Časopis Přijď, 3. číslo, únor 22

 

Když řekneme Bohu své ano jako Maria, pak nebude existovat žádné omezení toho, co On může udělat

Kázání otce Lásky Montforta Okanwikpo SHL při polední mši sv. 6. 1. 22 na Svaté Hoře

Toto evangelium (- Lk 1:26-38) slýcháme každý den. Avšak my jsme stále ještě velmi, velmi vzdáleni tomu, být jako Maria; velmi daleko od toho, abychom řekli takové „ano“, jaké řekla Maria. Po třech minutách setkání s andělem bylo Mariino ano totální, absolutní, bezpodmínečné, téměř nekonečné, věčné. Všechno odevzdala Bohu a naprosto bezpodmínečně se mu podřídila. Bože, staň se mi tvá vůle.

Kdy vezmeme vážně to, co se každý den modlíme? Vezmi mé ubohé, hříšné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm Tvé lásky. Vím, že nejsem hoden přijít k Tobě, ale vezmi mě k sobě a očisť mě plameny Své lásky, vezmi mě k sobě a použij mě, jak se Ti zalíbí, vždyť Ti zcela náležím. Kdy vezmeme vážně to, co říkáme? Znamená to odevzdat se bezpodmínečně, neomezeně do vůle Boží a pak být připraveni dělat vše, cokoli Bůh říká a vyhýbat se všemu, co Bůh zakáže; všemu, co zakáže. Před několika minutami jsem si položil otázku: „Kdo naučil tvé srdce bít?“ Kdo naučil vaše srdce tepat v tomto rytmu od mateřského lůna až do smrti? Kdo? Kdo naučil vaše oči se dívat? Kdo naučil vaše uši slyšet? Ve které škole vás učili, jak slyšet? Kdo naučil váš nos dýchat? Kde jste se to naučili, kde? Kdo naučil fungovat váš mozek? Kdo naučil vaše kosti vyrábět červené a bílé krvinky? Kdo naučil vaše ústa jak sát mléko od vaší matky? Kdo vás to všechno naučil? Kdo vás naučil jak se vymočit, kde jste se to naučili? Kdo vás naučil tyto životně důležité věci jako je tlukot srdce, vidění, slyšení, kdo?

Když my Bohu pouze dovolíme, aby konal co chce, pak nebude existovat naprosto žádné omezení v tom, co Bůh učiní s vámi i se mnou. Vůbec žádné omezení. Řekl mi: „Pokud mi pouze dovolíš, abych tě použil k záchraně všech duší, není nic, co bych s tebou nemohl vykonat.“ Nic, a to říká Bůh. Jen mi dovolte, abych vás použil ke spáse všech duší a pak nebude vůbec, ale vůbec nic, co by bylo nemožné. Děkuji Ti můj Bože, děkuji Ti má Lásko, děkuji Ti mé Všechno. Tobě náleží všechna chvála, sláva, díkůčinění nyní i navěky.

 

ŽIVOT A SMRT O. MONTFORTA MOJŽÍŠE AGBO SHL

ODPOČÍVEJ V POKOJI, MUČEDNÍKU LÁSKY!

O OTCI MOJŽÍŠOVI

Moses Montfort Obinna Agbo svým životem i při své smrti zrcadlil jednotu se Dvěma Srdci Lásky, a zvláště nyní, při svém vstupu do věčné slávy v nebi.

Vidíme dokonce i v jeho přirozeném životopisu – když se někdo narodí dva dny po svátku Nanebevzetí P. Marie, r. 1977 – byl to mariánský dar, dar k Mariině nanebevzetí, byl Mariiným dítětem.

Po střední škole začal podnikat, pět let se mu dosti dobře dařilo, pak ale zjistil, že to není jeho povolání. Dostalo se mu vyššího povolání, Boží hlas jej povolal, aby opustil „lov peněz“ a stal se rybářem duší.

