Povzbuzení členům od Otce Montforta – březen 2020

Naši drazí členové Dvou Srdcí Lásky, drahé děti Boží, v této těžké době vás chce otec Montfort povzbudit těmito slovy: „Bůh je Láska! Nebojte se ničeho, ani koronaviru!“ Ježíš promluvil k otci Montfortovi: „Když můžu zachránit všechny duše, co je koronavirus?“ Proto se dál modlete za spásu všech duší: „Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.“ Až budou všechny duše spaseny, všechny nemoci, všechno zlo bude odstraněno. Přijdou nová nebesa a nová země.

Během Vigilie 18. 3. otec Montfort řekl:

Vidím… že dochází k odmetení, zničení, vyhlazení veškeré nemoci, veškeré špatnosti. Všechny síly temnoty jsou vyhlazovány světlem Boží přítomnosti, oslnivě zářícími paprsky. Vidím Boha a anděly, jak umývají vodou všechny Jeho děti, odstraňují každou špínu, každou nedokonalost vnitřní i vnější, takže Jeho děti budou zářit nádherou slávy jejich Otce.

Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, všechna chvála, všechna sláva, všechna čest patří tobě.

…Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuj ti, mé Všechno!

Dávám ti, Pane, všechny své slabosti, všechny mé nedokonalosti, zasvěcuji ti, Pane, všechna srdce v celém stvoření, všechny duše, všechny lidi…

Nedělní mše 15. 3.

…Kostely jsou zavřeny kvůli koronaviru. To je strašné, to nebylo nikdy v historii světa. Kvůli nemoci místo toho, abychom šli k Bohu a modlili se o pomoc, od Boha utíkáme pryč. Místo toho, abychom šli k Bohu a prosili: Bože, prosím, zachraň nás!, utíkáme pryč od Boha. Kdo nás zachrání?

Naše největší síla je v našich kolenou, když klečíme před Nejsvětější Svátosti, když jdeme po kolenou po Svatých Schodech…

…V prvním čtení (Exodus 17,3-7) si Židé stěžovali Mojžíšovi: „Vyvedl jsi nás z Egypta, abys nás zahubil na poušti“… Křičeli proti Mojžíšovi i proti Bohu. Bůh promluvil k Mojžíšovi: „Mojžíši, existuje řešení!“ Kde? „Ve tvé ruce! Máš hůl, použij ji a dej jim vodu. Tehdy jsi ji použil, abys rozdělil Rudé moře, teď ji použij, abys jim dal vodu. Udeř do skály a vytryskne z ní pro ně voda.“

Dovolte mi promluvit slovo povzbuzení: máme řešení na tento problém, ale v našem případě nejde o to, abychom udeřili do skály a vytryskla z ní voda, v našem případě je to jinak… Ježíš mi řekl, jak přijde řešení: „Pokud můžu zachránit všechny duše, co je koronavirus?“ Takže ze všeho nejprve je třeba dělat co? Zachránit všechny duše. Jak? Tak, že tady (na Svaté Hoře) budeme stoprocentně dodržovat modlitební časy. Hledejte nejprve Boží Království a všechno ostatní vám bude přidáno. Soustřeďte se na spásu duší.

Bůh řekl Mojžíšovi: Řešení máš ve své ruce, použij jej. My také máme řešení, které nám dal Bůh. Mojžíšova hůl pohltila egyptského hada, otevřela Rudé moře a opět ho uzavřela, zachránila Izraelity a zahubila faraona a celou armádu, Mojžíšova hůl jim dala vodu ze skály. Ta hůl byla řešením na mnoho problémů. Stejně tak tento život Modlitby Srdcí Lásky vyřeší všechny problémy: i ekonomické, finanční, zdravotní… všechny problémy.

A Svaté schody jsou hlavním místem, kde uplatňujeme toto řešení. Místní kaple je střediskem, kde se vyrábí lék, vyrábíte ho tady v kapli a potom na Svatých schodech ho použijete, dáte ho pacientovi. Tato duše potom půjde a bude bojovat s tímto koronavirem.

