božího světa. To působí ten Zlý, ďábel.

Děti Boží, proti těmto zlým silám musíme bojovat. Nebojujte však proti nim jejich vlastními zbraněmi. Nikdy nepoužívejte v boji zbraň nenávisti! Ďábla nepřemůžete nenávistí, zlem. Používejte zbraň našeho nebeského Otce, zbraň Lásky, zbraň pokory, zbraň modlitby, zbraň pokání. To je to, co použil Kristus, co použila Maria – a tím rozdrtili hadovu hlavu.

Také my, Boží děti, máme používat tyto zbraně. Když je budete používat – zbraně modlitby, zbraně čistoty, zbraně šíření toho, co je dobré, zbraně pokory, zbraně adorace – nikdy se neunavíte. Určitě vyhrajeme, protože těchto zbraní se ďábel ani nedotkne. Neumí s nimi zacházet. Ďábel neví,  jak být pokorný, neumí adorovat, neumí říci pravdu, protože je otcem lži. Neumí milovat. Nedokáže milovat. Jakmile použijeme naše zbraně, zcela jistě nad ďáblem zvítězíme.

Vyzývám vás všechny, drahé Boží děti, používejme zbraně, které nám Bůh dal, a bojujme bitvu, abychom zachránili duše, zachránili svět, Církev, zachránili naši společnost, naši komunitu, naši zemi, Boží stvoření; vše zachraňme v míru a Boží dobrotě. Zde na Zemi se nakonec musí stát Boží Vůle. Všechny ty zlé síly budou nakonec smeteny, odplaveny, všechny budou zničeny. A zde na zemi konečně zavládne mír a Boží láska. Nevzdávejme se tedy. Určitě vyhrajeme.

Kéž vás Bůh posiluje naprostou jistotou vítězství, když v Boží bitvě bojujete zbraněmi, které nám Bůh dal. Vítězství patří našemu Bohu a těm, kdo Ho následují. Bůh vám žehnej a skrze vás ať žehná ostatním, nyní a na věky věků. Amen.