Musel tedy vstoupit do lůna, aby se znovu narodil a začal žít životem, k němuž byl povolán. Zjistil, že místo, kam byl povolán je lůno Ježíše a Marie, Dvou Srdcí Lásky, kongregace Dvou Srdcí Lásky. Boží milostí jsme nástrojem rodiny Dvou Srdcí Lásky. Jako uchazeč předložil dobré doporučení, jak písemné, tak osobní – svou povahu, původ, vzdělání, upřímnost a pak odmínutí světa aby mohl obejmout Boha. Byl tedy přijat na zkušební dobu, kterou prošel dobře, proto se měl před Bohem rozhodnout, zda toto je jeho povolání, nebo ne. Modlili jsme se: „Bože, ty znáš srdce všech, řekni nám, zda je Mojžíš povolán stát se tvým bratrem.“ To je to, co se stalo při jeho slavnostním prohlášení – stát se zápalnou obětí – obětovat sebe sama jako živou oběť lásky. Takže jej Bůh zcela strávil. Nezůstalo z něj nic. Byl stráven, hned, bez jakéhokoli odkladu. Od onoho dne jej Bůh začal stravovat a strávil. Mojžíš se nikdy neodchýlil od své cesty navzdory všem snahám zmást jej. Během noviciátu se vzdal své vlastní energické vůle a stal se tak poddajným, poslušným, tak milujícím. Lidé se začali divit. Bez ohledu na to, jak jste se snažili ho rozčílit, reagoval vždy úsměvem a modlitbou: „Bůh ti žehnej.“ Bůh jasně ukázal, že ho volá…

Zastával mnoho funkcí. Poslední, kterou jsem mu svěřil, byla funkce vikáře, kterou velmi svědomitě a se zápalem vykonával více než 10 let. Dokonce i po vysvěcení mě žádali, abych ho vyměnil. „Jak může být jáhen zodpovědný za kněze?“ Ale já jsem viděl jeho výjimečné vlastnosti a odmítl jsem vyměnit ho za někoho jiného. Byl spíš stále zodpovědnější.

Ať jste svěřili Mojžíšovi cokoli, udělal to s plným nasazením, radostí, láskou a úspěšně.

Byl vysoký, mohutné postavy, když stál, byl na něj impozantní, velkolepý pohled. Nevyvolával ani drobnou závist, ani tu osobní, ale vznikla proti němu skupina lidí, která ho chtěla zničit. Ale on se nedal. A tak nakonec našli způsob, jak se s ním vypořádat, a vypořádali se s ním nemilosrdně.

TOTO JE BOŽÍ VŮLE NAPSANÁ V TOMTO PLÁNU ŽIVOTA DVOU SRDCÍ LÁSKY JEŽÍŠE A MARIE, KTERÝ O. MONTFORT MOJŽÍŠ NÁSLEDOVAL, A KTERÝ JEJ PŘIVEDL DO NEBE.

Toto je dokonalost Boží vůle pro nás v Srdcích Lásky a toto uchvátil Mojžíš a nyní to vlastní naprosto a navěky. Dokonalost Lásky – Boží Lásky – Lásky Boha, Nejsvětější Trojice a sjednocení se Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie. Toto je plný, nekompromisní a dokonalý život Lásky, modlitby Srdcí Lásky. Toto je boží vlastní a jediné řešení pro spásu každé duše a všech duší. Když jej žijeme, všichni budou zachráněni – všechno bude v pořádku, celý svět bude spasen a Boží vůle bude konána na zemi tak, jak je tomu v nebi.

DENNÍ ŘÁD PODROBNĚ, jak jej dal Bůh:

Sv. František z Assisi – chudoba – radikální chudoba k obnově Církve,

Sv. Dominik – růženec,

Sv. Ignác – katecheze,

Sv. Benedikt – klášterní život

Matka Tereza – láska k těm nejchudším,

Sv. Vincenc z Pauly – dobročinnost vůči chudým,

Sv. Jan Bosko – láska mladým.

