Otec Láska slaví 37. výročí svého kněžského svěcení

Kázání při Vigilii v pátek 17. 7. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

Dnes je pro mě výjimečný den, pro mé povolání lásky, Oběti lásky. „Tento den jsem učinil pro svou slávu a čest, tento den by měl být ustavičným svátkem pro všechny v Srdcích Lásky. Připrav se, že v následujících třech letech by mělo být vykonáno více, když se budeš otevřeně hlásit k tomu, že mě vlastníš, modlit se a hlásat mou Lásku. Já tě budu uvádět ve známost a budu stát při tobě všude na zemi i na nebi. Připrav se na kněžská svěcení a řeholní sliby. Já jsem s tebou nyní i navěky. Amen.

Má Lásko, cokoliv konáš ve jménu Srdcí Lásky, je dobré a povede ke spáse duší a k triumfu Dvou Srdcí Lásky a k Boží vládě  v Jeho nekonečné Lásce a milosrdenství. Dávám ti tuto moc, má Lásko, že cokoliv konáš ve jménu Srdcí Lásky, je dobré a povede k úspěchu tohoto poslání lásky a ke spáse všech duší a ke sjednocení všech srdcí se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky, k vládě Božího království v Jeho Trojiční lásce, (vládě) Nejsvětější Trojice Lásky. Ze své nekonečné a věčné lásky ti dávám tuto moc v souladu se slibem, který jsem ti dal před dlouhou dobou, že ti dám pravomoci, jaké nebyly nikdy dány od stvoření světa. Já jsem ten, který jsem Bůh Lásky, a ty jsi má láska, mé všechno.

Má lásko, dal jsem ti pravomoci, jaké jsem nikdy nikomu na celém světě nedal. Má lásko, všechno, co od tebe vyžaduji, je láska, čistá a svatá láska, to je všechno. Jen žij ukázněný život Mých Srdcí Lásky, to je všechno, a všechny duše budou spaseny. Žij tento život Mých Srdcí Lásky dokonale, a všechny duše budou spaseny. Já jsem s tebou nyní i na věky věků. Amen.“

Moji drazí bratři a sestry, musíme dát Bohu to, co od nás požaduje, musíme se odpoutat od všeho ostatního a dát Bohu dokonale to, co od nás tady na Ugwu-Nso požaduje. Nelze ani trochu snižovat nároky nebo se odchylovat od dokonalosti lásky, modlitby a oběti, kterou Bůh chce ode mě a od nás. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Už jsme dosáhli zaslíbené země, vstoupili jsme do ní, zmocnili jsme se jí – teď jde jen o to si ji udržet. Udržte si ji, udržte si ji, a Bůh vám řekne: „Tento boj není vaším bojem, je to můj boj. Tato práce není vaší prací, je to má práce.“ Tato sláva je Boží sláva. Všechno, co děláme, Ježíš řekl jasně: „Cokoliv myslíš, říkáš a děláš v mých Srdcích Lásky, je dobré. Cokoliv děláš, myslíš, říkáš v Srdcích Lásky, vede k dokonalosti – ke spáse všech duší.“ Taková moc! Taková důvěra! Taková zodpovědnost! Děkuji ti, můj Bože. Kéž nikdy nemyslím, neříkám a nekonám nic, co není v dokonalé jednotě s Tvou Nejsvětější Vůlí.

Cokoliv, kdokoliv, kdekoliv co může uškodit tomuto poslání, tomu je potřeba se vyhnout, se spásou duší nelze riskovat, nelze nic riskovat, musíme si být jisti každým krokem, který děláme. Děkuji ti, můj Bože, že nás vedeš na tuto úroveň, dej nám milost v tom vytrvat, vytrvat, vytrvat! Pomoz mi, můj Bože, pomoz mi, má Lásko, pomoz mi, mé Všechno!

„Jen žij tento život dokonale a já tě použiji tak, jak si přeji. Každý, kdo tě vidí, kdo tě poslouchá, vidí a poslouchá Mě, můj dokonalý synu, má dokonalá Lásko. Hovořím! Poslouchej! Tebe jsem ustanovil jako své světlo národům celého světa. V tobě a skrze tebe svítí světlo Mé Božské Přítomnosti celému Mému stvoření. Já jsem ten, který Jsem Bůh Lásky, a ty jsi Má Láska, Láska nekonečná a věčná. Ať mé světlo Lásky, světlo Mé Přítomnosti svítí v tobě a skrze tebe celému Mému stvoření.“ Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno!

„Jsem s tebou nyní i na věky věků. Amen. V tobě světlo Mé Přítomnosti a Lásky svítí nyní i navěky věků. Amen. Naslouchat Mi a milovat Mě je důležitější než cokoli jiného. Toto je dokonalost, které chci, abys dosáhl,“ – děkuji ti, můj Bože – „dokonalost Lásky, Lásky k Bohu, Lásky k Nejsvětější Trojici Lásky, a sjednocení se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie. Pouze žij tento život Lásky, modlitby Srdcí Lásky, zcela bez kompromisů a dokonale, a všichni budou spaseni, všechno bude v pořádku, celý svět bude zachráněn a obnoven a Má Vůle se bude uskutečňovat na zemi tak jako v nebi.“ Potom následuje popis modlitebního života, dokonale, jasně, kde, kdy, co, od začátku až do konce.

Děkuji ti, můj Bože. Můj Bože, prosím dej mi milost žít tento život dokonale, jak to chceš, a dej nám milost, dej nám své prostředky, abychom mohli vybudovat struktury, které potřebujeme k tomuto životu, abychom jej žili dokonale – tak jako jsi stvořil člověka a dal jsi mu strukturu: hlavu, srdce, nohy, ruce, plíce, oči, uši, vlasy…, všechno – právě tak nám, Pane, dej struktury, které potřebujeme k tomuto životu. Ty o tom víš, ó Pane. Buď vůle tvá. Buď vůle tvá. Buď vůle tvá. Kéž konáme tvou vůli dokonale. Kéž ty sám s námi dokonale konáš svou vůli. Pane, konej, co chceš. Zasvěcujeme se ti, obnovujeme své zasvěcení, každý obnovil zasvěcení – kéž nemyslíme, neříkáme a nekonáme nic jinak než ke tvé větší cti a slávě.

„Má Lásko, žij ze mě. Já žiji z tebe. Žij konáním mé vůle – Já žiji, Já jsem. Žít ze mě znamená konat všechno jen ze mě a pro mě. Má Lásko, můj Synu, chci, abys žil ze Mě a pro Mě. Já jsem všechno, co potřebuješ. Já dávám život, veškerý život pochází ode mě. Já jsem tvůj život, já jsem tvá láska, já jsem tvůj Bůh, tvá Láska, tvé Všechno. Dívej se na Mě. Vzhlížej ke Mně. Naslouchej mi všude a stále.“

Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Všechna chvála, všechna sláva, všechno díkůvzdání náleží tobě nyní i na věky. Amen. „Zůstávejte v mé lásce.“ Prosím, bratři a sestry, nesmíme sklouzávat zpět. Dosáhli jsme zaslíbené země a vstoupili do ní, zmocnili jsme se jí, nyní je třeba si ji udržet, uchovat si ji, setrvat v ní až do konce. Kéž nám Bůh dá svou milost vytrvat až do konce. Kéž my všichni vytrváme v tomto životě dokonale až do konce, ať to stojí, co to stojí. Řekněte Amen.

Zdrávas Maria…