Vánoční pozdrav od o. Montforta

Drazí bratři a sestry, šťastné Vánoce!

Pán Ježíš se už narodil: narodil se v našich srdcích, narodil se v našich domovech, narodil se v našich rodinách, narodil se v našem městě, narodil se v naší zemi, narodil se v celém světě skrze Pannu Marii, z moci Ducha Svatého, zrozený z Otce přede všemi věky. Všem vám posílám pozdrav ze Svaté Hory, všechny vás objímám, všem vám žehnám nebeským požehnáním od Otce, Syna a Ducha Svatého, od Dítěte Ježíše v Jeho lásce, od Matky Marie, od Nejsvětější Trojice Lásky, od Nejsvětější Eucharistie, ze Svaté Hory, ze všeho, co tady děláme. Kéž Bůh sešle své požehnání jako déšť na vás na všechny. Přeji vám všem nejvybranější věčné požehnání od Boha, které trvá navždy, pro vás nyní i navěky věků.

Děkuji vám za vaši věrnost Dvěma Srdcím Lásky a přeji vám všem od Boha zdraví, zdraví, zdraví, aby se vás nedotkl žádný virus, žádná nemoc, žádný jed od žádného ďábla či zla, ať už vzdáleného nebo blízkého, známého nebo neznámého. Kéž vás všechny Bůh chrání od každé nemoci, od každého zla, od všeho, co by vám mohlo ublížit duchovně, tělesně nebo psychicky, ublížit vám na těle, na duši nebo na duchu nebo ublížit vašim blízkým. Kéž Bůh učiní, abyste vy všichni byli žijícími a pohyblivými obrazy Boha v plném zdraví duše i těla. Noste s sebou požehnání Boží lásky a šiřte jej všude a zůstávejte sjednoceni – naše rodina nikdy nesmí být rozdělena. My jsme rodinou sjednocení. Jsme zrozeni ve sjednocení, naším chlebem je sjednocení, naší přirozeností je sjednocení, naší prací je sjednocení, naším posláním je sjednocení, naším povoláním je sjednocení. Láska znamená sjednocení. My jsme Srdce Lásky, navždy spojená v lásce, jsme sjednoceni, ať nás nic neodloučí od Boží lásky. Nic. Žádná nemoc, žádný koronavirus, nic nás nesmí odloučit, musíme zůstat jednotnou, sjednocenou rodinou. Takhle to Bůh chce.

Kéž na vás sestoupí pokoj a požehnání Všemohoucího Boha Otce, Syna a Ducha Svatého a skrze vás ať se šíří do celé země a do celého světa, aby všichni byli přivedeni k Boží lásce a ke spáse. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Moc vám děkuji.

Vánoční pozdrav ke stažení