Dvě Srdce Lásky jsou jediným místem bezpečí a spásy

 

Děti, mějte se mnou soucit, děti, Bůh nás pokorně prosí, abychom s ním měli soucit. Podívejte se na Boží plán pro člověka a svět: stvořit svět, kde bude vládnout jeho láska; v každém zrnku písku, v každém lístku. A pak dokonalý Boží obraz: Učiňme člověka ke svému obrazu a podobě. Dodnes Bůh stále čeká na svět, v němž se plní jeho vůle, v němž vládne jeho láska. Náš ubohý Bůh.

Tato modlitba Dvou Srdcí Lásky, víte? Ó čistá Lásko, ó svatá Lásko, protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce, ó Neposkvrněné Srdce, sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem, ať mu daruji život. Darovat život Ježíšovi, on je mrtev. Zabili jsme ho svými hříchy, naší špatností, zlem.

Dát mu život. Dát mu útěchu. Dát mu slávu. Dát mu lásku. Tím, kdo potřebuje lásku je Ježíš. Když Matoušovo evangelium káže o chudém, nahém, hladovém, o bezdomovci, je jím na prvním místě Ježíš. Ježíš je tím nahým na prvním místě. Nahý na kříži. Oblečte mě! Byla to Maria, kdo nabídl svůj závoj, dala svůj závoj Ježíšovi, aby zakryla jeho nahotu na kříži. Oblečte mě! On je tím hladovým – postil se 40 dnů a 40 nocí. A On zemřel s nářkem: „Žízním!“ Co mu dali? Ocet.

Bůh hledá místo, lidi, kteří budou plnit jeho vůli. Stvořil celý svět pro to, aby v něm byla konána jeho vůle. Když všichni upadli do hříchu, do magie, zla, smilstva, co Bůh udělal? Řekl: „Jak mohu opustit dílo svých rukou?“ Neopustím své dílo, nezanechám svého záměru, musím své dílo zachránit. A povolal Abrahama. „Abraháme!“ Abrahám byl pohan, sloužil modlám. „Pojď, opusť svůj lid, dám ti místo, kde budeš sloužit mně, pravému Bohu.“ Bůh má právo zničit všechno na světě, všechno co stvořil. Když vás ponechává naživu, je to z jeho slitování. Bůh si tedy vybral Abraháma, aby začal znovu, s ním vytvořil lid, který ho bude milovat a sloužit mu.

Proč nás Bůh stvořil? Stvořil nás, abychom ho poznávali, milovali, na tomto světě mu sloužili a tak abychom s ním (jednou) byli v nebi. Proto nás Bůh stvořil. Proč? Není jiného důvodu; poznávat ho, milovat ho, sloužit mu. Pokud nesloužíte Bohu nejste k ničemu ani sobě, ani Bohu. Měli byste být odstraněni, vyloučeni. Ale lidé stále plýtvají časem tím, že slouží neužitečným, zbytečným věcem.

V Nigérii je mnoho názvů měst odvozeno od názvů řek. Stát Imo byl pojmenován podle řeky Imo. Lidé tyto řeky uctívají. Ctí je jako své bohy. Slovo Biafra označuje boha Ijo. Proč neodpovíme jménem našeho Boha, místo jmen těch model? Kdy konečně začneme vzdávat chválu Bohu, místo abychom oslavovali modly?

Byl jsem velice smutný, když jsem četl v Apokalypse, co Jan viděl: jak bestie, tato zvířata nutila lidi, aby je uctívali. Na nebi se objevilo znamení: žena s dítětem. Nyní přicházíme uctívat pouze živého Boha.

Jozue řekl Židům: vyberte si, komu chcete sloužit. Já a moje rodina budeme uctívat Boha. Já a moje rodina zde na Ugwu-Nso se klaníme pouze Bohu. Jedinému Bohu. Nikomu jinému. Neklaníme se žádné modle, žádnému člověku, žádnému tvoru, ani andělu, ani ďáblu. Uctíváme živého Boha. On se nám zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu, narozeném z Panny Marie. Dvě Srdce Lásky, Svatou Eucharistii, Jeho přítomnost, Jeho musím uctívat. Jeho musím milovat. Jeho musím adorovat. On je můj Bůh, má Láska, mé všechno.

