Svatodušní požehnání

Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky,

když jsme obdrželi Ducha Svatého na Seslání Ducha Svatého, jsme nyní plní lásky, plní světla, plní síly od Boha. S touto silou, která nyní přetéká, posílám vám všem, pozdravy a požehnání Dvou Srdcí Lásky.

Kéž vám Bůh požehná ve všem co konáte svým přehojným požehnáním, kéž vás posiluje silou Ducha Svatého abyste pokračovali na této cestě Srdcí Lásky až do konce. Nedívejte se napravo ani nalevo, nahoru nebo dolů, dopředu nebo dozadu. Dívejte se pouze na Ježíše a Marii.

Nebojte se ničeho, zrušte každý strach. Zrušte každý stud. Zrušte cokoliv co vás zastavuje nebo zdržuje konat práci lásky v Srdcích Lásky Ježíše a  Marie. Kéž vám Bůh dá sílu. A tak žehnám každému z vás ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen!

Děkuji

o. Montfort Okaa, SHL

190612-0836 Penticost blessing – audio anglicky 

(v nahrávce Svatodušního požehnání,  chybí na začátku As we received…)