Máme ten případ z Apokalypsy, kdy byli andělé ničitelé, pustošitelé posláni, aby ničili zemi, moře… Když chtěli začít: „POČKEJTE! Ještě to nedělejte! Dokud neoznačíme pečetí živého Boha na čele ty, kdo budou spaseni.“

A tak Ničitel přišel, aby zničil svět, a nejhůře není zasažen fotbal ani divadlo, ale Církev. Nejhorší obětí jsou duše, ne těla. Kristus nás varoval: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, bojte se těch, kdo mohou zahubit duše…

Uplatňujte toto řešení tady na Svaté hoře co nejlépe. Já a ti, kdo tady žijí, jsme plně rozhodnuti použít toto řešení… Svatá Hora je nyní místem, kdo bude zabita každá nemoc, každý hřích, každý ďábel, pomocí našich kolenou, pomocí mše, adorace na Svatých schodech. Rozdrtíme veškerý tento virus, všechny tyto nemoci, všechna tato zla.

Proto prosím každého tady na Ugwu-Nso a na celém světě: Připojte se k nám a použijte toto řešení, které nám Bůh dal, tuto modlitbu Srdcí Lásky, k boji s každým ďáblem. Ježíš mi řekl: „Zabij ďábla láskou.“ Láskou, touto modlitbou ďábel musí zemřít. Až zemře, vezme s sebou veškerý tento virus, všechny choroby, všechnu nemoc, všechnu špatnost, všechen hřích, všechno zlo, které přinesl. Jakmile odstraníte ďábla, odstraníte všechno, co ďábel přinesl.

Proto nechoďte do boje s příznaky, bojujte s příčinou všech těchto nemocí. Příčinou tohohle všeho je ďábel. Bojujte se zlem, s příčinou všech těchto nesmyslů. Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, dej nám sílu, dej nám moc. Ať se stane tvá nejsvětější vůle.

Proto všichni členové Srdcí Lásky, ať jste kdekoliv, je třeba, abyste se přidali k tomuto boji. Tady na Ugwu-Nso to je úplná válka.

Ježíš mi řekl: Neplač, použij to řešení, které jsem ti dal.

Říkám všem našim členům, přijďte na Ugwu-Nso a pomozte nám v boji.

Řešením problému s tímto virem je žít dokonale tento modlitební život a já pevně věřím, že pokud budeme tento modlitební život žít dokonale, před Velikonoci to Bůh vykoná. I v Ninive, kolik to bylo dní? Čtyřicet dní, vyhlásili půst pro všechny, a byli zachráněni. Bůh se slitoval.

Jsme teď všichni odhodláni žít tady na Ugwu-Nso tento modlitební život dokonale? Tak aby nás Bůh použil, jak se mu líbí, pro spásu všech duší. Jsme připraveni?

Ano, já jsem připraven a ti, kdo jsou se mnou, jsou připraveni. Konejme vůli Boží dokonale. Teď.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

  1. 3. 2020

Chci říct ještě jedno. Náš Bůh je Všemohoucí, On má všechnu moc, všechnu moudrost, všechnu Lásku, všechno milosrdenství. Jeho milosrdenství je věčné. On sám je moudrost. On sám je moc. Celý svět přijde k tomu, že Ho pozná.

Bůh mi řekl: Neplač přede mnou, použij tu zbraň, kterou jsem ti dal. Před několika dny si můj Bůh stěžoval: „Nepoužíváš mě dostatečně, nepoužíváš Boží moc dostatečně.“ Petr řekl Ježíšovi: „Jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu“ a použil Ježíšovu moc k tomu, aby kráčel po moři. Když Goliáš ohrožoval celý Izrael, nikdo se mu nedokázal postavit, protože používali špatné zbraně, špatnou moc. Potom přišel malý chlapec David a postavil se mu. Co mu řekl? Přicházím ve jménu Božím.

Tento útok viru – Bůh k nám o tom promluvil před sedmnácti lety a varoval, že to přijde. Proč to přišlo? Protože se lidé chtějí stavět na místo Boha.

Dokonce i v naší Církvi – někteří kardinálové a biskupové chtějí prosazovat svou vlastní vůli místo vůle Boží. Bůh tedy chce ukázat, že On je Bůh, žádný jiný není. Jediné řešení je v našich kolenou. Jděte na kolena. Ať všichni, celý svět jde na kolena, ať si klekne a modlí se.