Toto je území (Svatá hora), které si vybral, koupil za svou krev pro ty, kdo ho uctívají. Dal toto místo těm, kdo se mu klaní. Nikdo by si sem neměl jen přijít utrhnou naše mango, aniž by se poklonil živému Bohu. Vše co je na tomto místě je pro ty, kdo se klanějí živému Bohu. Je to váš ráj na zemi. Odsud zamýšlí Bůh přinést nové nebe a novou zemi. Je jasné, že Ugwu-nso je malé území, ale musíme být velice přísní v tom, abychom zde konali pouze Boží vůli, nic jiného. Musíme důsledně konat před Bohem prostraci. Víte, že mnozí se klanějí bohu nečistoty, sexu, hříchu. Utrácejí své peníze, kupují, vaří a uctívají hřích. Stavějí velké hotely pro sex, hřích, zlo. Podívejte se na obří banky, kde uctívají mamon, boha mamonu.

Bohu díky za koronavirus, který boří všechny tyto říše zla. Droboučký virus ničí jejich obří města a jiné věci. Je to smutné, hrozně smutné, je to ale taková malá lekce. Stavte svá města bez Boha, přijde maličký virus, malý hmyz a zničí je. My zde stavíme pouze na Bohu, stavíme pouze pro Boha. Zde na Ugwu-nso stavíme pouze na Boží vůli. Nechoďte sem, pokud nepřicházíte konat Boží vůli. Nezveme vás, pokud nechcete přijít konat vůli Boha. Nechoďte sem. Toto je výhradní území vybrané Bohem jako místo, kam mohou vstoupit pouze ti, kdo Ho uctívají v duchu a v pravdě.

Nyní je to malé místo s bezvýznamnými lidmi. Bůh řekl: „Tato rodina je nyní tou nejmenší, ale pokud budou dělat to, co jim říkám porostou, až se stanou největší rodinou na zemi.“ Rodina Dvou Srdcí Lásky. Záleží to na našem dokonalém plnění Boží vůle. Všichni, kdo milují Boha, opustí svá místa a přijdou za námi, protože venku bude království smrti, ničení, nemoci. Budou muset letět na místo bezpečí. Kam? Do Dvou Srdcí Lásky. Jediné bezpečné místo, jediné místo spásy je v Srdci Ježíše, v Srdci Marie, v Srdci Boha. Jako v Noemově arše. Jen v arše je místo bezpečí. Toto je Noemova archa. Dvě Srdce Lásky jsou nová Noemova archa. Vězte. Ti, kteří mají být spaseni, musí vstoupit do Srdce Lásky Ježíše a Marie. Vně těchto Dvou Srdcí je zkáza, smrt, zlo, temnota, zloba. Uvnitř Dvou Srdcí Lásky je sláva, pokoj, láska, čistota, svatost, modlitba, mše svaté, adorace, prostrace před Bohem.

Děkuji ti můj Bože, děkuji ti má Lásko, děkuji ti mé všechno, za to, že jsi nás přivedl na toto svaté místo, kde přebýváš. Zde jste požehnáni. Blahoslavení ti, kteří byli vybráni, aby přebývali v Božím domě, na místě Božím; ti, kdo byli pozváni k večeři Beránkově, ti, kteří byli povoláni na Slavnost, na Eucharistickou Slavnost, adoraci, na mši svatou nepřetržitě (se uskutečňující) tady na Svaté Hoře. Děkuji Ti můj Bože.

Můj Bože snažně Tě prosím, zachraň a zachovej nás, svou rodinu Dvou Srdcí Lásky v samém srdci Katolické Církve. Obdař nás Pane svou božskou spravedlností a dej nám biskupy, přislíbené biskupy Dvou Srdcí Lásky. Přislíbené a vymodlené kněze Dvou Srdcí Lásky, vymodlené a přislíbené Syny Dvou Srdcí Lásky, vymodlené a slíbené sestry Dvou Srdcí Lásky, vymodlené a přislíbené apoštoly Dvou Srdcí Lásky. Vymodlené a přislíbené oběti Lásky, oběti Lásky, oběti Lásky. Oslnivě zářící paprsky obětí Lásky, jež opustí všechno a budou žít jen pro Boha. Oslnivě zářící paprsky. Pane, ochraň oběti Lásky zde na Svaté Hoře. Dej nám Pane vymodlené a přislíbené laické spolupracovníky, kteří ti budou sloužit a žít život Dvou Srdcí Lásky v duchu a v pravdě až do konce, vytrvalí, bez ohledu na to, jak jsou pronásledovaní, pomlouvaní, v jaké situaci se nacházejí. Zůstanou věrní až do konce.

