Dopis o. Montforta ke 30. výročí kanonizace Anežky

Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky,

13. listopadu jsme oslavili významný den v dějinách České republiky, ke kterému vám o. Montfort posílá svůj pozdrav a požehnání.

Také bychom vás rádi poprosili o příspěvek na projekty, které konáme na Svaté Hoře v Nigérii.

Naším hlavní projektem je nyní postavení zdi okolo celé Svaté Hory, tak aby byla ochráněná. Také pokračujeme v opravě kaple a dokončujeme dům pro sirotky. Pro děti poskytujeme bezplatnou výuku v naší základní škole, v Nigérii se za výuku musí běžně platit. Pro děti, které k nám přichází každý čtvrtek a neděli se modlit, vaříme rýži.

Na Svatou Horu přichází mnoho poutníků, mladých, dětí, rodin, aby se s námi modlili, zvláště na Svatých Schodech. Pro ně plánujeme postavit ubytování.

Věříme, že také za námi jednou přijedete!

děkujeme,
spojení v modlitbě
s. Anežka

Dopis otce Montforta
Svatá Anežka Česká, 13. 11. 2019
V tento velmi významný den radosti, oslav a štěstí: 30. výročí svatořečení Anežky České, také 30 let svobody České republiky od komunismu posílám pozdravy lásky a pokoje předně všem naším členům v České republice i celé České republice a celému světu.
Svatá Anežka je velikou svatou, ne pouze pro Českou republiku, ale i pro celou Katolickou církev a pro celý svět, svým příkladným životem, oddaností a zasvěcení Bohu. Děkujeme Bohu za ni.
Je hodně těch, kteří nosí její jméno, modlíme se za ty, kteří mají její jméno, tak jako naše sestra Anežka. Kéž vám Bůh žehná a učiní vás žijícími svatými nyní pro nás i celou Českou republiku a celý svět.
A tak, naši členové, tato svoboda ukončila utrpení, prosím uchovejme si ji. Bůh nyní připravil pro Srdce Lásky získání ještě větší svobody a pokoje pro všechny na světě. To je to, o co se modlíme: spása všech duší znamená svobodu milovat Boha, sloužit Bohu zde na zemi a tak vstoupit do nebe. Bůh myslí svobodou také svobodu dokonce od nemocí, svobodu od každého zla, od nenávisti, špatnosti. To je význam spásy: jednota s Bohem – naše vůle, naše srdce, naše láska – jedno s Boží láskou.
A tak, naši členové, povzbuzuji každého z vás, abyste pokračovali v žití života a šíření tohoto poselství Dvou Srdcí Lásky tak, aby každý, všechny duše byly zachráněny, jak Bůh přislíbil. On řekl: Království Boží bude ustanoveno zde na zemi tak, že v každém srdci, v každém domově, v každé rodině, v každém společenství Srdce Lásky, Láska Boží bude vládnout, zvítězí.
A tak, kéž vám všem Bůh žehná, posiluje vás, když se setkáváte, když se modlíte, když pracujete, také ve vašich rodinách. Kéž skrze vás Bůh požehná všem, které milujete a všem, kteří milují vás, to znamená: všem duším.
A tak voláme k Bohu, aby vylil své nekonečné požehnání pokoje a lásky. Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na každého z vás a zůstává s vámi nyní i na věky věků. Amen. Kéž vám žehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.

Chci ještě dodat: Jsem velmi velmi šťastný z úsilí, které činíte, abyste pevně ustanovili společenství Dvou Srdcí Lásky zde v České republice a také abyste mohli mít zákonem uznané společenství Dvou Srdcí Lásky, které bude právní osobou, která provozuje a koná práci Srdcí Lásky v České republice – právně schválenou zákonem. Kéž Bůh požehná toto velké hnutí a učiní ho skutečně realizovaným, i nyní. Kéž vám Bůh požehná a požehná tomuto dílu skrze Krista našeho Pána. Amen.

otec Montfort