Pozdravy všem našim členům

Pozdravení lásky a pokoje od Boha, Nejsvětější Trojice Lásky, Otce, Syna a Ducha Svatého, od Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie, ze Svaté Hory Ugwu-Nso a ode mě, vám všem, členům Dvou Srdcí Lásky na celém světě a všem, kdo milují Srdce Lásky Ježíše a Marie a všem v Církvi a všem ve světě a všem duším a celému stvoření. Pokoj a lásku!

Tohoto roku se bohužel nemůžeme sejít v Římě na svátek, který jsme v Římě slavili v minulých jednadvaceti letech, ale v současnosti kvůli pandemii restrikce v oblasti pohybu a ubytování způsobily, že je nesnadné, ne-li nemožné se sejít ke slavení v Římě jako obvykle.

Ale každé zklamání je požehnáním. Bůh nám otevřel cestu, že jsme nuceni zůstat zde a slavit na Svaté Hoře v Nigérii, v Orlu v Nigérii. Tady na Svaté Hoře je skutečné centrum Srdcí Lásky pro všechny, kdo milují Dvě Srdce Lásky Ježíše a Marie. Děkujeme za to Bohu; těm, kdo milují Boha, doopravdy všechno napomáhá k dobrému. V předvečer tohoto svátku letos v roce 2020 jsme obdrželi od Boha zjevení, že máme slavení střídat: v Římě – doma. V Římě – na Svaté Hoře. Každý sudý rok na Svaté Hoře, to je rok 2020. Každý lichý rok v Římě. Členové jsou tedy zváni a my tedy musíme vybudovat Svatou Horu tak, aby byla místem, kam mohou přijít všichni členové z celého světa a být tady doma. „V domě mého Otce je mnoho příbytků. Odešel jsem, abych vám připravil místo.“ Je potřeba vybudovat Svatou Horu. K tomu potřebujeme podporu. Za prvé: modlitby, za druhé: dobrou vůli, za třetí: všechny prostředky, které nám kdo může poskytnout.

Děkujeme Bohu za vaši věrnost, za vaši lásku, za vaše sjednocení se Dvěma Srdci Lásky Ježíše a Marie. Děkujeme Bohu za všechny členy na celém světě. Nemůžeme teď doopravdy spočítat všechny členy, protože každý, kdo obdržel pečeť Srdcí Lásky ve svém srdci, je k nám už přidružen. Každý, kdo třeba jen jednou zvolá „Ó Srdce Lásky“, je už přidružen. Každý, kdo je zasvěcen, je už přidružen. Každý, kdo se podívá třeba jen jednou na obraz Srdcí Lásky, je už přidružen, každý, kdo se podívá na Nejsvětější Svátost, na Ježíše Krista v Nejsvětější Svátosti, a řekne: „Ó Srdce Lásky“, je už přidružen. Každý, kdo obdrží pečeť Srdcí Lásky, je už přidružen. Takže doopravdy nelze spočítat členy. Proto Bůh řekl: „Tato rodina bude největší rodinou v Církvi, ve světě.“ Jsme za to Bohu vděčni.

Chci povzbudit vás všechny, abyste se dívali jen na Ježíše a Marii. Jak to Pán řekl mně: „Nedívej se napravo ani nalevo, dopředu ani dozadu, nahoru ani dolů, dívej se jen na mě.“ (pozn.: z poselství Ježíš děkuje všem) Dívejte se jen na Ježíše a Marii, dívejte se jen na Boha, protože Bůh může vyřešit všechny problémy. Tato zuřící pandemie, která každý den zabíjí tisíce lidí, skončí, Bůh slíbil, že z této Svaté Hory odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, z této Svaté Hory setře slzy z tváří všech národů, z této Svaté Hory se vypořádá s nepřítelem člověka jednou provždy a jako poslední nepřítel bude zničena smrt. Na této Svaté Hoře zahubí smrt navždy.