Skrze tyto lidi chce Bůh nastolit vládu své Lásky v každém srdci, v každém domě na celém světě. Toto je Boží plán. Tento plán je atakován, útočí na něj všechny zlé síly, ale nic nezmůžou, protože: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Nakonec Nejsvětější Srdce zvítězí! Nakonec zvítězí Dvě Srdce Lásky! Nakonec přijde Boží království. Nakonec si uvědomí, že Dvě Srdce Lásky jsou vlastním a jediným Božím řešením pro spásu všech. Nakonec všichni budou zachráněni. Bůh chce zachránit všechny duše. Nakonec žádná další duše nepůjde do pekla. Už nemají žádnou moc nad žádnou duší, Bůh všechny duše vytrhne z moci ďábla a všechny odevzdá svému Kristu, zrozenému z Panny Marie. Sjednotí všechno v Kristu, všechno na nebi i na zemi.

Děkuji ti můj Bože. A Kristus všechno podrobí věčnému Otci a Bůh bude všechno ve všech. Nakonec Bůh bude všechno ve všech. Boží plán nikdy nemůže být zničen. Uskutečnění může trvat léta, ale musí se uskutečnit. Pane, děkuji ti, že nyní uplatňuješ svou moc a začínáš vládnout. Vládni ve mně. Vládni v nás. Vládni ve všech. Boží vůle se musí uskutečnit na mně, na nás, na všech. Zde na Ugwu-nso ji musíme plnit dokonale.

Děkuji ti můj Bože, děkuji ti má Lásko, děkuji ti mé všechno. Nyní, Pane, zachraň celý svět, jak jsi slíbil. Prosím neprodlévej.

„Já neprodlévám“, říká Pán, „jsi to ty, kdo prodlévá plnit mou vůli dokonale, na sto procent. Plň ji nyní na sto procent. Naplň džbány vodou a já ti dám to nejlepší víno. Dej mi dva bochníky, dej mi dva bochníky, které máš, rybu, kterou máš a já je rozmnožím, všichni se najedí, bude dostatek pro všechny. Jdi k rybníku Siloe a umyj se a budeš uzdraven. Dělej, co říkám a už nebudou nemoci, smrt, zloba zde na Svaté Hoře. Jen dělej co ti říkám. Když děláš, co ti říkám, všechna tato zla, smrt, jakákoli nemoc, slabost a zloba budou z celého světa vymýceny. A přijde nové nebe a nová země. Nové nebe a nová země, kde bude Boží sláva zářit ve všem a ve všech. Slavný příchod.“

Můj Bože, Má Lásko, mé Všechno – přijď ve slávě!

Můj Bože, Má Lásko, mé Všechno – přijď ve slávě!

Můj Bože, Má Lásko, mé Všechno – přijď ve slávě!

Můj Bože, Má Lásko, mé Všechno – přijď ve slávě!

Můj Bože, Má Lásko, mé Všechno – přijď ve slávě!

Můj Bože, Má Lásko, mé Všechno – přijď ve slávě!

Můj Bože, Má Lásko, mé Všechno – přijď ve slávě!

Můj Bože, Má Lásko, mé Všechno – přijď ve slávě!

Prosím Můj Bože, Má Lásko, mé Všechno – přijď ve slávě!

 

Modlitba :

Bože, náš Otče, děkujeme ti, že jsi nám velmi zřetelně, velmi jasně a zřejmě odhalil svou vůli a skryl ji před učenými, že ji odhaluješ malým dětem. Děkujeme Ti Bože za toto zjevení, pomoz nám Pane, abychom se přesně a neochvějně řídili tvou svatou vůlí a nikdy nedovolili nikomu, aby se nás dotkl, otřásl námi, zdržel nebo odvedl od dokonalého plnění tvé vůle tady na Ugwu-nso.

Prosíme tě, vyslyš nás.