Modlitby

Modlitba Dvou Srdcí Lásky

 darovaná malému chlapci

Ježíši! Maria! Miluji Vás. Smilujte se nad námi.
Zachraňte všechny duše! Amen. (10x)

Ó Srdce lásky!
Ó Srdce navždy spojená v lásce!
Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl
naučit druhé Vás milovat.
Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě
a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm Tvé lásky.
Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mě k sobě a posvěť
mě v plamenech své lásky. Vezmi mě k sobě a nalož se mnou,
jak se Ti v Tvé dobrotě líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko!
Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev
do ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě
s Nejsvětějším Srdcem svého Syna.
Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. Vezměte mě v sebe.
Vám patří má úplná oddanost. Amen.

Ó Srdce lásky!
Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen.

Imprimatur: Olomouc 1. 2. 2000 generální vikář Mons. Milán Kouba č. j. 135/2000

Pán řekl: „Já sám jsem touto modlitbou. Uč všechny, aby se modlili tuto modlitbu, zvláště v 6 hodin, ve 12 hodin, v 16 hodin, při svatém přijímání, při mši svaté, jako poděkování po svatém přijímání, během svaté hodiny a při vigilii…

Zaslíbení Dvou Srdcí Lásky

Zvukový záznam modlitby – Svatá hodina se s. Anežkou

 


 

Nový překlad modlitby s vysvětlivkami

Otci Montfortovi velice záleží na tom, aby modlitba měla církevní schválení. Německý překlad, aby získal imprimatur, byl nakonec oproti anglickému originálu příslušnou církevní autoritou poněkud upraven. Z tohoto německého překladu vychází český překlad s imprimatur výše.

Nový překlad se snaží o věrnost anglickému originálu a může nám pomoci lépe modlitbu pochopit. Otec Montfort si však přeje, abychom dávali přednost – zvláště při společné modlitbě – textu schválenému Církví.

 

Ježíši! Maria! Miluji Vás.

Buďte utěšeni!* Zachraňte všechny duše.

Amen. (10 x)

Ó Srdce Lásky!

Ó Srdce navždy spojená v Lásce!

Dejte mi schopnost stále Vás milovat

a pomáhejte mi naučit druhé Vás milovat.

Ó Ježíši! Vezmi mé ubohé, hříšné srdce k sobě

a nevracej mi je,

dokud se nestane planoucím ohněm Tvé Lásky.

Vím, že si nezasloužím přijít k Tobě,

ale vezmi mě k sobě

a očisť mě v plamenech své Lásky.

Vezmi mě k sobě a nalož se mnou,

jak se Ti v Tvé dobrotě líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.

Ó Čistá Lásko! Ó Svatá Lásko!

Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev

do ran Neposkvrněného Srdce!

Ó Neposkvrněné Srdce! Sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem,

k darování života, útěchy,

slávy a lásky.** Amen.

Ó Ježíši! Ó Maria!

Vy jste Srdce Lásky!
Miluji Vás. Vezměte mě v sebe!

Jsem Vaše oběť Lásky. Amen.

Ó! Srdce Lásky! Vezměte mě v sebe!

Jsem Vaše oběť Lásky. Amen.

* Dle o. Montforta  “be appeased” znamená jak “buďte utěšeni” tak “buďte usmířeni”. “Jako když někoho poraníš a ta jeho rána ho bolí a je smutný a rozzlobený, chci ho tedy utěšit a usmířit jeho hněv.”

** jsme to my, kdo dává “život, útěchu, slávu a lásku”.