Mně a všem, kdo mě následují Bůh dal modlitební život Dvou Srdcí Lásky. Začínáme každý den růžencovým procesím ve 23.30 do Svatyně se svíčkami, květinami a kadidlem. Všichni, kdo se chtějí Vigílie účastnit přijdou včas a dobře připraveni. Nikdo by neměl přijít nepřipraven. Malým vnějším viditelným znamením jejich připravenosti je hořící svíce nebo lampa, květiny a kadidlo – světlo, vonný dým a Láska. Neměl by se účastnit nikdo, kdo není připraven. Vigilní mše je pro všechny, za spásu všech duší, ale ne všichni musejí být ve svatební síni přítomni. Požehnaní jsou ti, kdo jsou povolání a plně a aktivně se účastní svatební hostiny Beránkovy. Bůh slíbil: Já jsem s tebou/vámi nyní i navěky věků. Amen.

Při vstupu do svatyně (v 0.00 hodin) Anděl Páně, eucharistické požehnání a hned začíná mše sv. – nejpozději v 0.30. Ať ti v  tom nikdo a  nic nezabrání nebo tě nezdrží. Vzorem této vigilní mše ať je velikonoční vigilie Bílé soboty – vigilie všech vigilií, matka vigilií. Ale zakonči ji adorací. Všichni, kdo se účastní, se musí Vigilie účastnit plně. Ti, kdo by se chtěli účastnit jen částečně, by měli zůstat venku. Přesto jim požehnám a  opravdu požehnám celému světu, všemu, co jsem stvořil, všem duším, všem lidem. Já jsem Pán, tvůj Bůh.

Vše na Mé Svaté Hoře – vše v  Mých Srdcích Lásky plánuj a  organizuj kolem této vigilie. Ona je souhrnem, vrcholem a  vyvrcholením všeho, začátkem a  koncem. Ona je jedno a  vše. Je v  ní vše. Když vykonáš dobře vigilii, udělal jsi dobře všechno. Prosím, využij hřivny, které jsem ti dal – veškerou vynalézavost své duše, srdce a  ducha – a  učiň ji tím nejjednodušším a  nejnádhernějším místem, časem a  skutkem Lásky, ukaž Mi v  ní vrchol své Lásky. Jsem s  tebou nyní i  navěky věků. Amen.

Má Lásko, prostě pro Mě dělej toto, a  udělal jsi všechno dobře. Jsem Ten, který Jsem, Bůh Lásky. Má Lásko, na konci Mše Svaté a  adorace by měl být prostor pro naprosté mlčení a  pro uctivou adoraci v  tichu a  naslouchání hlasu a  inspiraci Mého Svatého Ducha Lásky a  Dvou Srdcí Lásky. Ať všichni zůstanou v  mlčenlivém, tichém a  radostném očekávání. Sestoupím a  ukážu své potěšení, svou Lásku, přehojně vyleji své požehnání na všechny účastníky a  na celé své stvoření.

Má Lásko, nikdy nic neproklínej, ani se nehněvej a  nerozčiluj. Dívej se pouze na Mě, Já jsem Pán Bůh. Já jediný Jsem Bůh – tvůj Bůh, tvá Láska, tvé Všechno.

Vigilie končí ve 4.00 Eucharistickým Požehnáním, nejpozději ve 4.30.

Lidé mají čas na odpočinek a  na přípravu na ranní mši v  6.00. V  6.00 se pomodlete Anděl Páně a  dej Eucharistické požehnání a  ihned slav ranní Mši s  ranními chválami.

Po Mši Svaté jsou ranní funkce, úklid areálu – Ugwu-Nso musí být čistá. Čistota je hned na druhém místě za zbožností / svatostí. Pak je čas na snídani, práci, vyučování a  studium.

Otcovy úřední hodiny a  konzultace jsou od 9.00 do 11.30. Pořadí: kdo přijde první, bude první obsloužen. Do 11.45 bude Otec klečet před NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ a  modlit se a  přednášet všechny žádosti lidí Bohu, aby jim všem Bůh požehnal a  všem jim dal jim to dobré, po čem jejich srdce touží, podle své Nejsvětější a  NEJNÁDHERNĚJŠÍ VŮLE.

Ve 12.00 je modlitba Anděl Páně, Eucharistické Požehnání a  Polední modlitba Církve. Oběd začíná 12.45 a  končí 13.30.