Jednoho dne, když jsem ještě byl velmi malý chlapec, jsem se modlil: „Prosím, Bože, požehnej mi“, a on položil svou ruku na moje kolena a požehnal moje kolena.

Pojďme tedy ve jménu Božím, ne ve své vlastní moci, postavit se tomuto obrovitému Viru, všem těmto zlům, všem těmto démonickým silám. Bůh nám dal toto řešení: tuto modlitbu.

Jediné řešení: Pokud dokážeš, aby moje Srdce opět zčervenalo, celý svět bude zachráněn. Ukázal mi Své Srdce, které ztratilo všechnu svou krev a bylo úplně bledé. Řekl mi: Pokud dokážeš, aby moje Srdce opět zčervenalo, celý svět bude zachráněn. … Řešení je ve Dvou Srdcích Lásky.

Ó můj Bože, ó má Lásko, ó mé Všechno! Všechna chvála, všechna sláva, všechna čest, všechno díkůvzdání náleží tobě nyní i na věky věků. Amen.

…Prosím, tady na Svaté hoře nejsme závislí na své vlastní síle, jsme závislí na Bohu. Naše pomoc je ve jménu Pána, který stvořil nebe i zemi. Pozvedám své oči k hoře, odkud mi přijde pomoc…

V neděli 29. 3.

Otec řekl: To, co se nyní děje, je pro slávu Boží! I tento koronavirus, který nutí vlády svazovat školy, nemocnice, obchody, domovy. Svazují lidi, svazují všechno. Ježíš řekl: Rozvažte ho! A Lazar vyšel ven. (Jan 11,1-45)

Z této Svaté hory Pán Bůh odstraní závoj, který zahaluje všechny národy. Chci vám říct, že toto je doba slávy… Chci vám říct, že Ježíš dopustil, aby Lazar zemřel. Proč? Pro slávu Boží. Takže to, co se nyní děje, Bůh nechce. Bůh nikdy nemůže chtít zlo. Ale dovoluje to, dopouští to, abyste poznali, že On je Bůh. „Já sám jsem Bůh. Není žádný jiný než já.“ Sláva Boží bude zářit ve světě, navzdory vší temnotě… Z této Svaté hory Bůh odstraní tento závoj temnoty, zahubí smrt navždy. Už nebude smrt. Slyšíte mě teď? Já nesním. Prorokuji to, co už před tolika lety napsal Izaiáš. Smrt zemře. Protože smrt přišla od koho? Od hříchu, od satana. Satan bude odstraněn a vezme s sebou všechno, co vytvořil… Takže abych vám to řekl ještě jednou: Toto, co se nyní děje, je pro slávu Boží. Povede to k větší slávě a cti Boha a Církve. Řekněte Amen! Pozdrav Otce Montforta ke stažení v PDF           Pozdrav Otce Montforta – slovensky


O modlitbě Dvou Srdcí Lásky

Tato modlitba je darem nekonečné Boží Lásky celému světu. Nesložil ji jen pouhý člověk, je nám dána samotným Pánem Ježíšem Kristem. Zjevil se malému chlapci Montfortovi a naučil ho modlitbu Dvou Srdcí Lásky. Otec Montfort pokračuje v líčení příběhu:

Pán mi ukázal své Srdce, které ztratilo tolik krve, že proti své původní barvě úplně vybledlo. Pak mi řekl: „Pokud dokážeš, aby toto Srdce opět zčervenalo, svět bude zachráněn.“ Zeptal jsem se Ho, jak mohu učinit, aby Srdce získalo zpět svou krev a barvu. Odpověděl mi: „Přál bych si, abys na to přišel sám.“

Chodil jsem a ptal jsem se starších, zkušených a vzdělaných i duchovně založených osob, ale nikdo mi nedokázal dát správnou odpověď. Když ke mně příště přišel, říkal jsem Mu, že jsem přemýšlel, hledal a ptal se mnoha lidí, ale nenalezl jsem odpověď ani já, ani nikdo jiný. Řekl: „Sám ti dám řešení, zjevím ti toto tajemství.“ Pak mi ukázal znovu své Srdce a Neposkvrněné Srdce své Matky, blahoslavené Panny Marie. Neposkvrněné Srdce je poseto hlubokými ranami, rány byly hluboké, ale ne široké a Neposkvrněné Srdce také hodně krvácelo.