Bůh už začal zavírat všechny cesty a silnice, všechny dveře a okna vedoucí do pekelného ohně. Aby už žádné další duše nebyly zatraceny, jak řekl: „Má Lásko, je možné zachránit všechny duše.“ Je naprosto, naprosto možné zachránit všechny duše. Jako řekl Anděl Mamince Marii: „Vždyť u Boha není nic nemožného“, a Maria uvěřila Andělovu slovu a počala. Proto i my pevně věříme slovu našeho Pána Ježíše Krista, že je možné zachránit všechny duše. Proto tomu pevně věříme. Žijeme tento život, protože Bůh nám dává milost, abychom tak tady činili dokonale, aby už žádná další duše nebyla zatracena. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.

Proto děkuji vám všem, a pokračujte v rozsévání: rozsévejte v Bohu, rozsévejte dál v duších, rozsévejte dál v Církvi. Když bohatě rozséváte, budete bohatě i sklízet. Shromažďujte si úspory, shromažďujte si poklady v Bohu, v Nejsvětější Trojici Lásky, ve Svaté Eucharistii, ve Dvou Srdcích Lásky, v duších. Dělejte všechno, co můžete udělat pro spásu své vlastní duše. Co to člověku prospěje, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Zeptají se vás také na vaše rodiče, na vaši ženu, vašeho muže, vaše děti, vaše sousedy. Prosím, postarejte se o to, aby všichni kolem vás, všichni, které znáte, všichni, které milujete, žili tento život Srdcí Lásky, učte je tento modlitební život, učte je tuto modlitbu, učte je tuto modlitbu. Prosím, pokud to nechtějí žít, zasvěťte je, zasvěťte je všechny Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Marie. Zasvěcení. Zasvěcení. Zasvěcení. Zasvěťte všechny, které znáte, všechny, které milujete, Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Marie. Ti všichni budou spaseni, ujišťuji vás Božskou jistotou, že Bůh to umožnil. Toto poslání bude mít ten největší úspěch.

Na Svaté Hoře se teď dějí velké věci, dějí se úžasné věci, ale současně se zdá, že každý ďábel na celém světě už ví, že tady je domov, že tady je Univerzální centrum Dvou Srdcí Lásky pro spásu všech duší. Proto bojují ze všech stran, uvnitř i navenek, aby vyrušili, vykolejili a zničili ty, kdo žijí tento život. Proto vás prosím, modlete se za všechny tady na Svaté Hoře a dělejte všechno, co můžete, abyste je podpořili svými modlitbami a všemi prostředky, které máte.

Bůh, náš Otec, nám už poskytl bezpečí ve Své lásce a slíbil nám, že dokud budeme žít tento život dokonale, nestane se nám ani kolem nás nic kromě toho, co je Jeho vůlí. A cokoliv, co je Boží vůlí, je to nejlepší, je to dobré, nejlepší. Proto se nebojte, jen konejte Boží vůli dokonale, žijte dokonale tento modlitební život Srdcí Lásky, a Bůh udělá to ostatní. Kéž vám Bůh požehná a odmění vás.

Prosím, prosím, učiňte si z duší své poklady, posílejte poklady. Posílejte poklady, každou duši, do nebe, a potom budete v nebi těmi největšími boháči, protože jste tímto životem Dvou Srdcí Lásky pomohli zachránit mnoho duší. Proto svoláváme Boží požehnání, aby sestoupilo na vás a na všechny vaše drahé. Kéž pokoj a láska Boží, kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na vás všechny a zůstává s vámi navěky. Požehnej vás Všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.

Modlíme se především za všechny ty, kdo jsou zasaženi touto pandemií, za všechny, kdo už ztratili život, kéž jim Bůh všem dá spásu. Zasvětili jsme je všechny, ty, kdo tím trpí, a ty, kdo se už nakazili, ty, kdo… ó Bože. Bůh to ví nejlépe. Zasvěcujeme všechny na celém světě Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Marie, prosíme vás, abyste obnovovali toto zasvěcení pokaždé, když se modlíte tuto modlitbu, a žádná další duše už nebude zatracena.

Děkuji ti, Můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno. Všechna chvála, všechna sláva, všechna čest náleží Bohu nyní i na věky věků. Amen. Děkuji vám.

Otec Láska

Orlu, 19.6.2020