Odpočinek, příprava na Svatou Hodinu je od 13.30 do 14.30.

Mytí nohou je na úpatí Svatých schodů ve 14.30.

Svatá Hodina 15.00 – 16.00 zakončená Eucharistickým požehnáním v  16.00 a  večerními chválami. Během Svaté Hodiny může být, měla by být Mše Svatá, ale vše by mělo skončit do 16.30. Pak je v  17.00 večeře do 17.30.

A pak je příprava na Růžencové procesí v  18.00; Anděl Páně, Eucharistické požehnání a  Růžencové procesí do 19.45, zakončené Eucharistickým požehnáním a  kompletářem. Pak ve 20.00 všichni jdou odpočívat, spát, připravujíce se na vigilii.

Žehnám všem svým věčným požehnáním své nekonečné a  věčné Lásky. Konej Mou Vůli a  Já budu dělat tvou vůli. Ve své věčné a  nekonečné Lásce zachráním všechny. Tohle je život, jaký chci, abys tady na zemi dokonale žil. Buď Má vůle na zemi tak, jako je v  nebi. Ať se všichni, kdo tě následují, snaží žít tento život dokonale. Zde na Ugwu-Nso musí být tento život žit bez kompromisů, naplno, láskyplně, oddaně a  dokonale. Žehnám tobě a  žehnám všem v  Mých Srdcích Lásky. Jsem, který Jsem, Bůh Lásky. Prosím, přijměte výzvu tohoto života a  pouze tohoto života a  žijte jej naplno, dokonale a  vše bude v  pořádku, vše bude dobré a  všichni budou zachráněni. Je možné zachránit všechny duše. Je možné zachránit všechny duše. Je možné zachránit všechny duše. Jsem s  tebou nyní, i  na věky věků. Jsem, který Jsem, Bůh Lásky – tvůj Bůh! Tvá Láska! Tvé Všechno!

Ve čtvrtek 22. března 2012 mi Ježíš řekl: Můj dokonalý synu, Má dokonalá Lásko, chci, abys zde na zemi žil tento život – život dokonalé Lásky, život dokonalého synovství, lásku dokonalého syna. Lásko, pouze jej žij a  všechno bude OK, všechno bude v  pořádku, všichni budou zachráněni. Spasím všechny duše, zachráním celý svět.

Můj dokonalý synu, Má dokonalá Lásko, chci, abys takto žil dokud nezemřeš a  neopustíš zemi. Stačí, když budeš žít tento život Lásky, Trojiční Lásky – Dvou Srdcí Lásky – Eucharistické Lásky dokonale a  všechno bude v  pořádku. Má Vůle bude konána na zemi tak, jako je v  nebi.

Podle jeho posledního přání spočinula rakev s tělem o. Mojžíše na svatých schodech a byl po nich vynesen.

 

BYL MOJŽÍŠ JAKO KRISTUS?

Měl možnost zabít své nepřátele a neudělal to? Já vím, že Mojžíš se smířil s těmi, kdo ho tak strašlivě pronásledovali. On se s nimi smířil a také se snažil smířit se mnou, Srdci Lásky. Řekl: Já je přivedu zpět. Mojžíš byl mužem smíření, velkým pontifexem – stavitelem mostů, dokonce i když byl zraněný a trpěl, nutil se k úsměvu.

 

PODĚKOVÁNÍ BOHU ZA ŽIVOT A SMRT O. MONTFORTA MOJŽÍŠE

Bože, náš Otče děkujeme ti za život a smrt našeho syna O. Mojžíše Montforta, děkuji za jeho vytrvalost až do konce. Děkuji ti, že mohl být vysvěcen na kněze. Jeden z jeho příbuzných řekl – jen 4 měsíce byl knězem, ale udělal všechno, křest, svatbu, zpověď, každý den mši sv. Vykonal všechnu kněžskou činnost. Během velmi krátkého života naplnil kněžský život.


Hledáme pomoc s překladem dalších článků z časopisu z angličtiny. Pište na info@2srdcelasky.cz .

Časopis v angličtině – zde