Pak mi řekl: „Jediné řešení je sjednotit se se Dvěma Zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky.“ Ptal jsem se ho, jak se můžeme sjednotit se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci, když nejsme čistí a svatí. Pak mě Pán naučil Modlitbu Dvou Srdcí Lásky a řekl, že skrze tuto modlitbu budeme očištěni a sjednoceni se Dvěma Srdci Lásky a svět bude zachráněn.

Hlavním cílem této modlitby je utěšit dvě Zraněná a Krvácející Srdce Ježíše a Marie. Je to modlitba zadostiučinění, utěšující a usmiřující Boha za nesčetné hříchy proti němu spáchané. Modlí se jako náhrada za naše hříchy, zejména za hříchy svatokrádeží, nenávisti a bezbožnosti, ale i za všechny ostatní hříchy proti nekonečné Boží lásce zjevené ve Dvou Srdcích Lásky a skutečně plynoucí z Nejsvětější svátosti oltářní.

Je to modlitba k získání hojných dober, zvláštních milostí a požehnání od Boha skrze Ježíše a Marii. Tyto milosti lze získat jak pro sebe, tak pro kohokoli jiného, ​​kdekoli a kdykoli.

Je pro slavnostní chvíle spojení s Bohem v jeho lásce. Prostřednictvím této modlitby připravujeme naše srdce, aby do něho Bůh vstoupil, proměnil nás a znovu nás stvořil k obrazu Ježíše Krista. Tato modlitba nás očišťuje, posvěcuje, sjednocuje naši duši s Bohem a zachraňuje nás z našich hříchů a hříchů celého světa.

Máme se ji modlit všude, zejména v kostelích a v přítomnosti našeho Pána Ježíše Krista v Nejsvětější Svátosti Oltářní. Můžeme se tuto modlitbu modlit také všude, kde jsme, ať děláme cokoliv: ať už chodíme, sedíme, jsme na cestě, pracujeme, odpočíváme, jsme na návštěvě u bližních, zejména u nemocných a umírajících. Můžeme se ji modlit sami nebo v rodinách, s dětmi, v modlitebních společenstvích…

Tuto modlitbu se mají všichni lidé modlit zbožně, oddaně a neustále. Mají se ji modlit s tou největší láskou, v duchu adorace (vkleče a s úklonou k zemi při vyslovení Jména Ježíšova) a v naprosté podřízenosti věčné a nekonečně milující vůli Boží (v prostraci před naším milujícím Pánem, když se modlíme druhou část modlitby: „Ó Srdce Lásky…“).

Modlitbu Dvou Srdcí Lásky se modlíme:

O půlnoci – 1 desátek

O Vigílii (mezi půlnocí a 4 hodinou ráno) – 10 desátků

V 6 hodin ráno – 1 desátek

V poledne – 1 desátek

O Svaté Hodině (mezi 15. a 16.h.) – 5 desátků

V 16 hodin (na zakončení Svaté Hodiny) – 1 desátek

V 18 hodin – 1 desátek

Při svatém přijímání – v tuto nejslavnostnější chvíli Ježíš přichází do našich srdcí skutečným způsobem, svátostně a my jsme s Ním sjednoceni v jeho lásce.

Na konci mše svaté – můžeme se ji modlit veřejně po propuštění, nebo po závěrečné písni, pokud příslušný kněz souhlasí. Vždy se ji však můžeme pomodlit soukromě.

Skrze tuto modlitbu jsme posvěceni, očištěni a sjednoceni s Bohem. Jsme mysticky probodáni a naše krev teče do ran Neposkvrněného Srdce a skrze Marii je sjednocena s Ježíšem. Jsme stravováni jako Oběti Lásky, jsme úplně ponořeni do Ježíšova a Mariina Srdce. Skrze tento život modlitby a lásky si Bůh vychovává mnoho obětí jeho čisté a svaté Lásky v Církvi po celém světě.

Bůh chce, abychom byli stravováni touto modlitbou a proměněni v planoucí oheň Jeho Lásky. Kdykoliv se modlíme tuto modlitbu, je to jako exploze hvězd v temnotě světa. Ať se zanoří hluboko do našeho srdce, mysli a ducha, aby každý úder srdce nabízel tuto modlitbu Lásky tím nejvíce milujícím, nejkrásnějším a nejlibozvučnějším způsobem. Ať je celý náš život jedním nepřerušeným rytmem Modlitby Srdcí Lásky.

