Prvním i konečným plánem Boha je zachránit všechno v Kristu

Kázání při Vigilii ve středu 15. 7. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 Moji drazí bratři a mé drahé sestry!

Pán Bůh nám zjevil velmi, velmi jasně, co je jeho prvním a konečným plánem. Je to to stejné: první i konečný plán Boha. Bůh neplánuje a nemůže plánovat sám sebe, On je Bůh, plánuje pouze stvoření. A stvoření leží mimo Něj, vně. Čtěte evangelium svatého Jana a uvidíte, uslyšíte, budete vědět, co je prvním plánem Boha: na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh, Bůh sám. To bylo na počátku u Boha. Potom stvoření – všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co jest. Takže Ježíš Kristus, Slovo Boží, je počátkem. Bůh je alfa i omega, počátek i konec. Najděte si  první kapitolu listu svatého Pavla Efezanům, a uvidíte, co Bůh naplánoval, dokonce i pro nás – Pavel to napsal velmi jasně:

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. (Efezským 1, 3-10)

Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Tento věčný Boží plán je to, o co my tady usilujeme. Do tohoto plánu, jak jsme četli podle svatého Bonaventury, „musíte vložit nejvyšší vzplanutí lásky“. David byl nazýván „králem podle mého Srdce“, protože s planoucí láskou přijal Boží vůli. S planoucí láskou tančil. S planoucí láskou zpíval. S planoucí láskou vládl. Planoucí láska znamená, že zapojíte celé své srdce, celou svou duši, celou svou sílu. To je to, co řekl Bůh Mojžíšovi jako přikázání pro Izraelity: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou“ – vším, čím jsi.

Tady na Ugwu-Nso jsme povoláni, abychom dělali totéž. Bůh mi řekl: „Nedívej se napravo ani nalevo, nahoru ani dolů, dopředu ani dozadu, dívej se na Mě, jen na Mě.“ Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno. Proto vás prosím, moji drazí bratři a sestry, když známe Boží plán, usilujme o něj s nejvyšší planoucí láskou, s veškerou láskou, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou, vším, co máme a co jsme. Dejte Bohu všechno. Dokud jste nedali Bohu všechno, ještě jste ani nezačali. Teprve ve chvíli, kdy Mu dáte všechno, začínáte sloužit, milovat Boha. On na vás stále čeká. Všechno, co jsme dosud dělali, je jen příprava, jen se připravujeme na to, abychom dali Bohu všechno. Dejte Mu všechno! Teprve potom začnete.

Ten mladý muž, který dodržoval přikázání už od mládí, řekl: „Ano, dodržoval jsem všechna tato přikázání.“ To byla pravda, dodržoval přikázání už od dětství. A Kristus mu řekl: „Chceš-li být dokonalý…“ – to je úroveň, ke které jste povoláni vy, dokonalost – „jdi, prodej, co ti patří“ – veškeré své jmění, prodej ho, prodej všechnu svou krásu, prodej všechnu svou velikost, prodej veškeré dědictví po svých rodičích, rozdej to všechno, „rozdej to chudým“, aby ses k tomu už nemohl vrátit, nedávej si to do skladu, neukládej si to, rozděl se o to, dej to chudým, oni to spotřebují a už to nebude, nebudeš se k tomu moci vrátit. „Pak přijď a následuj mě, přijď a následuj mě.“ Neudělal to – proč? Protože k tomu byl připoután, připoután, připoután!

Jste připoutáni k tolika věcem: jste připoutáni ke svým zvykům, jste připoutáni ke své minulosti, jste připoutáni ke své vůli, jste připoutáni ke svému tělu, jste připoutáni ke svým hříchům! Nejhloupější hříšník, nejbláhovější hříšník, nejvíce pošetilá modlitba – jaká to byla? „Ó Bože, já vím, že jsi mě stvořil pro sebe, mé srdce je nepokojné, já to vím! Chci být čistý, dej mi cudnost, čistotu, ale teď ne, prosím. Chci ještě napáchat o něco více smilstva, o něco více cizoložství. Dej mi čistotu, ale ne teď.“ Nejpošetilejší modlitba.

Jestliže teď uslyšíte Jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Teď je plnost času. Nejhorší trest stihne ty, kdo znají Boží vůli, ale… Ale? Ale? Neřídí se podle ní. Znáte Boží vůli. Znáte ji!! Nemůžete říci: „Já ji neznám“, znáte ji! Nemáte výmluvu… Nejhorší trest… Kvůli tomuhle to bude, pokud půjdete do pekelného ohně, a v samém jádru pekelného ohně najdete lidi, kteří nosí mitru a berlu, lidi, kteří nosí ornát, kteří nosí řeholní hábit.

Můj Bůh mi dal vše, abych nikdy neselhal v dokonalém dodržování jeho vůle… Můj Bůh, má Láska, mé Všechno nám dal vše, zjevil nám vše. Na co ještě čekáme, než budeme konat Jeho vůli a konat ji dokonale? Nemáme výmluvy. Já nemám výmluvy. A dnes v noci mi zjevil ještě více o tomto poslání, více, než jsem kdy předtím věděl. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.

Nemám tedy vůbec žádnou výmluvu, proč nenaplnit toto poslání Jeho lásky. Vím, že to je to první i konečné, alfa i omega, počátek i konec. Děkuji ti, můj Bože. Vy všichni, kteří mě následujete, vězte, že následujete Boha, který je první i poslední, počátek i konec, alfa i omega. Následujete Boží plán, který je první i poslední, konečný Boží plán, jak zachránit všechno, celé stvoření. Proto si nemůžeme dovolit selhat. Nemůžeme s tímto posláním žertovat.

Měli bychom nechat všeho, opustit všechno, odhodit všechno a držet se Dvou Srdcí Lásky, Dvou Srdcí Lásky, Dvou Srdcí Lásky. Dvě Srdce Lásky. Dvě Srdce Lásky. Dvě Srdce navždy spojená v Lásce. To je první Boží plán i konečný Boží plán k záchraně všeho.

A On nám dal toto poslání, to znamená tuto práci, to znamená tuto milost, to znamená tuto zodpovědnost. Děkuji ti, můj Bože, má Lásko, mé Všechno. Všechna chvála, všechna sláva, všechna čest, všechno díkůvzdání náleží tobě nyní i na věky. Amen.

Pokud naplníme toto poslání, uvidíte výsledek – všichni budou spaseni! Už nebude nemoc, už nebude smrt, přijdou nová nebesa a nová země – taková je to síla, proměnit všechno, celé stvoření, jen tím, že dokonale plníme Boží vůli. „Konej všechno, co ti přikazuji, a já s tebou vykonám všechno, co jsem naplánoval.“ A všichni poznají, jak k tomuhle teď dochází. Důvodem jsou Dvě Srdce Lásky! Potom všichni poletí na Svatou Horu, všichni se shromáždí kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky, kde už není žádná nemoc, žádné zlo, žádná špatnost, žádná smrt, žádná… smrt je zahubena navždy. Na této Hoře Pán Bůh připravil tu nejbohatší hostinu pro všechny národy, převelikou hojnost.

Můj Bože, dej nám svého Ducha, abychom konali tvou vůli dokonale, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Zdrávas Maria…