Dopis z Essenu

Essen, 25. 3. 2020, Slavnost Zvěstování Páně

Naši drazí bratři a sestry v Kristu,
my všichni nyní procházíme výjimečnými časy reflexe, modlitby, obav a milostí, časy spásy, oživení naší lásky k Bohu a k bližnímu a zejména časy spásy všech duší.
Během této doby pokání před Velikonocemi chceme my, Rodina Dvou Srdcí Lásky, která se nachází přímo v srdci a středu Katolické Církve, učinit tento čas zvláštním časem modlitby a oběti za obrácení lidstva. Nyní, když jsou všichni lidé náhle vystaveni hrozbě pandemie koronaviru, jsme zvláštním způsobem povoláni od Boha, abychom využili Bohem dané řešení ke spáse všech duší skrze modlitbu a oběť.
„Jediné řešení je sjednotit se se zraněnými a krvácejícími Srdci Ježíše a Marie. … Pouze ti, kdo jsou sjednoceni s Boží Láskou, budou spaseni.“ Jak se můžeme sjednotit se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci, když ještě nejsme čistí a svatí? Pán naučil našeho Otce Zakladatele Modlitbu Dvou Srdcí Lásky a řekl, že „skrze tuto modlitbu budeme očištěni a sjednoceni s těmito Dvěma Srdci Lásky, a takto že bude svět spasen“.
Aby nás Bůh zachránil, dal nám pro tyto naše přítomné časy archu – jako byla archa v časech Noemových ve Starém Zákoně. Bůh chce do této archy naší doby přivést všechny lidi (ať už jsou to křesťané, nekřesťané, věřící, nevěřící, ať už jsou živí nebo mrtví, ať už o té arše vědí nebo nevědí). Touto archou je zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Marie skrze modlitbu Dvou Srdcí Lásky, která nám dává pečeť naší spásy.
„Všichni, kdo jsou zasvěcení, kdo jsou se Mnou sjednoceni, a zůstávají v této jednotě, jsou spaseni a pomáhají zachraňovat druhé svými modlitbami a svým sjednocením se Mnou“ řekl Pán Ježíš O. Montfortovi.
Určitě jste už zasvětili sami sebe, své rodiny, své příbuzné a své známé – ale nyní nastal čas, abychom do té archy přivedli všechny duše. Podívejte se, kolik je všude problémů a trápení! A podívejte se, jakou nám Bůh dal zvláštní milost a výjimečnou šanci! Je to dar! Dal nám toto řešení, aby byly spaseny všechny duše, aby byla obnovena Církev, aby se proměnila tvář země a abychom pomohli vybudovat vládu Jeho lásky.
Modlitební komunita Srdcí Lásky v modlitebním centru v Essenu se právě modlí zásvětnou novénu s modlitbou Srdcí Lásky. Tímto způsobem chceme „vepsat“ do Srdcí Lásky co nejvíce skupin lidí a co nejvíce míst po celém světě. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo pohnout mnoho z vás k tomu, abyste nás v tom následovali a modlili se zásvětnou novénu uprostřed této velké bídy a nebezpečí na celém světě a abyste také požádali ostatní, aby se s námi modlili.
Prosili jsme všechny svaté v nebi a duše v očistci, aby se za nás přimlouvali ve věci tohoto Božího plánu spásy.
Chcete-li nás tedy podpořit v tomto apoštolátu, prostě si každý den zaznamenejte skupiny, místa nebo oblasti, které jste zasvětili tím, že jste se za ně pomodlili jednu Modlitbu Srdcí Lásky. Zapište ty, které jste zasvětili, po devět po sobě následujících dnů, a pošlete nám to dopisem, faxem nebo e-mailem. My potom vaše zasvěcení předáme na Svatou Horu.
Chceme vám také připomenout, abyste se nerozpakovali poslat nám své mešní intence na Mše svaté, které jsou slaveny na Svaté Hoře. Předáme vaše úmysly přímo na Svatou Horu. Kromě toho naši bratři a setry na Svaté Hoře nutně potřebují finanční pomoc, aby mohli pokračovat ve svém důležitém apoštolátu.
Prosím, zůstaňme věrní v této misi a plňme ji zodpovědně, zvláště nyní. Jsme k tomu povoláni Bohem! Vykonejme společně z lásky k naší Katolické Církvi jakoukoliv oběť, která je možná. Buďte ujištěni, že kněží na Svaté Hoře se za nás modlí při každé Mši svaté. My tady v Essenu jsme samozřejmě ve svých srdcích a ve svých modlitbách stále velmi blízko vám všem. Jako malé znamení blízkosti se s vámi chceme podělit o křížovou cestu (viz níže).
Přejeme vám dobrý čas přípravy na Velikonoce, čas plný milostí od našeho všemocného Boha!
Vaši bratři a sestry Srdcí Lásky z Essenu (z modlitebního centra)

Bankovní spojení:

Jméno účtu: Katholische Gemeinschaft der Zwei Herzen der Liebe Jesu und Mariens SHL

dary na Svatou Horu:
PAX Bank Essen IBAN DE 51 3706 0193 2007 0840 16 BIC GENODED 1 PAX

na mešní intence:
PAX Bank IBAN DE 29 3706 0193 2007 0840 24 BIC GENODED 1 PAX

Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie (SHL)

Kurfürstenstr. 5, 45138 Essen
Tel 0201–3195470
Fax 0201-3195478
twoheartsoflove@t-online.de

Křížová cesta Srdcí Lásky

Křížová cesta Srdcí Lásky – ke stažení v PDF