Text na obrázku níže: Modlitba nové Doby darovaná Ježíšem malému chlapci pro celý svět – Modlitba Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie.

Závazky členů

Ti, kdo jsou zasvěceni Dvěma Srdcím Lásky, mají dva hlavní závazky: Modlitbu a skutky Lásky. Mají se kdykoliv během dne pomodlit alespoň jeden desátek modlitby Dvou Srdcí Lásky. Velkým skutkem lásky je pomáhat lidem k tomu, aby dokázali milovat Boha, tím, že je učíme Modlitbu Dvou Srdcí Lásky.

Jeden desátek Modlitby Dvou Srdcí Lásky znamená:

10 x Ježíši! Maria! Miluji Vás. Smilujte se nad námi.

Zachraňte všechny duše! Amen.1

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Ó Srdce lásky!2

Ó Srdce navždy spojená v lásce!

Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl

naučit druhé Vás milovat.

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě

a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm Tvé lásky.

Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mě k sobě a posvěť

mě v plamenech své lásky. Vezmi mě k sobě a nalož se mnou,

jak se Ti v Tvé dobrotě líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko!3

Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev

do ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky.

Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě

s Nejsvětějším Srdcem svého Syna.

Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

Ó Ježíši! Ó Maria!4

Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. Vezměte mě v sebe.

Vám patří má úplná oddanost. Amen.

Ó Srdce lásky! Vezměte mě v sebe.5

Vám patří má úplná oddanost. Amen.

______________________________________

1 Modlitba má pět částí, první část je modlitba posvěcení a očištění.

2 Druhá část je modlitba sjednocení.

3 Třetí část je modlitba obětování.

4 Čtvrtá část je modlitba, kdy jsme stravováni jako Oběť Lásky.

5 Pátá část je shrnutím celé modlitby, modlitba dokonalosti.

Zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky

Když se v 17. století, v roce 1675 Ježíš zjevil svaté Markétě Marii Alacoque ve Francii v Paray Le Monial, požádal, aby král Ludvík XIV. zasvětil Francii Jeho Nejsvětějšímu Srdci. Nebylo to vykonáno. Sto let po této žádosti přišla Francouzská revoluce a král, šlechta, biskupové, kněží a řeholníci byli popraveni gilotinou.

Třináctého října 1917 ve Fatimě Bůh poslal blahoslavenou Pannu Marii k malým dětem, aby je požádala, aby papež zasvětil Rusko a celý svět jejímu Neposkvrněnému Srdci. Nebylo to vykonáno. Potom přišla světová válka a Rusko šířilo svůj ateismus a komunismus do celého světa. Mnoho zemí bylo vymazáno z mapy světa, staly se součástí SSSR. Miliony lidí zemřely, jen v židovském národě to bylo šest milionů lidí. To je více než polovina populace České republiky.

V této době Bůh promluvil ke svému služebníku otci Montfortovi a zjevil mu Modlitbu Dvou Srdcí Lásky a požádal o zasvěcení všech lidí Dvěma Srdcím Lásky. Každý může zasvětit sám sebe a ty, kteří mu leží na srdci, svou rodinu, ty, které má na starost… Všichni, kdo jsou zasvěceni, budou spaseni. Naší povinností je potom modlit se za ty, které jsme zasvětili, alespoň jednou denně modlitbu Dvou Srdcí Lásky (jeden desátek).

Zasvěcení se provádí skrze Modlitbu Dvou Srdcí Lásky:

Ježíši, Maria, já …… (řekněte své jméno) a ……. (řekněte jména těch, koho chcete zasvětit) miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

Ó Srdce Lásky… (v prostraci)

Po zasvěcení nám prosím pošlete své jméno a jména (mohou být také fotky) těch, které jste zasvětili (na adresu pavmikus@seznam.cz). Na Svaté Hoře je položíme na oltář a denně se za ně budeme modlit.

Sestra Anežka Ihemeredinma Zemanová

O modlitbě Dvou Srdcí Lásky – ke stažení v PDF