Velikonoční pozdrav ze Svaté Hory

Velikonoční pozdrav otce Montforta členům Dvou Srdcí Lásky

 

“Chceme poděkovat Bohu: naší Lásce, našemu Bohu, našemu Všemu, za jeho nekonečnou lásku a milosrdenství, zvláště za tuto slavnost Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista tohoto roku. Je to opravdu velké světlo, zářící v temnotě chorob, smrti, nemoci, do celého světa. Nyní jsme vzkříšeni s Kristem. Nyní záříme ve slávě, v nádheře, slavné nádheře Boží lásky.

Děkujeme všem naším členům Srdcí Lásky na celém světě, zvláště vám, naši bratři a sestry v České republice a na Slovensku. Děkujeme vám všem za vaši podporu, stálost, za to jak vedete modlitby Dvou Srdcí Lásky, duchovní obnovy, setkávání, shromáždění a také za vaše dary pro Svatou Horu, na studium a podporu našich členů zde.

Kéž vám Bůh přehojně odmění a žehná vám a vašim rodinám. Kéž vám nikdy neschází žádná dobrá věc od Boha, kéž se vás žádné zlo nedotkne, kéž Boží dobrota vždy září ve vašem životě. Maminko Maria, přijď nám na pomoc, svatý Josefe, přijď nám na pomoc, svatý Michaeli, všichni andělé a svatí, přijďte nám na pomoc. Požehnej vás Všemohoucí Bůh když žijete tento život vzkříšení, život modlitby, život lásky, život čistoty, život žitý v jednotě s Ježíšem a Pannou Marií, navěky věků.

Kéž vám Bůh žehná a skrze vás žehná celému světu, zvláště vaší drahé milované zemi a všem vašim drahým. Kéž vám žehná Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Amen.”

 

Procesí o Vigílii o Veliké noci

 

Prostrace na Svatých schodech

 

Nedělní mše svatá s dětmi, které byly u 1. sv. přijímání

a s dívkami z Mariiny ligy.